Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz I - Karta informacyjna dla innych dokumentów

Lp. Inne dokumenty
1. Numer i data wpisu 72492, 2019-07-09
2. Dokument (np. jego nazwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu wydanie decyzji nakładaj±cej obowi±zek ograniczenia oddziaływania na ¶rodowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia ¶rodowiska do stanu wła¶ciwego decyzja okre¶laj±ca wymagania w zakresie ochrony ¶rodowiska dotycz±ce eksploatacji instalacji spalania paliw o mocy nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW
4. Data i miejsce sporządzenia dokumentu 09-07-2019, Poznań
5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) z urzędu, , ,
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ochrony ¦rodowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 85
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-20 08:10:28.0