Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 71812
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie budynków mieszkalno-usługowych z podziemn± hal± garażow± przy ul. Brneńskiej
postanowienie o obowi±zku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ¶rodowisko przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie budynków mieszkalno-usługowych z podziemn± hal± garażow± przy ul. Brneńskiej
3. Znak sprawy OS-V.6220.180.2018
4. Data i miejsce wydania 2019-05-15, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy NP 19 Sp. z o.o. Sp.k., JEROZOLIMSKIE AL. 98, 00-807 WARSZAWA,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 70241
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi ,
Przerejestrowano na sprawę o sygnaturze: KOS-V.6220.48.2019
1. Numer wpisu 71812
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie budynków mieszkalno-usługowych z podziemn± hal± garażow± przy ul. Brneńskiej
postanowienie o obowi±zku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ¶rodowisko przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie budynków mieszkalno-usługowych z podziemn± hal± garażow± przy ul. Brneńskiej
3. Znak sprawy KOS-V.6220.48.2019
4. Data i miejsce wydania 2019-05-15, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy NP 19 Sp. z o.o. Sp.k., JEROZOLIMSKIE AL. 98, 00-807 WARSZAWA,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 70241
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi ,
Przerejestrowano ze sprawy o sygnaturze: OS-V.6220.180.2018

Działki

Położenie działek: 05/07/5/9
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-20 16:07:16.0