Zamówienie: ZP-II.271.25.2012.HS2

Sygnatura zamówienia: ZP-II.271.25.2012.HS2
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 3 kwietnia 2012
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Biuro Zamówień Publicznych
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: IV piętro, pokój 446, telefon 61 878-52-09, fax 61 878-50-85
email: BZP@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana przez Zamawiającego: zapewnienie stałego dostępu do Internetu, utrzymanie sieci, budowa i obsługa platformy edukacyjnej oraz dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

Przedmiotem zamówienia jest:

1.      Dostawa do wskazanych lokalizacji 3000 przygotowanych do użytkowania zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem.

2.      Uruchomienie i zapewnienie usługi stałego dostępu do Internetu dla dostarczonych zestawów komputerowych w 3000 lokalizacji.

3.      Wykonanie, uruchomienie i utrzymanie funkcjonowania Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (Platformy cyfrowej)  z modułami szkoleń e-learningowych dostępnymi on-line dla użytkowników dostarczonych zestawów komputerowych

4.      Wykonanie usługi szkoleniowej przy stanowiskach komputerowych.

5.      Dostawa do wskazanej lokalizacji serwera z oprogramowaniem.

w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"

Lokalizacje dostaw zestawów komputerowych oraz zapewnienie dostępu do internetu określone są w załączniku nr 4 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na warunkach określonych w § 6 umowy

Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

W przypadku powierzenia realizacji części lub całości zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej.

CPV-      30213000-1 - Komputery osobiste

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

48200000-0 -Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

80420000-4  Usługi e-learning

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

72400000-4  usługi internetowe

72318000-7 usługi przesyłu danych

48820000-2  Serwer

79822500-7 usługi projektów graficznych

79800000-2 usługi drukowania i powiązane

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

72212190-7-usługi opracowania oprogramowania edukacyjnego

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego dotyczącego przedłużenia okresu zapewnienia dostępu do Internetu dla wskazanych lokalizacji oraz utrzymania Elektronicznej Platformy Szkoleniowej do 31.12.2013r, w przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu.

Termin składania ofert/wniosków

4 czerwca 2012 do godz. 09:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

3 kwietnia 2012

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2012-08-07

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2012-09-12

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2012-09-24

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2012-10-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2012-05-15 09:36 - www (Aktualizacja)