Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń piwnicznych na lokal gastronomiczny wraz z elewacją cz. piwnicznej i ogródkiem gastronomicznym" przewidziana do realizacji na działce nr 39 ark. 28 obręb Poznań w Poznaniu przy
ul. Długiej 19, pl. Bernardyński 1,1a,

w dniu 05.02.2019r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z treścią aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U09.6730.1093.2018)
u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-02-08 do 2019-02-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

            Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 06.02.2019 r. w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu znak SKO.GP.4000.1011.2018 z dnia 20.12.2018 r. (data wpływu 29.01.2019 r.)  uchylającą decyzję PMP nr 127/2018 z dnia 07.08.2018 r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, podjęto czynności w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej", przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/33, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.493.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-02-08 do 2019-02-22

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                       

                               

         

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 05.02.2019r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 29.11.2017 r. nr 825/2017 dla inwestycji polegającej na budowie 2 zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i uzupełniającą funkcją handlowo-usługową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 113/6, 125/1, 126/3, 126/2 (cz.), 127/1 (cz.), 127/2 (cz.), 129 (cz.), ark. 08, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy ul. św. Wawrzyńca 11.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.825.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 07.02.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-02-07 do 2019-02-21

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 04.02.2019r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i funkcją usługową w parterze, przewidzianej do realizacji na działkach nr 60, 61, 62, 64, 58/2,                 ark. 14, obręb Jeżyce, położonych przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58 w Poznaniu.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.1175.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 07.02.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-02-07 do 2019-02-21

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 45 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na terenie działki oznaczonej nr ewid. 2/2, położonej w obrębie geod. Krzesiny, ark. 13 przy ul. Garaszewo w Poznaniu,

w dniu 30 stycznia 2019 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U14.6730.1244.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-02-05 do 2019-02-19