Oferta: główna księgowa

Data publikacji: 2019-02-25
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
Stanowisko: główna księgowa
Informacje dodatkowe: 0,5 etatu

Zakres podstawowych czynności

Do zakresu obowiązków głównego ksiegowego będzie należało prowadzenie rachunkowości jednostki. Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Wstępa kontrola komplementności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Opracowanie planu dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej, sprawozdawczość w tym zakresie. Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych.

Wymagania obowiązkowe

Wykształcenie zgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 62) Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów, lub za przestępstwa karno-skarbowe. Niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

Wymagania dodatkowe

Doświadczenie na stanowisku głównego księgowewgo w księgowości budżetowej. Znajomość programów księgowych: PROGMAN, PABS, SIO i obsługa pakietu office.

Wymagane dokumenty

Listy motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, potwierdzone kopie dokumentów poświadcz\ających wykształcenie oraz staż pracy, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, zaświadczenie o niekaralności oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Inne informacje:

Aplikację należy składać w sekretariacie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 42 w Poznaniu do 31.10.2018 r. w godzinach 7-15.

ul. św. Jerzego 6/10

61-546 Poznań

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 zastrzega asobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu, 61-546 Poznań, św. Jerzego 6/10 w terminie do 2019-06-28.

Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Mucha
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-06 07:45 - aktualizacja danych (Aktualizacja)