Komunikat: Uzupełniający nabór wniosków o najem lokali w zasobie PTBS Sp. z o.o., z partycypacją Miasta Poznania, przeznaczonych dla osób starszych

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Spraw Lokalowych

Data obowiązywania

od 2017-09-15 do 2017-10-16

Treść

BIURO SPRAW LOKALOWYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA

ogłasza,

że w dniach 18.09.2017 r. - 16.10.2017 r. przyjmowane będą wnioski osób starszych zamieszkujących na terenie m. Poznania (osoby w wieku powyżej 60. roku życia, które mają ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej, lub renty),zainteresowanych uzyskaniem lokalu z zasobów PTBS sp. z o.o., z partycypacją Miasta Poznania, które:

1) opróżnią i wydadzą do dyspozycji Miasta Poznania lokal mieszkalny lub jego część, do którego posiadają tytuł prawny i który wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;

2) nabyły uprawnienie do lokalu zamiennego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

3) ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, zawartej na czas określony oraz nie kwalifikują się do uzyskania prawa do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony;

4) zamieszkują w lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają lub posiadały tytuł prawny wynikający z decyzji administracyjnej o przydziale;

5) po weryfikacji sytuacji finansowej kwalifikują się do skreślenia z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony;

6) utraciły tytuł prawny do lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania lub zamieszkują z osobą, która utraciła tytuł prawny do takiego lokalu, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta;

7) zamieszkują w lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają tytuł prawny wynikający z zawartej po dniu 11.11.1994 r. umowy cywilnoprawnej, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta.

Warunek:

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku musi przekraczać 225% kwoty najniższej emerytury* w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie 1985,76 ) i 175% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (obecnie 1544,48 zł), jednak nie może wynosić więcej niż 400% kwoty najniższej emerytury* w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie 3530,24 zł) i 300% kwoty najniższej emerytury* w gospodarstwie wieloosobowym (obecnie 2647,68 zł).

* obowiązującej na dzień 1 stycznia roku, w którym złożono wniosek.

Zawarcie umowy będzie uzależnione od wpłaty kaucji mieszkaniowej na rzecz PTBS sp. z o.o., w wysokości od 1 do 12-krotności miesięcznego czynszu.

Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali z partycypacją Miasta Poznania, znajdujących się w zasobie PTBS sp. z o.o., w budynkach przy ul. Drewlańskiej 10 i ul. Grabowej 22 w Poznaniu, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców oraz innych lokali z zasobu PTBS sp. z o.o., w stosunku do których Miasto Poznań obejmie partycypację.

Druk wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spraw Lokalowych UMP przy ul. Matejki 50 - pokój nr 1 (tel. 61 646 33 44) oraz na: bip.poznan.pl.

Wnioski należy składać w wymienionym Biurze (ul. Matejki 50 - pokój nr 1) w godz.: pon. 7.30-17.00., wt.-pt. 7.30-15.30.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Rożniewska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-29 10:01 - ogłoszenie nieaktualne (Usunięcie elementu)