Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Lista sprzętu do kasacji

Centrum Inicjatyw Senioralnych przekazuje sprzęt do kasacji (lista w załączeniu)

od 2019-09-17 do 2019-10-01

Zawiadomienie w spr. umów z dn. 20.08.2019r. na wykonania prac zw. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ew.: Krzesiny , Głuszyna, Głuszyna II, Piotrowo, Daszewice, Psarskie, Wielkie, Kiekrz, Ławica, Plewiska.

Zawiadomienie w spr. umów z dn. 20.08.2019r. na wykonania prac zw. z  modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów  ew.: Krzesiny , Głuszyna, Głuszyna II, Piotrowo, Daszewice, Psarskie, Wielkie, Kiekrz, Ławica, Plewiska. ZG-DO.400.2.2018

od 2019-09-16 do 2019-09-30

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

            Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako:"budowa zespołu budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych, biurowo - usługowych wraz z naziemnymi i podziemnymi garażami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Poznaniu pomiędzy ul. 28 Czerwca 1956r." przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 14/1, 14/2, 18/3, 18/5, 18/7 (cz), 18/10, 18/13 (cz), ark. 20, obręb Wilda oraz działki nr ewid. 9/8, ark. 23, obręb Wilda położonych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r, że zakończono postępowanie dowodowe
w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III-U11.6730.667.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-09-16 do 2019-09-30

Obwieszczenie o wydaniu dec. - postanowienie SKO o odmowie wstrzymania wykonania dec. PMP z dn. 14 maj 2019r. nr 103/2019 - w spr. ustalenia lok. inw. celu publ.: "budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego- Skatepark Rampa Malty".

Obwieszczenie o wydaniu dec. - postanowienie SKO o odmowie wstrzymania wykonania dec. PMP z dn. 14 maj 2019r. nr 103/2019 - w spr. ustalenia lok. inw. celu publ.: "budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego- Skatepark Rampa Malty". SKO.GP.4000.824.2019

od 2019-09-13 do 2019-09-30

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                           

           

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

ponownie zawiadamiam  strony postępowania

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji określonej przez inwestora jako "budowa zespołu domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej - 22", przewidzianej do realizacji na dz. nr 84/13, 84/11 i 83,
ark. 02, obręb Podolany, położonych w Poznaniu przy ul. Omańkowskiej 105 i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.09.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do 02.10.2019 r.

od 2019-09-13 do 2019-09-27

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

W ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, konkursu
nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 możliwa jest realizacja działań w zakresie następujących typów projektu:

  1. projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  2. projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
  3. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
  4. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
  5. projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Planowany okres realizacji projektu do 36 miesięcy

Liderem projektu/Parterem wiodącym/Wnioskodawcą będzie: Miasto Poznań.

Pozostałe informacje (m. in. cel partnerstwa, kryteria formalne) szczegółowo opisane są w załączony ogłoszeniu.

od 2019-09-12 do 2019-10-03

wykaz nieruchomości Miasta Poznania przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania zawiadamia, że z dniem 17 września 2019 r. wywieszony został w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, na okres 21 dni wykaz lokalu mieszkalnego Miasta Poznania położonego we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 5/5, który przeznaczony został do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - do lat trzech.

Wykaz oraz ogłoszenie zostały zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, adres strony: bip.poznan.pl.

od 2019-09-17 do 2019-10-07

Wykaz nieruchomości nr 10/2019 przeznaczonych do wydzierżawiena/wynajęcia na terenie Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 10.09.2019r.  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 10/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2019-09-10 do 2019-10-01

Informacja o wyniku przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

INFORMACJA O  WYNIKU PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości

Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich  informuje, że ogłoszony w dniu  24 lipca 2019 r. przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie przez okres 8 lat  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Poznania znajdującej się na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania w leśnictwie Antoninek  przy          ul. abpa Walentego Dymka, obręb Komandoria, ark20, dz. nr 15/2cz., KW nr PO2P/00101347/3, o powierzchni: 3400 m2 z przeznaczeniem pod zjazd tyrolkowy, został zamknięty.

Przetarg pisemny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 06 września 2019 r.  o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Ku Dębinie 2  w Poznaniu.

Liczba firm dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 1

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto : 552,64 zł.

Cena osiągnięta w przetargu : 572,64 zł plus należny podatek VAT.

Dzierżawcą nieruchomości został:

Marcin Przybył "Pyrland" ul. Romana Drewsa 8, 61-606 Poznań

od 2019-09-09 do 2019-09-17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Aquanet S.A. - dot. terenu w rejonie ul. Glinianej w Poznaniu.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Aquanet S.A. - dot. terenu w rejonie ul. Glinianej w Poznaniu. PO.ZUZ.4.421.669.3.2019.MS

od 2019-09-04 do 2019-09-19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 2 września 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako: "Rozbudowa zakładu produkcji opon Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu do mocy produkcyjnej 40,5 tys. opon na dobę - budowie hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną, drogową, niezbędnymi budowlami instalacyjnymi, drogowymi, technologicznymi", przewidzianej do realizacji na terenie działki 2/25 oraz części działek 2/9, 2/15, 2/24, 2/30 ark. 06, a także części działek 8/7, 8/11, 8/15, 8/16, 8/20, 8/21, ark. 05, obr. Karolin, przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu,

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-III.6730.401.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-09-05 do 2019-09-19

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 28.08.2019 r.  została wydana decyzja Nr 141/19 o odmowie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem, przewidzianej do realizacji na działce nr 76, ark. 34, obręb Starołęka, w Poznaniu przy ulicy Wadowickiej 40.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U14.6730.1211.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-09-03 do 2019-09-17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu  29.08.2019r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie centrum obróbczego z tunelem chłodzącym dla nowego typu głowic cylindrowych EA288 R4 MDB EVO przy istniejącym stole odlewniczym  nr GRT1 w istniejącej hali nr 1 Zakładu nr 3 (Odlewnia aluminium) przy ulicy  28 Czerwca 1956r. nr 240 w Poznaniu (działka nr ew. 20/4 ark. 18 obręb Wilda), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-V.6740.1651.2019) można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-09-03 do 2019-09-17

Wyniki naboru na partnera do projektu.

W dniu 20 sierpnia 2019 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania
Nr 671/2019/P z dnia 19 sierpnia 2019 roku został wyłoniony Partner do projektu
aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 15 lipca 2019 r.

Ocena formalna: pozytywna

Ocena merytoryczna: pozytywna (56/60 pkt.)

Nazwa Partnera: Fundacja Tak dla Samodzielności
Numer KRS: 0000788285

od 2019-08-20 do 2019-12-31

Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowska 26

Straż Miejska Miasta Poznania w związku z planowanym remontem pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowska 26 przeprowadza rozpoznanie rynku w celu wyłonienia najkorzystniejszego Wykonawcy prac.

Przedmiot Zamówienia określony jest w programie funkcjonalno-użytkowym.

Oferty cenowe, z wyszczególnieniem poszczególnych elementów oferty, należy składać  do dnia 9.08.2019 na adres e-mail: kancelaria@smmp.pl lub do siedziby Straży Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Głogowska 26.       

Zapytania proszę składać na adres e-mailowy:  kancelaria@smmp.pl lub pod nr telefonu 61 8781603 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30).

            Zamawiający, po zapoznaniu się z ofertami potencjalnych dostawców, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamówienia.

od 2019-07-31 do 2019-09-30

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.

Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. 

Zachęcamy do lektury.

od 2019-07-02 do 2019-12-31

Komunikat dla producentów rolnych

W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody spowodowane przez:

- suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym w okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodne go  poniżej wartości określonej dla   poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; a zatem szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, w przypadku gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych;

Zgodnie z zarządzeniem nr 189/19 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. powołano Komisję do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

W związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez suszę, producent rolny może złożyć wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do sekretariatu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok. 108  lub przesłać pocztą na adres Wydziału.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.bip.poznan.pl zakładka Wykaz biur i wydziałów -Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - komunikaty 

W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), ponieważ nieczytelne dane mogą uniemożliwić uzyskanie pomocy.

Brak wypełnienia wszystkich danych (łączne z danymi w tabelach) lub brak przedłożenia kopii wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego składanego do ARiMR w roku klęski lub wydruku z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, na dzień wystąpienia klęski, będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (dotyczy rolników korzystających z ww. formy pomocy lub utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie).

Załączniki:

1)       wydruk z aplikacji eWniosek Plus - aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

2)       Kopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski, w przypadku gospodarstw rolnych < 10 ha ,w przypadku braku dokumentów wymagane jest potwierdzenie powierzchni całkowitej gospodarstwa rolnego przez ARiMR.

3)       Wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a.

3)    Mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

UWAGA: Powierzchnia całkowita gospodarstwa rolnego musi być spójna z  powierzchnią całkowitą gospodarstwa rolnego podaną do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.

W dniu szacowania szkód przez Komisję uprawa musi być na polu, likwidacja uprawy przed szacowaniem szkód spowoduje odstąpienie Komisji od szacowania.

od 2019-06-27 do 2019-09-30

Komunikat dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością

Zarządzenie Nr 482/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3.06.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

Całość treści zarządzenia Nr 482/2019/P z dnia 3.06.2019 roku w załaczniku.

od 2019-06-03 do 2019-12-31

Konkurs "Zielony Poznań"

W tym roku już po raz dwudziesty szósty Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie "Zielony Poznań" na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy.

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są od 2 maja br., w siedzibach Rad Osiedli, w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu - Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,pok.104), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.bip.poznan.pl). Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca br. w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz w Biurze Konkursu - Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104).

Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy. Rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zgłaszających do konkursu swoje obiekty, jest przejawem zamiłowania poznaniaków do przyrody i wielkiej troski jaką darzą swoje najbliższe otoczenie. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań oraz podwyższają walory estetyczne, wpływające na utrwalenie wizerunku Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie - osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują w terminie do 20 lipca br. lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu - miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, wybierze w terminie do 30 sierpnia br. najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu. W tym roku instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne) będą mogły ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. W XXVI edycji konkursu "Zielony Poznań" zostaną ufundowane dwa wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu za "Ogród miododajny" oraz "Zieleń przyjazna pszczołom".

W dwudziestu pięciu edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 80 tys. uczestników. W XXV edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 7 152 obiektów w tym:

- w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne 170 obiektów;

- w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna 702 obiektów;

- w kategorii ogrody przydomowe 614 obiektów;

- w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych 5 646 obiektów;

- w kategorii pasy zieleni 20 obiektów

od 2019-05-02 do 2019-09-30

Sprawozdanie finasowe

Sprawozdanie finasowe mjo od 30-04-2019 do 30-04-2020

od 2019-04-30 do 2020-04-30