Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako: "budowa 48 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 14 wolnostojących i 34 w zabudowie bliźniaczej)", na terenie działki nr 390/4, ark. 11, obręb Umultowo, położonej przy ul. Miętowej w Poznaniu, z wniosku Pani Reginy Niedźwiedź i Pani Ewy Puk, w dniu 14.03.2019 r. zostało zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.345.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-03-15 do 2019-03-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 13.03.2019r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako: "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym oraz rozbiórką zabudowań istniejących", przewidzianej do realizacji na działkach nr 12/1, 13/1, 14/1, ark. 18, obręb Jeżyce położonych przy ul. Dąbrowskiego 140 w Poznaniu.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy  UA-II-U04.6730.1176.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania  (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 15.03.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-03-15 do 2019-03-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych    w zabudowie wolnostojącej", przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/33, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka w dniu 13.03.2019 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy      i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z treścią aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.493.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-03-15 do 2019-03-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 11.03.2019r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z funkcją usługową w parterach) na jednej wspólnej kondygnacji garażu podziemnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 60, 61, 62, 64, ark. 14, obręb Jeżyce, położonych przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58 w Poznaniu.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.908.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.03.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-03-13 do 2019-03-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 11.03.2019r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i funkcją usługową w parterze, przewidzianej do realizacji na działkach nr 60, 61, 62, 64, 58/2,  ark. 14, obręb Jeżyce, położonych przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58 w Poznaniu.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.1175.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.03.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-03-13 do 2019-03-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 06.03.2019r. została wydana decyzja Nr 145/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie części budynku mieszkalnego wielorodzinnego na funkcję usługową - lokal gastronomiczny, zlokalizowanej na działce nr 39 ark. 28, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. Długiej 19 / pl. Bernardyński 1,1a.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U09.6730.1093.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-03-11 do 2019-03-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "przebudowa budynku handlowo- usługowego", przewidzianej do realizacji na dz. nr 18, ark 35, obręb Junikowo oraz dz. nr 22 i 30, ark 16, obręb Górczyn, dz. nr 176/32 (część), ark. 01, obręb Górczyn, położonych w Poznaniu przy ul. Promienistej 160 w dniu 05.03.2019 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Z treścią postanowienia/aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U07.6730.1063.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-03-07 do 2019-03-21

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 05.03.2019 r. została wydana decyzja Nr 31/2019 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem, przewidzianej do realizacji na działce nr 76, ark. 34, obręb Starołęka, położona w Poznaniu przy ulicy Wadowickiej 40.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-03-08 do 2019-03-22