Oferta: Opiekunka/ Opiekun w Zespole Żłobków Nr 1

Data publikacji: 2019-02-05
Nr ref.: 13/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: Opiekunka/ Opiekun w Zespole Żłobków Nr 1
Informacje dodatkowe: umowa o prace, cały etat, stanowisko nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-21

Zakres podstawowych czynności

- profesjonalna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3- prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej dziecka (karta pobytu, karta obserwacji)

- przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych

- opracowywanie planów pracy, mając na uwadze stymulację rozwoju i edukację dziecka

- organizacja zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych

- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do codziennych zajęć

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- dbałość o higienę dziecka, jego wypoczynek i estetyczny wygląd

Wymagania obowiązkowe

- posiadane kwalifikacje: opiekunki/opiekuna dziecięcego, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo- wychowawczego ewentualnie

- posiadanie wykształcenia minimum średniego z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3 (co najmniej 6 m-cy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia

- w przeciwnym razie przed podpisaniem umowy o pracę należy odbyć 80-godzinne szkolenie pedagogiczne w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia wiedzy i umiejętności) lub posiadanie wykształcenia średniego i ukończenie 280-godzinnego szkolenia pedagogicznego

- obywatelstwo polskie lub osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

-wykształcenie wyższe pedagogiczne lub średnie zawodowe

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- niekaralność za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku

- kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu

- zdolności plastyczne, muzyczne

Wymagania dodatkowe

- umiejętność pracy w zespole

- umiejętności interpersonalne

- kreatywność

Wymagane dokumenty

- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej

- list motywacyjny

- podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

- podpisanie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych

Inne informacje:

 • Oferty w wersji papierowej należy składać na ul. Rybaki 18a, pokój 121 lub elektronicznie na adres  cuw.administracja@m.poznan.pl
 • Miejsce pracy - Zespół Żłobków Nr 1 
 • Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%

Informacja o wyniku naboru

wynik rekrutacji.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Poznań Zespół Żłobków nr 3 z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kruk-Choniawko
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-21 10:17 - wprowadzenie (Aktualizacja)