Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                            

               

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 12.12.2018r. została wydana decyzja nr 185/12 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa domu jednorodzinnego" na działce nr 219/75 ark. 19 obręb Morasko w Poznaniu w rejonie ul. Morasko.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.961.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-12-14 do 2018-12-28

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunków zabudowy dla zamierzenia
z wniosku Pana Filipa Koczorowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Filip Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna określonego jako "budowa budynku usługowego (usługi handlu)", przewidzianej do realizacji na działkach nr 102, 103, 104, 111/1, 111/2, 139/10, 139/11 (część), 101 (część), 105 (część), ark. 32, obręb Łazarz, położonych w Poznaniu przy ul. Kolejowej,

w dniu 29.11.2018 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III-U08.6730.749.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-12-10 do 2018-12-24

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej
do realizacji na terenie działki nr 5/5, ark. 43, obręb Starołęka, położonej w Poznaniu przy ulicy Tonego Halika, i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 5 dni od dnia publicznego obwieszczenia (podając nr sprawy UA-IV-U14.6730.861.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest  07.12.2018r.

od 2018-12-07 do 2018-12-24

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

            Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 04.12.2018  r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa budynku zamieszkania zbiorowego (akademik) z parkingiem i lokalami usługowymi", przewidzianej do realizacji na dz. nr 30, 31/1 (część), 36/4 oraz 38/1 (część), położonej w Poznaniu w kwartale ulic Św. Marcin, Gwarna, 27 Grudnia i Kantaka   i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U09.6730.728.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-12-06 do 2018-12-20

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną, przewidzianej do realizacji na dz. nr 24/1, ark. 15, obręb Podolany, położonej w Poznaniu przy ul. Polnej 6  z wniosku: Pani Marioli Jolanty Czerskiej, ul. Św. Antoniego 5/1, 61 359 Poznań i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 05.12.2018r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do 02.01.2019r.

od 2018-12-05 do 2018-12-19

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/44, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka w dniu 29.11.2018 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Z treścią postanowienia/ aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.883.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-12-03 do 2018-12-17