Oferta: Opiekun w Zespole Żłobków nr 3

Data publikacji: 2019-02-05
Nr ref.: 16/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: Opiekun w Zespole Żłobków nr 3
Informacje dodatkowe: pełen etat, praca od 1 kwietnia 2019

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-21

Zakres podstawowych czynności

Opieka nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 lat

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie - pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
 2. Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 lub ukończone szkolenie dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym
 3. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została  zawieszona ani ograniczona
 4. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd
 5. Kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne
 6. Kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych

Wymagania dodatkowe

brak

Wymagane dokumenty

 1.  CV
 2.  List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z  praw publicznych
 5. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
 6. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Inne informacje:

 • Oferty można składać w wersji papierowej na ul. Rybaki 18a pokój 121 lub elektronicznie na adres cuw.administracja@m.poznan.pl
 • Miejsce pracy - ul. Klonowica 3
 • Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%

Informacja o wyniku naboru

wynik rekrutacji.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Poznań Zespół Żłobków nr 3 z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kruk-Choniawko
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-21 12:16 - wprowadzenie (Aktualizacja)