Wybory uzupełniające ławników

od 2018-03-14

Do 6 kwietnia 2018 r. podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, Rada Miasta Poznania powinna przeprowadzić wybory uzupełniające, w których wybrać należy 60 ławników do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
  • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Poznania

Kandydatem na ławnika może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • ma nieskazitelny charakter
  • ukończyła 30 lat
  • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, czyli w mieście Poznaniu, co najmniej od roku
  • nie przekroczyła 70 lat
  • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Szczegółowe informacje na stronie Wybory uzupełniające ławników 2018

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-14 10:49 - dodanie odnośnika (Aktualizacja)