Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU POSTĄNOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

że w dniu 16.10.2019 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania  w sprawie ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji określonej przez inwestora jako "budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej", przewidzianej do realizacji na dz. nr 64/1, ark. 02, obręb Podolany, położonych w Poznaniu przy ul. Wicherkiewicz.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 18.10.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00) w terminie do 08.11.2019 r. 

od 2019-10-18 do 2019-11-01

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania,

że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 26 września 2019r. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2019r. (syg. jw.) i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, podjęto czynności w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego przewidzianego do realizacji na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1/15, położonej w obrębie geod. Krzesiny, ark. 07, przy ul. Krotoszyńskiej w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy  mogą w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 pokój 340 lub 344, w poniedziałki godz. 730-1700, czwartki godz. 730-1530, wtorki i piątki godz. 900-1200 zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Nadto informuję, iż zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, pod rygorem doręczenia pisma pod dotychczasowy adres ze skutkiem prawnym.

od 2019-10-21 do 2019-11-04

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 2 przy ul. Dąbrowskiego 96 w Poznaniu z lokalu handlowego na lokal gastronomiczny" przewidzianej do realizacji ba działce nr 12, ark. 15, obręb Jeżyce, położonej w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 96/1A zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.695.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-10-15 do 2019-10-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 08.10.2019r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością usługi w parterze, z podziemną halą garażową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną", przewidzianej do realizacji na działkach nr 117/3, 117/5, 154/71, ark. 10, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu w rejonie ul. Kościelnej / Mylnej.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.574.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 11.10.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-10-10 do 2019-10-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 08.10.2019r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością usługi w parterze, z podziemną halą garażową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną", przewidzianej do realizacji na działkach nr 116/1, 116/2, 117/6, 117/4, 154/48, ark. 10, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu w rejonie ul. Kościelnej / Mylnej.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.573.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 11.10.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-10-11 do 2019-10-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 08.10.2019 r. została wydana decyzja 605/2019 ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako "budowa zespołu domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej - 22", przewidzianej do realizacji na dz. nr 84/13, 84/11 i 83, ark. 02, obręb Podolany, położonych w Poznaniu przy ul. Omańkowskiej 105.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA- II.6730.383.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-10-09 do 2019-10-23