Oferta: DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO NR 1

Data publikacji: 2018-06-05
Nr ref.: MOPR/35/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO NR 1
Informacje dodatkowe: DZIAŁ EKONOMICZNY / UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWIE/PEŁEN ETAT

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-06-28

Zakres podstawowych czynności

 • bieżące przygotowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo - księgowego,
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • nadawanie na dokumentach księgowych klasyfikacji budżetowej,
 • dekretowanie dowodów księgowych,
 • uzgadnianie i analizowanie kont syntetycznych i analitycznych w trakcie i po zakończeniu każdego miesiąca z kontrahentami i komórkami organizacyjnymi MOPR,
 • bieżące nanoszenie zmian dotyczących nazwisk i numerów kont klientów i kontrahentów,
 • wystawianie rachunków, faktur, not księgowych,
 • udział w szkoleniach w sytuacji zmian przepisów,

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie na kierunku ogólnym lub ekonomicznym,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu,
 • wiedza z zakresu Ustawy o pomocy społecznej,
 • umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu Ustawy o rachunkowości,
 • dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel,
 • wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,
 • umiejętność wykreowania zgodnej ze standardami instytucji atmosfery w zakresie obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wysoki poziom zaangażowania
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • samodzielność i elastyczność w wykonaniu zadań
 • etyka zawodowa
 • komunikatywność
 • wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na nowe rozwiązania,
 • samodzielność i elastyczności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • skrupulatność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe zawodowe / magisterskie,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości,
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów)
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
 • Zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.
 • Zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla późniejszych procesów rekrutacji.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

 • praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, wymaga prowadzenia uzgodnień, pozyskiwania i wymiany informacji,
 • praca i stanowisko pracy nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach (brak windy) i może zaistnieć potrzeba wyjazdów służbowych.

Informacja o wyniku naboru

MOPR-35-2018.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

MOPR w Poznaniu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuje, iż:

1) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej procedury naboru pracowników do MOPR w Poznaniu, na podstawie przepisów prawa:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2) Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe tj.

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wynikające z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,

- oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona oraz oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego wynikające z art. 12 i 78 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- W tym samym celu przetwarzana będzie informacja o niepełnosprawności. Jej podanie jest jednak nieobowiązkowe ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOPR w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, tel. 61 860 99 01

4) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

5) Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, tj. od 3 m-cy do 2 lat

6) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji w MOPR w Poznaniu

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Materna
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-28 14:26 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)