Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

            Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako:"budowa zespołu budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych, biurowo - usługowych wraz z naziemnymi i podziemnymi garażami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Poznaniu pomiędzy ul. 28 Czerwca 1956r." przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 14/1, 14/2, 18/3, 18/5, 18/7 (cz), 18/10, 18/13 (cz), ark. 20, obręb Wilda oraz działki nr ewid. 9/8, ark. 23, obręb Wilda położonych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r, że zakończono postępowanie dowodowe
w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III-U11.6730.667.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-09-16 do 2019-09-30

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                           

           

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

ponownie zawiadamiam  strony postępowania

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji określonej przez inwestora jako "budowa zespołu domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej - 22", przewidzianej do realizacji na dz. nr 84/13, 84/11 i 83,
ark. 02, obręb Podolany, położonych w Poznaniu przy ul. Omańkowskiej 105 i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.09.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do 02.10.2019 r.

od 2019-09-13 do 2019-09-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                              

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 29.08.2019r. została wydana decyzja nr 1792/2019 znak: UA-VI.6740.1759.2019 o pozwoleniu na budowę

dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodociągowymi do nich, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej (dz. nr 447, 500/10, 500/22, 502/21, ark. 09, obr. Kiekrz - w związku z usunięciem kolizji) dla osiedla Kiekrz w Poznaniu w ulicy Kierskiej, Sanatoryjnej, Pawłowickiej, Liliowej, Słupskiej, Chojnickiej w Poznaniu (dz. nr 419/1, 396, 389, 388/1, 388/2, 381/14, 381/13, 381/19, ark. 07; 425/5, 426/1, 427, 428/1, 429/2, 430, 420/4, 420/8, 420/10, 431, 432, 433, 437, 418/15, 419/2, 436/1, 420/12, 418/16, 421, 422, 423/1, 424, 425/1, 425/3, 436/2, ark. 08; 226/5, 441, 538/1, 543/1, 501/3, 501/4, 501/1, 502/14, 557/4, 556, 558/1, 558/2, 553/4, 544/1, 439/2, 557/8, 502/23, 502/24, 502/22, 502/27, 502/21, 502/18, 502/17, 500/25, 500/24, 500/8, 500/7, 500/6, 500/5, 500/3, 500/10, 500/22, 502/8, 500/21, 500/20, 500/19, 500/18, 500/17, 500/16, 447, 500/1, 500/2, 500/11, 500/12, 500/13, 500/14, 500/26, 500/27, 446/4, 446/3, 442/6, 443, 442/4, 442/5, 442/3, ark. 09; 226/4, 365/2, 558, ark. 10; 505/1, 226/6, 537/23, 537/25, 531, 505/3, 506, 530/3, 530/4, 529/2, ark. 12, obr. Kiekrz

dz. nr 14, 22/1, 22/2, 22/3, ark. 12; 22, 11/1, 20/11, 20/12, ark. 13; 29/3, 29/2, ark. 14; 1,ark. 16; 3, ark. 18, obr. Psarskie

dz. nr 3, ark. 02; 8, ark. 06; 12, ark. 07; 21, ark. 09; 25, ark. 11, obr. Krzyżowniki

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-VI.6740.1759.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-09-02 do 2019-09-16

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 28.08.2019 r.  została wydana decyzja Nr 141/19 o odmowie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem, przewidzianej do realizacji na działce nr 76, ark. 34, obręb Starołęka, w Poznaniu przy ulicy Wadowickiej 40.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U14.6730.1211.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-09-03 do 2019-09-17