Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 72195
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja umarzaj±ca postępowanie ws. wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie hali magazynowej opakowań z tektury falistej przy ul. Ksi±żęcej 1
3. Znak sprawy KOS-V.6220.92.2019
4. Data i miejsce wydania 2019-06-13, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy POLKORK Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A., KSIˇŻĘCA 1, 61-361 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 71662
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 11/06/13/4, 11/06/17/2
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-18 08:07:22.0