Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 10.04.2019 r. została wydana decyzja nr 54/2019 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/33, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.492.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-04-11 do 2019-04-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 9.04.2019 r. zostało zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "przebudowa budynku handlowo- usługowego", przewidzianej do realizacji na dz. nr 18, ark 35, obręb Junikowo oraz dz. nr 22 i 30, ark 16, obręb Górczyn, dz. nr 176/32 (część), ark. 01, obręb Górczyn, położonych w Poznaniu przy ul. Promienistej 160

i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z treścią aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U07.6730.1063.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-04-11 do 2019-04-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 09.04.2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, przewidzianej do realizacji  na działce nr geod. 131/2, ark. 48, obręb Junikowo, położonej przy ul. Wołowskiej 41D w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III-U10.6730.1378.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 11.04.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.)

od 2019-04-11 do 2019-04-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 5.04.2019 r. została wydana decyzja Nr 50 /2019 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 48 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 14 wolnostojących i 34 w zabudowie bliźniaczej), przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 390/4, ark. 11, obręb Umultowo, położonej przy ul. Miętowej w Poznaniu, z wniosku z dnia 23.03.2019 r.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.345.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-04-08 do 2019-04-23