Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 71628
2. Zakres przedmiotowy wniosku wydanie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie dwóch budynków biurowych oraz dwóch budynków magazynowych wraz z infrastruktur± towarzysz±c± na dz. nr 1/1, 4/2, 5/2, 6/2, 1/6, 2/1, 3/1, 62/5 obręb Główna
3. Znak sprawy KOS-V.6220.94.2019
4. Data złożenia 2019-04-25
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "Chemia" S.A., ¦WIĘTEGO MICHAŁA 100, 61-005 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Karta informacyjna przedsięwzięcia
Opłata za udzielone pełnomocnictwo
Opłata za wydanie decyzji
Pełnomocnictwo
Wypis z rejestru gruntów
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 01/11/1/1, 01/11/4/2, 01/11/5/2, 01/11/6/2, 01/11/62/5, 01/11/1/6, 01/11/2/1, 01/11/3/1
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-17 08:07:00.0