Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu w dniu 17.06.2019 r. decyzji znak UA-IV-6740.772.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Wyłom w Poznaniu (droga gminna) na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku

od 2019-06-17 do 2019-07-01

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych przy ul. Golęcińska, abpa Dymka, ul. Nad Jeziorem oraz na terenie Leśnictwa Marcelin.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych przy ul. Golęcińska, abpa Dymka, ul. Nad Jeziorem oraz na terenie Leśnictwa Marcelin. ZLP/DL1/5200/38/2019/2316

od 2019-06-17 do 2019-07-08

Dot. pozwolenia na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142.

Dot. pozwolenia na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142. PO.ZUZ.4.421.399.3.2019.WM

od 2019-06-17 do 2019-06-25

Informacja o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zakład Lasów Poznańskich

informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie ZLP w Poznaniu przy ul. Ku Dębinie 2 oraz w UMP przy Placu Kolegiackim 17,

na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

od 2019-06-17 do 2019-07-08

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 13.06.2019 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego", przewidzianej do realizacji na dz. nr 10/23, ark. 19, obręb Junikowo, położonej w Poznaniu przy ul. Glinianki i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.112.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-06-14 do 2019-06-28

Dot. postępowania o wpisanie do rejestru zabytków zespołu budynków przy ul. Libelta 27 w Poznaniu.

Dot. postępowania o wpisanie do rejestru zabytków zespołu budynków przy ul. Libelta 27 w Poznaniu. Po-WD.6140.11739.8.2018 

od 2019-06-14 do 2019-07-31

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 13.06.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KPRM-IV.525.1.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Przechadzki po Wzgórzu Św. Wojciecha, Placu Kolegiackimi i Garbarach

Nazwa oferenta:

Fundacja Więcej Poznania

Termin realizacji zadania:

03.07.2019 - 30.09.2019

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

9 000,00

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do pani Pauliny Idczak (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 061 878 5735, e-mail: paulina_idczak@um.poznan.pl

w terminie do 20.06.2019 r.   (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Dyrektor Biura

Grzegorz Kamiński

od 2019-06-13 do 2019-06-20

Dot. wykonania trzech studni chłonnych oraz odprowadzania wód opadowych do ziemi.

Dot. wykonania trzech studni chłonnych oraz odprowadzania wód opadowych do ziemi. PO.ZUZ.4.421.375.3.2019.WM

od 2019-06-12 do 2019-06-21

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.3/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 11.06.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.3/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia.

od 2019-06-11 do 2019-07-02

Dot. pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Cybiny oraz Cybińskiego Kanału Ulgi rzeki Warty.

Dot. pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Cybiny oraz Cybińskiego Kanału Ulgi rzeki Warty. PO.ZUZ.4.421.134.4.2019.EP

od 2019-06-11 do 2019-06-19

Dot. pozwolenia na lokalizację obiektów budowlanych w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru ul. Starołęcka w Poznaniu.

Dot. pozwolenia na lokalizację obiektów budowlanych w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru ul. Starołęcka w Poznaniu. PO.ZUZ.4.421.360.3.2019.MS

od 2019-06-11 do 2019-06-26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

Obwieszczenie Prezydent Miasta Poznania

o wydaniu decyzji o pozlwoeniu na budowę

Dotyczy: budowa szpitalnego oddziału ratunkowego wrqaz z klinicznym cxentrum medycyny ratunkowej ci interwencyjnej przy ulicy Przybyszewskiego 49 w Poznaniu

pełna terść obwieszczenia w załączniku

od 2019-06-11 do 2019-06-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                           

           

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem bezodpływowym i studnią jako własne ujęcie wody, przewidzianej do realizacji na części działki nr 13/1, ark. 19, obręb Junikowo, położonej w Poznaniu przy ul. Zamiejskiej 3 i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 11.06.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do 25.06.2019 r.

od 2019-06-11 do 2019-06-25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-     w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 07.06.2019 r. została wydana decyzja numer 1096/2019 o zmianie decyzji pozwolenia na budowę numer 327/2016 z dnia 22.02.2016 r. znak UA-VII-A07.6740.3516.2015 wydanej dla dwóch budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi oraz jednego budynku biurowo-usługowego bez podpiwniczenia, na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej /rejon ul. Babimojskiej w Poznaniu, działki numer ewidencyjny 6/1, 6/5, 6/9, 6/4 i 6/10, arkusz 33, obręb Junikowo (zmienionej decyzją numer 301/2018 z dnia 19.02.2018 r. znak UA-VII-A07.6740.3324.2017 oraz decyzją numer 1919/2018 z dnia 31.08.2018 r. znak UA-VII-A07.6740.2342.2018),

w zakresie zagospodarowania terenu oraz układu pomieszczeń i funkcji lokalu znajdującego się w części parteru budynku numer 4 z powierzchni biurowej na powierzchnię usługowo-oświatową: przedszkole

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.1092.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój  340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-06-11 do 2019-06-24

Dot. zbiornika do magazynowania wód opadowych z terenu salonów samochodowych projektowanych na działkach 1/11, 1/13 i 1/47, obręb Kobylepole.

Dot. zbiornika do magazynowania wód opadowych z terenu salonów samochodowych projektowanych na działkach 1/11, 1/13 i 1/47, obręb Kobylepole. PO.ZUZ.4.421.425.2.2019.MS

od 2019-06-10 do 2019-06-18

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, przewidzianej do realizacji na działkach nr 12/1, 13/1, 14/1, ark. 18, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu przy ul. J. H. Dąbrowskiego 140 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Jeżyce" i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy nr UA-II-U04.6730.1176.2018 (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 5 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 11.06.2019r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-06-11 do 2019-06-25

Komunikat dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością

Zarządzenie Nr 482/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3.06.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

Całość treści zarządzenia Nr 482/2019/P z dnia 3.06.2019 roku w załaczniku.

od 2019-06-03 do 2019-12-31

Dot. pozwolenia na awaryjne odprowadzanie wody z magistrali i ujęcia wody Mosina-Krajkowo i Dębina.

Dot. pozwolenia na awaryjne odprowadzanie wody z magistrali i ujęcia wody Mosina-Krajkowo i Dębina. PO.RUZ.421.39.7.2019.JŁ

od 2019-06-07 do 2019-06-24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 19.03.2019 r. została wydana decyzja nr 174 / 2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 49 (część), 48/4, 48/3, ark. 43, obręb Junikowo, położonych w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 10, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącegoznacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-II-U07.6730.683.2017), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 10.06.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 Kpa).

od 2019-06-10 do 2019-06-24

wykaz nieruchomości nr 7/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 06.06.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 7/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

od 2019-06-07 do 2019-06-27