Oferta: Opiekunka lub Pielęgniarka/Położna

Data publikacji: 2019-01-21
Nr ref.: 9/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: Opiekunka lub Pielęgniarka/Położna
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, cały etat; pracowników obowiązuje 8 godzinna, dobowa i przeciętnie 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy.

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-21

Zakres podstawowych czynności

 • Profesjonalna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Organizacja zajęć edukacyjnych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym
 • Realizacja programu opiekuńczo-edukacyjnego

Wymagania obowiązkowe

Posiadanie kwalifikacji : opiekunki/na dziecięcej/go /pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej , nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego lub osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie z co najmniej dwu letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3 (co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia - w przeciwnym razie przed podpisaniem umowy o pracę należy odbyć 80-godzinne szkolenie pedagogiczne w wybranym żłobku w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia wiedzy i umiejętności), a także z ukończonym 280- godzinnym szkoleniem pedagogicznym.

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe medyczne (pielęgniarstwo), pedagogiczne;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna władza rodzicielska;
 6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, jeżeli został nałożony na kandydata;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe

 • zdolności plastyczne, muzyczne;
 • kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu.

Wymagane dokumenty

 1. CV wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. podpisane oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

Osoba wybrana w ramach rekrutacji będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego; kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną;

Inne informacje:

Miejsce pracy : Zespół Żłobków Nr 2 "Niezapominajka" w Poznaniu, ul. Moniki Cegłowskiej (Strzeszyn ) Poznań,

Termin zatrudnienia : od luty 2019 r. po wykonaniu badań wstępnych,

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Prosimy o wysyłanie ofert z dopiskiem "Opiekunka lub Pielęgniarka/Położna - Żłobek Niezapominajka" na adres mailowy : cuw@m.poznan.pl lub o składanie ofert pisemnych.

Informacja o wyniku naboru

wynik rekrutacji.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobków nr 2 "Niezapominajka" z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kruk-Choniawko
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-21 12:22 - wprowadzenie (Aktualizacja)