Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 41995/2014
2. Rodzaj dokumentu postanowienia
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu postanowienie o odst±pieniu od konieczno¶ci sporz±dzenia raportu o oddziaływaniu na ¶rodowisko przedsięwzięcia polegaj±cego na rozbudowie istniej±cej stacji paliw i płynów technicznych o instalację AdBlue wraz z jej urz±dzeniami podziemnymi oraz przył±czeniami mediów do sieci wewn±trzzakładowych - ul. Warszawska 349
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-V.6220.143.2013
8. Dokument wytworzył VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o., WARSZAWSKA 349, 61-060 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2014-01-02
10. Dokument zatwierdził Łukasz Sobkowiak_WOS
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2014-01-15 09:35:59
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 107,
nr telefonu kontaktowego : 0-61 878-40-81 0-61 878-40-83,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-01-14
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-18 08:07:58.0