Oferta: stanowisko ds. kadr i płac

Data publikacji: 2019-04-16
Nr ref.: 52/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: stanowisko ds. kadr i płac
Informacje dodatkowe: 2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie od 01.07.2019 r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-05-24

Zakres podstawowych czynności

 • Przyjmowanie nowych pracowników:

             - analiza niezbędnej dokumentacji i jej uzupełnienie

             - przygotowanie umów o pracę i innych wymaganych dokumentów

 • Kompletowanie, opisywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników
 • Sporządzanie kolejnych porozumień, aneksów do umów o pracę, itp.
 • Comiesięczne wprowadzanie harmonogramów pracy i analiza rozliczenia czasu pracy w programie informatycznym
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników
 • Sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy o pracę
 • Kierowanie pracowników na okresowe i kontrolne badania lekarskie
 • Prowadzenie spraw  związanych z dyscypliną pracy
 • Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników na rentę lub emeryturę
 • Przechowywanie i zabezpieczanie akt osobowych
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i przepisami wykonawczymi
 • Przygotowywanie materiałów w sprawach dotyczących:

       - dodatku stażowego
       - nagród jubileuszowych
       - odpraw rentowych i emerytalnych
       - nagród i kar
       - umów w sprawie dokształcania
       - ekwiwalentów za urlopy

 • Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wysokości zarobków
 • Sporządzanie list wypłat z osobowego i bezosobowego Funduszu Płac w ustalonych terminach
 • Wprowadzanie funduszu płac do systemu ESOD
 • Obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych, itp.
 • Dokonywanie potrąceń na listach płac zgodnie z otrzymanymi dokumentami (PKZP, PZU, pożyczki ZFŚS, alimentacyjne, komornicze itp.)
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w programie "Płatnik"
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11
 • Prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie spraw pracowniczych oraz sporządzanie deklaracji GUS dotyczących funduszu płac
 • Przygotowywanie danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań PAPS i SIO
 • Przyjmowanie od pracowników stosownych oświadczeń i zaświadczeń mających wpływ na wysokość wynagrodzeń i świadczeń
 • Bieżące przygotowywanie i wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego
 • Przekazywanie do księgowości kosztów wynagrodzeń
 • Przygotowywanie przelewów i czeków elektronicznych
 • Prowadzenie i prawidłowe przechowywanie dokumentacji płatniczej
 • Przygotowywanie sprawozdań  dotyczących funduszu płac, regulacji wynagrodzeń itp.
 • Planowanie potrzeb finansowych dotyczących wynagrodzeń, sporządzanie planów
 • Obsługa programu e-PFRON i prowadzenie całości spraw związanych z  ewidencją i zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Doświadczenie zawodowe min. 4 lata na stanowisku ds. kadr i płac
 • Doświadczenie w prowadzeniu płac jednostek oświatowych
 • Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu informatycznego PROGMAN

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.  

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zweryfikowana znajomość zagadnień kadrowo-płacowych oraz znajomość klasyfikacji budżetowej.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Stanowisko ds. kadr i płac"

Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych, ul. Rybaki 18a w Poznaniu.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw.administracja@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

kryteria formalne 52_2019.docx plik binarny

Informacja o wyniku naboru

wyniki 52_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu, a współadministratorem jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Izabella Remisz
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-24 09:24 - Aktualizacja (Aktualizacja)