Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza na 4 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową dachu zlokalizowanym na części działki oznaczonej nr ewid. 2/21, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 04 przy ul. Żelaznej 16b w Poznaniu, w dniu 13 września 2018 r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowania dowodowego w sprawie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.1111.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza na 4 lokale mieszkalne  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową dachu na terenie części działek oznaczonych nr ewid. 2/21, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 04 przy ul. Żelaznej 16a w Poznaniu,

w dniu 13 września 2018 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.1112.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza na 4 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową dachu zlokalizowanym na części działki oznaczonej nr ewid. 2/21, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 04 przy ul. Żelaznej 16b w Poznaniu,

w dniu 13 września 2018 r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowania dowodowego w sprawie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.1111.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                             

           

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 18.09.2018r.  r. została wydana decyzja Nr 574/2018 o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz. nr 84/13, ark. 19, obręb Podolany położonej w Poznaniu przy ul. Omańkowskiej 105.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U01.6730.590.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                             

           

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 18.09.2018r.  r. została wydana decyzja Nr 573/2018 o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 1 budynku biurowo-usługowego w zabudowie szeregowej, przewidzianej do realizacji na działce nr 84/13, ark. 02, obręb Podolany, położonej w Poznaniu przy ul. J. Omańkowskiej 105

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U01.6730.591.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 10 września 2018r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako:"budowa sieci energetycznej oraz stacji transformatorowej - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B z halami garażowymi w m. Poznań" przewidzianej do realizacji na działce ewid. nr 30/5, ark. 07, obręb Górczyn  i działce ewid. 164/8, ark. 06, obręb Górczyn  położonych w Poznaniu przy ul. Dmowskiego i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-III-U10.6733.268.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że do decyzji nr  543/2018 z dnia 03.09.2018r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z garażem dwustanowiskowym przylegającym do bryły budynku, przewidzianej do realizacji na działce nr 7/47, ark. 2, obręb Krzesiny, położonej w Poznaniu przy ulicy bocznej od ul. Pokrzywno

zostało wydane postanowienie z dnia 14 września 2018 r. o sprostowaniu  decyzji.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U14.6730.588.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-05

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego i garażu podziemnego oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno - biurowego na dom studencki, przewidzianej do realizacji na działkach nr 100/1, 101, ark. 16, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu przy ul. Wawrzyniaka 39 z wniosku: FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 17.09.2018r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do 08.10.2018r.

od 2018-09-17 do 2018-10-01

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 12 września 2018 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1/21, położonej w obrębie geod. Krzesiny, ark. 07, przy ul. Żurawickiej w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U14.6730.437.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-14 do 2018-09-28

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako "budowa budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej" przewidzianej do realizacji na działce o nr 13/1, ark. 19, obręb Junikowo w Poznaniu przy ul. Stara Cegielnia, w dniu 10.09.2018 r. zostało zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

                Z treścią akt sprawy można zapoznać się w terminie 5 dni od daty zdjęcia obwieszczenia (podając nr sprawy UA-III-U10.6730.365.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art. 49 Kpa).

od 2018-09-14 do 2018-09-28

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 48 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 14 wolnostojących i 34 w zabudowie bliźniaczej), przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 390/4, ark. 11, obręb Umultowo, położonej przy ul. Miętowej w Poznaniu w dniu 7.09.2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu niniejszego postępowania, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.345.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-12 do 2018-09-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

            Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie grupowej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/164 i 56/153 (cz.), ark. 24, obręb Radojewo, położonych w Poznaniu przy ul. Arnikowej, w dniu 07.09.2018 r. przekazano zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 23.08.2018 r. wraz z aktami sprawy    do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.827.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-12 do 2018-09-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 7.09.2018 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.06.2018 r. nr 400/2018 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalno-usługowych, składających się z maksymalnie siedmiu segmentów, przewidzianej do realizacji na dz. 163/6 i 163/7, ark. 6, obręb Górczyn w Poznaniu przy ul. Krauthofera 22.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III-U08.6730.1379.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-11 do 2018-09-25

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych Zaułek Rzemiosła

30 maja 2017r. ruszył 

Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. "Zaułek Rzemiosła"!

Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje
w zawodach rzemieślniczych.

od 2017-05-30 do 2018-09-30