Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że wpłynęło odwołanie wniesione przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości
przy ul. Dąbrowskiego 60 w Poznaniu od decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 334/2019
z dnia 27.05.2019r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, przewidzianej do realizacji
na działkach nr 58/2, 60, 61, 62, 64, ark. 14, obręb Jeżyce oraz na częściach działek nr 55/2, 167, ark. 10, obręb Jeżyce, położonych przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58 w Poznaniu.

W ocenie organu pierwszej instancji odwołanie jest bezzasadne, zatem
w przedmiotowej sprawie nie zachodzą podstawy do zastosowania art. 132 k.p.a. Pismem
z dnia 05.07.2019r. odwołanie wraz z aktami postępowania zostało przekazane
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu zgodnie z art. 133 k.p.a.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy nr UA-II-U04.6730.1169.2018 (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki
godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 09.07.2019r. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
(art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-07-09 do 2019-07-23

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE   

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.),

zawiadamiam  strony postępowania,że wpłynęło odwołanie wniesione przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 60 w Poznaniu od decyzji Prezydenta Miasta Poznania
nr 333/2019 z dnia 27.05.2019r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, przewidzianej do realizacji na działkach nr 60, 61, 62, 64, ark. 14, obręb Jeżyce oraz na częściach działek nr 55/2, 167, ark. 10, obręb Jeżyce, położonych przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58 w Poznaniu.

W ocenie organu pierwszej instancji odwołanie jest bezzasadne, zatem w przedmiotowej sprawie nie zachodzą podstawy do zastosowania art. 132 k.p.a. Pismem z dnia 05.07.2019r. odwołanie wraz z aktami postępowania zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu zgodnie z art. 133 k.p.a.Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy nr UA-II-U04.6730.1168.2018 (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki

godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 09.07.2019r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-07-09 do 2019-07-23

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia  17.06.2019r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania działającego poprzez Pana Grzegorza Bubulę i Pana Marcina Gołka- Wiceprezesów Zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w Poznaniu pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic Górna Wilda i Dolna Wilda- (drogi powiatowe) o dwukierunkową ścieżkę dla rowerów

od 2019-07-05 do 2019-07-26

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.

Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. 

Zachęcamy do lektury.

od 2019-07-02 do 2019-12-31

Komunikat dla producentów rolnych

W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody spowodowane przez:

- suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym w okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodne go  poniżej wartości określonej dla   poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; a zatem szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, w przypadku gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych;

Zgodnie z zarządzeniem nr 189/19 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. powołano Komisję do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

W związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez suszę, producent rolny może złożyć wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do sekretariatu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok. 108  lub przesłać pocztą na adres Wydziału.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.bip.poznan.pl zakładka Wykaz biur i wydziałów -Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - komunikaty 

W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), ponieważ nieczytelne dane mogą uniemożliwić uzyskanie pomocy.

Brak wypełnienia wszystkich danych (łączne z danymi w tabelach) lub brak przedłożenia kopii wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego składanego do ARiMR w roku klęski lub wydruku z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, na dzień wystąpienia klęski, będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (dotyczy rolników korzystających z ww. formy pomocy lub utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie).

Załączniki:

1)       wydruk z aplikacji eWniosek Plus - aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

2)       Kopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski, w przypadku gospodarstw rolnych < 10 ha ,w przypadku braku dokumentów wymagane jest potwierdzenie powierzchni całkowitej gospodarstwa rolnego przez ARiMR.

3)       Wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a.

3)    Mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

UWAGA: Powierzchnia całkowita gospodarstwa rolnego musi być spójna z  powierzchnią całkowitą gospodarstwa rolnego podaną do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.

W dniu szacowania szkód przez Komisję uprawa musi być na polu, likwidacja uprawy przed szacowaniem szkód spowoduje odstąpienie Komisji od szacowania.

od 2019-06-27 do 2019-09-30

Komunikat dot. zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą.

Komunikat dot. zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą.

od 2019-06-24 do 2019-07-25

Dot. postępowania o wpisanie do rejestru zabytków zespołu budynków przy ul. Libelta 27 w Poznaniu.

Dot. postępowania o wpisanie do rejestru zabytków zespołu budynków przy ul. Libelta 27 w Poznaniu. Po-WD.6140.11739.8.2018 

od 2019-06-14 do 2019-07-31

Komunikat dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością

Zarządzenie Nr 482/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3.06.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

Całość treści zarządzenia Nr 482/2019/P z dnia 3.06.2019 roku w załaczniku.

od 2019-06-03 do 2019-12-31

Konkurs "Zielony Poznań"

W tym roku już po raz dwudziesty szósty Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie "Zielony Poznań" na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy.

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są od 2 maja br., w siedzibach Rad Osiedli, w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu - Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,pok.104), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.bip.poznan.pl). Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca br. w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz w Biurze Konkursu - Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104).

Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy. Rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zgłaszających do konkursu swoje obiekty, jest przejawem zamiłowania poznaniaków do przyrody i wielkiej troski jaką darzą swoje najbliższe otoczenie. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań oraz podwyższają walory estetyczne, wpływające na utrwalenie wizerunku Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie - osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują w terminie do 20 lipca br. lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu - miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, wybierze w terminie do 30 sierpnia br. najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu. W tym roku instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne) będą mogły ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. W XXVI edycji konkursu "Zielony Poznań" zostaną ufundowane dwa wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu za "Ogród miododajny" oraz "Zieleń przyjazna pszczołom".

W dwudziestu pięciu edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 80 tys. uczestników. W XXV edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 7 152 obiektów w tym:

- w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne 170 obiektów;

- w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna 702 obiektów;

- w kategorii ogrody przydomowe 614 obiektów;

- w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych 5 646 obiektów;

- w kategorii pasy zieleni 20 obiektów

od 2019-05-02 do 2019-09-30

Sprawozdanie finasowe

Sprawozdanie finasowe mjo od 30-04-2019 do 30-04-2020

od 2019-04-30 do 2020-04-30

Kiermasz "Zielony Poznań"

"Zielono nam" 11 maja 2019 r. od 10.00 do 17.00 odbędzie się kiermasz "Zielony Poznań" w Parku Wilsona. Zapraszamy na wspólne przygotowania do wiosny w ogrodzie. Impreza, wzorem roku ubiegłego, nabierze mocy warsztatowej i pokazowej dzięki połączeniu sił z różnych Instytucji. Podczas majowego kiermaszu będzie można zaopatrzyć się w rośliny na balkon i do ogrodu prosto od plantatorów i akcesoria ogrodnicze. Porady w zakresie urządzania ogrodów przydomowych będą prowadzone przez nauczycieli akademickich Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na mieszkańców miasta Poznania czeka moc atrakcji: pokazy florystyczne Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, warsztaty z ogrodolecznictwa prowadzone przez nauczycieli akademickich Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, znakowanie rowerów z Komisariatem Policji-Grunwald, Mobilny Punkt Informacyjny dla Rodzin z Poznańskiego Centrum Świadczeń, Motyle dla Hospicjum-Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej o/Poznań, Stoisko Palmiarni Poznańskiej "Przyjdź-wymień-zabierz roślinę". Przywitamy wiosnę wspólnie z Estradą Poznańską. Wystąpią dzieci ze Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu oraz Klub Szyderców Bis. Będą też gry i zabawy dla dzieci, prowadzone przez AMBIENTÓWKĘ.

Więcej informacji oraz program imprezy podamy już wkrótce na stronie www.poznan.pl

Podczas kiermaszu przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu

Zapraszamy 11 maja 2019 r. od godziny 10.00

Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację kiermaszu i konkursu "Zielony Poznań" ufundował Prezydent Miasta Poznania oraz Partnerzy konkursu: Międzynarodowe Targi Poznańskie, AQUANET SA, Unilever, Veolia Energia Poznań S.A., Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Palmiarnia Poznańska, Targowiska Sp. z o.o., Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, Garden Spot, Vilmorin Garden, Bogdan Królik, MK Cafe, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, Zieleń Miejska, Szkółka Drzew, Krzewów Ozdobnych i Róż Wybicki, Tomasz Ciesielski-Bankfoto, Bricomarche.

Kiermasz ogrodniczy przed Palmiarnią Poznańską w Parku Wilsona w dniu 11 maja 2019 r. 
w godzinach od 10.00-17.00

Producenci, hodowcy ogrodnictwa zaoferują mieszkańcom bogaty wybór najlepszego materiału roślinnego z przeznaczeniem do obsadzeń balkonów, tarasów i ogrodów, a także akcesoria ogrodnicze.

od 2019-05-02 do 2019-09-30

Ogłoszenie wyników konkursu Centrum Warte Poznania

W dniach 14 oraz 20 marca 2019 roku odbyły się rozstrzygające posiedzenia komisji konkursowej oceniającej projekty złożone w programie "Centrum Warte Poznania".Postanowienia komisji konkursowej zawiera załącznik do niniejszego komunikatu.

od 2019-03-21 do 2019-12-31

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019

Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok

od 2019-01-01 do 2019-12-31

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z budżetu Rad Osiedli 2019)

Termin realizacji: od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 27 listopada 2019
Cel został  określony w załaczniku
Ważne!
- Sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni kalendarzowych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.
- W ofercie należy zawrzeć takie informacje jak: nazwę Rady Osiedla, numer i datę Uchwały Rekomendującej przekazanie środków dla organizacji pozarządowej oraz oświadczenie o zapoznaniu się Rady Osiedla z treścią składanego projektu.
Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji papierowej: 2 grudnia 2019 15:30:00, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożonej oferty w systemie WITKAC, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty (decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania)
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. 3 Maja 46 lub Plac Kolegiacki 17, Poznań
Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 32 127,00 zł
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł
Obszar:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:
1. Grunwald Południe
2. Stary Grunwald
3. Chartowo
4. Św. Łazarz
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
-    wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
-    projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
-    łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
-    projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
-    o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona - powody zostały określone w załączniku.
W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegóły w załączniku.

od 2019-02-15 do 2019-12-31

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy TRUST S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez TRUST SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 17 lipca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen i stawek opłat TRUST SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców      Jednostka   Cena netto  Cena brutto

1.     Odbiorcy indywidualni               zł/m3          12,89            13,92

        (gospodarstwa domowe)

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców      Jednostka   Cena netto  Cena brutto

1.     Odbiorcy indywidualni           zł/odb./m-c       24,27         26,21

        (gospodarstwa domowe)

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-07-17 do 2021-07-18

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aqualink Sp. z o.o.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania. Taryfa weszła w życie w dniu 28 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania:

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

Gosp. domowe i pozostali

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

  • zł netto/m3 4,24
  • zł brutto/m3 4,58

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

  • zł netto/m3 4,37
  • zł brutto/m3 4,72

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

  • zł netto/m3 4,46
  • zł brutto/m3 4,82

Wysokości cen brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-28 do 2021-06-29

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aquanet S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za dostarczoną wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców   Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe         zł/m3         4,43           4,78

2.   Pozostali odbiorcy               zł/m3          4,43           4,78

3.   Woda na cele p-poż.           zł/m3          4,43           4,78

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe        zł/m3         6,03           6,51

2.   Pozostali odbiorcy               zł/m3         6,03           6,51

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe     zł/odb./m-c     4,79           5,17

2.     Pozostali odbiorcy          zł/odb./m-c    14,92         16,11

3.     Woda na cele p-poż.      zł/odb./m-c    43,08         46,53

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.     Gospodarstwa domowe   zł/odb./m-c    10,25         11,07

2.     Pozostali odbiorcy         zł/odb./m-c     31,61         34,14

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-04 do 2021-06-05

Obowiązek informacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, iż poniższy link przekieruje Państwa do informacji na temat obowiązku informacyjnego.
https://mopr.poznan.pl/obowiazek-informacyjny/

od 2018-05-28 do 2020-05-28

Interpretacja

Interpretacja dot. zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r.-Prawo restrukturyzacyjne i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawie restrukturyzacji zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa poprzez umorzenie częściowe lub całkowite, odroczenie terminu płatności i/lub rozłożenie płatności na raty.

od 2017-02-21 do 2089-12-31