Oferta: pokojowa/pokojowy

Data publikacji: 2019-01-21
Nr ref.: 8/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: pokojowa/pokojowy
Informacje dodatkowe: w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-21

Zakres podstawowych czynności

 • utrzymanie porządku i czystości otoczenia mieszkańców - pokoi oraz innych pomieszczeń przynależnych do części mieszkalnej DPS oraz części administracyjnej - dyżurki pielęgniarskiej, pokoju socjalnego, kuchni podręcznej, łazienek, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń administracyjnych itp. - w szczególności: mycie podłóg, mycie okien, odkurzanie, zmiana firan,
 • transportowanie brudnej i czystej bielizny pościelowej i odzieży mieszkańców,
 • utrzymanie czystości sprzętu i naczyń do spożywania posiłków,
 • utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego (baseny, kaczki itp.),
 • utrzymanie w czystości sprzętu i narzędzi pracy na stanowisku pracy,
 • pomoc przy zmianie bielizny pościelowej,
 • pomoc w praniu odzieży osobistej mieszkańców,
 • pomoc i obsługa mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb fizjologicznych.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie podstawowe,
 • minimum 3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie zasadnicze
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe 
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • empatia,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.
 • wysoki poziom zaangażowania,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • otwartość na nowe rozwiązania,
 • życzliwość.

Wymagane dokumenty

- CV,

- List motywacyjny,

- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje (oryginały do wglądu).

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Pokojowa/Pokojowy - DPS Bukowska",

Miejsce pracy: Poznań, ul. Bukowska 27/29,

Stanowisko nie jest przystosowane do pracy osób niepełnosprawnych,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Praca w równoważnym systemie czasu pracy.

Prosimy o wysyłanie ofert z dopiskiem "Pokojowa/Pokojowy DPS Bukowska" na adres mailowy : cuw@m.poznan.pl lub o składanie ofert pisemnych.

Informacja o wyniku naboru

wynik rekrutacji (2).docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Bukowska  z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kruk-Choniawko
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-21 12:21 - wprowadzenie (Aktualizacja)