Oferta: wychowawca w domu dziecka nr 3

Data publikacji: 2019-04-04
Nr ref.: 44/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: wychowawca w domu dziecka nr 3
Informacje dodatkowe: Pełen etat na zastępstwo, praca zmianowa również w porze nocnej

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-05-08

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci.

Opracowywanie planu pomocy dziecku oraz prowadzenie karty pobytu dziecka.

Udział w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Współpraca z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami.

Wymagania obowiązkowe

1. Ukończone studia wyższe:

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,

albo

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

2.  Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

3.  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

5. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak jej zawieszenia ani ograniczenia.

6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy z dziećmi
 • ukończony kurs dla wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona
 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Wychowawca - Dom Dziecka nr 3"

Miejsce pracy - Dom Dziecka nr 3, ul. Suwalska 197 w Poznaniu.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw.administracja@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

kryteria formalne 44_2019.docx plik binarny

Informacja o wyniku naboru

wyniki 44_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Dziecka nr 3 z siedzibą w Poznaniu, a współadministratorem jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Izabella Remisz
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-08 12:39 - Aktualizacja (Aktualizacja)