Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z usługami w parterze
, przewidzianej do realizacji na działkach nr 60, 61, 62, 64, ark. 14, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58 z wniosku
MASTERM SFC sp. z o.o. i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy nr UA-II-U04.6730.908.2018 (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki
godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00)
i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 5 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 10.05.2019r. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
(art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-05-10 do 2019-05-24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 07.05.2019 r. została wydana decyzja numer 832/2019 znak UA-VII.6740.627.2019 o zmianie decyzji pozwolenia na budowę numer 1616/2018
z dnia 30.07.2018 r. znak UA-VIII-A06.6740.2007.2018 udzielającej pozwolenia na budowę budynku trafostacji z częścią socjalną i warsztatową, budynku pompowni pożarowej
i wody technologicznej z dwoma zbiornikami podziemnymi oraz częścią socjalną a także infrastruktury technicznej i drogowej
na terenie nieruchomości przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu (części działek nr 2/3, 2/20, ark. 06, obręb Karolin) w zakresie: zagospodarowania terenu, gabarytów budynku trafostacji i przebiegu trasy estakady dla instalacji technologicznych, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.627.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-05-10 do 2019-05-23

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego", przewidzianej do realizacji   na dz. nr 10/23, ark. 19, obręb Junikowo, położonej w Poznaniu przy ul. Glinianki w dniu 08.05.2019 r. zostało podjęto postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 01.03.2019 r.

Z treścią postanowienia/aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.112.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-05-10 do 2019-05-24

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że po wpłynięciu w dniu 26.04.2019 r. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 47/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w celu legalizacji), przewidzianej do realizacji na działkach nr 18/4 i 17/8, ark. 24, obręb Górczyn, położone w Poznaniu przy ulicy Granowskiej 6. W dniu 06.05.2019 r. akta przedmiotowej sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Z treścią pisma można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III-U10.6730.1208.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-05-09 do 2019-05-23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 30.04.2019 r. została wydana decyzja numer 817/2019 o zmianie decyzji pozwolenia na budowę numer 894/2016 z dnia 16.05.2016 r. znak UA-VIII-A06.6740.596.2016 wydanej na terenową jednostkę eksploatacji (tworzącą zespół budynków i budowli: budynek administracyjno-socjalny z garażem, budynek administracyjno-warsztatowy zespolony z budynkiem magazynowym, budynek spawalni z częścią biurową, magazyn na materiały niebezpieczne, magazyn na gazy techniczne, magazyn na materiały eksploatacyjne, magazyn na odpady niebezpieczne, magazyn na odpady inne, magazyn na odpady komunalne, boks składowania złomu, plac składowania rur, wiata z miejscami postojowymi, parking, drogi i chodniki, ogrodzenie, infrastruktura techniczna) , na terenie nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Gdyńskiej, obecnie ul. Czerwonackiej 5A-C (dz. nr 6/6 ark. 1 obręb Karolin)

w zakresie zagospodarowania terenu

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.622.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-05-09 do 2019-05-22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 06.05.2019r. została wydana decyzja nr 829/2019 o zmianie decyzji pozwolenia budowę budynków nr A, B, C mieszkalnych wielorodzinnych z pomieszczeniami handlowo-usługowymi w parterze, z podziemną halą garażową, infrastrukturą techniczną: instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplna, elektroenergetyczna, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, jedna stacja transformatorowa konsumentowa, oświetlenie terenu, podziemny zbiornik na wody opadowe, plac zabaw przy ul. Hawelańskiej 2 w Poznaniu (dz. nr 6/6, 10/5 ark. 10 obr. Winiary), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy:  UA-V-A05.6740.3235.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-05-10 do 2019-05-24

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez Inwestora jako: "budowa domu jednorodzinnego" na działce nr 219/75, ark. 19, obręb Morasko, w rejonie ul. Morasko w Poznaniu, w dniu 6.05.2019 r. podjęto czynności w postępowaniu w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.59.2019 z dnia 28.03.2019 r. uchylającą decyzję nr 185/18 z dnia 12.12.2018 r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 pokój 340 lub 344, w poniedziałki godz. 730-1700, czwartki godz. 730-1530, wtorki i piątki godz. 900-1200 zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Nadto informuję, iż zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, pod rygorem doręczenia pisma pod dotychczasowy adres ze skutkiem prawnym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-05-08 do 2019-05-22

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie grupowej, przewidzianej do realizacji  na dz. nr 56/164 i 56/153 (cz.), ark. 24, obręb Radojewo, położonych w Poznaniu przy ul. Arnikowej, w dniu 06.05.2019 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

            Z treścią aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.827.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-05-08 do 2019-05-22

Sprawozdanie finasowe

Sprawozdanie finasowe mjo od 30-04-2019 do 30-04-2020

od 2019-04-30 do 2020-04-30

wykaz nieruchomości nr 6/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 26.04.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 6/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania. 

od 2019-05-02 do 2019-05-22

Kiermasz "Zielony Poznań"

"Zielono nam" 11 maja 2019 r. od 10.00 do 17.00 odbędzie się kiermasz "Zielony Poznań" w Parku Wilsona. Zapraszamy na wspólne przygotowania do wiosny w ogrodzie. Impreza, wzorem roku ubiegłego, nabierze mocy warsztatowej i pokazowej dzięki połączeniu sił z różnych Instytucji. Podczas majowego kiermaszu będzie można zaopatrzyć się w rośliny na balkon i do ogrodu prosto od plantatorów i akcesoria ogrodnicze. Porady w zakresie urządzania ogrodów przydomowych będą prowadzone przez nauczycieli akademickich Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na mieszkańców miasta Poznania czeka moc atrakcji: pokazy florystyczne Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, warsztaty z ogrodolecznictwa prowadzone przez nauczycieli akademickich Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, znakowanie rowerów z Komisariatem Policji-Grunwald, Mobilny Punkt Informacyjny dla Rodzin z Poznańskiego Centrum Świadczeń, Motyle dla Hospicjum-Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej o/Poznań, Stoisko Palmiarni Poznańskiej "Przyjdź-wymień-zabierz roślinę". Przywitamy wiosnę wspólnie z Estradą Poznańską. Wystąpią dzieci ze Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu oraz Klub Szyderców Bis. Będą też gry i zabawy dla dzieci, prowadzone przez AMBIENTÓWKĘ.

Więcej informacji oraz program imprezy podamy już wkrótce na stronie www.poznan.pl

Podczas kiermaszu przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu

Zapraszamy 11 maja 2019 r. od godziny 10.00

Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację kiermaszu i konkursu "Zielony Poznań" ufundował Prezydent Miasta Poznania oraz Partnerzy konkursu: Międzynarodowe Targi Poznańskie, AQUANET SA, Unilever, Veolia Energia Poznań S.A., Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Palmiarnia Poznańska, Targowiska Sp. z o.o., Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, Garden Spot, Vilmorin Garden, Bogdan Królik, MK Cafe, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, Zieleń Miejska, Szkółka Drzew, Krzewów Ozdobnych i Róż Wybicki, Tomasz Ciesielski-Bankfoto, Bricomarche.

Kiermasz ogrodniczy przed Palmiarnią Poznańską w Parku Wilsona w dniu 11 maja 2019 r. 
w godzinach od 10.00-17.00

Producenci, hodowcy ogrodnictwa zaoferują mieszkańcom bogaty wybór najlepszego materiału roślinnego z przeznaczeniem do obsadzeń balkonów, tarasów i ogrodów, a także akcesoria ogrodnicze.

od 2019-05-02 do 2019-09-30

Ogłoszenie wyników konkursu Centrum Warte Poznania

W dniach 14 oraz 20 marca 2019 roku odbyły się rozstrzygające posiedzenia komisji konkursowej oceniającej projekty złożone w programie "Centrum Warte Poznania".Postanowienia komisji konkursowej zawiera załącznik do niniejszego komunikatu.

od 2019-03-21 do 2019-12-31

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019

Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok

od 2019-01-01 do 2019-12-31

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z budżetu Rad Osiedli 2019)

Termin realizacji: od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 27 listopada 2019
Cel został  określony w załaczniku
Ważne!
- Sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni kalendarzowych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.
- W ofercie należy zawrzeć takie informacje jak: nazwę Rady Osiedla, numer i datę Uchwały Rekomendującej przekazanie środków dla organizacji pozarządowej oraz oświadczenie o zapoznaniu się Rady Osiedla z treścią składanego projektu.
Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji papierowej: 2 grudnia 2019 15:30:00, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożonej oferty w systemie WITKAC, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty (decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania)
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. 3 Maja 46 lub Plac Kolegiacki 17, Poznań
Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 32 127,00 zł
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł
Obszar:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:
1. Grunwald Południe
2. Stary Grunwald
3. Chartowo
4. Św. Łazarz
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
-    wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
-    projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
-    łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
-    projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
-    o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona - powody zostały określone w załączniku.
W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegóły w załączniku.

od 2019-02-15 do 2019-12-31

MZ/108/2018 Informacja dot. zasad bezpiecznego użytkowania przewodów kominowych w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019.

MZ/108/2018 Informacja dot. zasad bezpiecznego użytkowania przewodów kominowych w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019.

od 2018-12-20 do 2019-06-21

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy TRUST S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez TRUST SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 17 lipca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen i stawek opłat TRUST SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców      Jednostka   Cena netto  Cena brutto

1.     Odbiorcy indywidualni               zł/m3          12,89            13,92

        (gospodarstwa domowe)

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców      Jednostka   Cena netto  Cena brutto

1.     Odbiorcy indywidualni           zł/odb./m-c       24,27         26,21

        (gospodarstwa domowe)

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-07-17 do 2021-07-18

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aqualink Sp. z o.o.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania. Taryfa weszła w życie w dniu 28 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania:

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

Gosp. domowe i pozostali

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

  • zł netto/m3 4,24
  • zł brutto/m3 4,58

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

  • zł netto/m3 4,37
  • zł brutto/m3 4,72

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

  • zł netto/m3 4,46
  • zł brutto/m3 4,82

Wysokości cen brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-28 do 2021-06-29

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aquanet S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za dostarczoną wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców   Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe         zł/m3         4,43           4,78

2.   Pozostali odbiorcy               zł/m3          4,43           4,78

3.   Woda na cele p-poż.           zł/m3          4,43           4,78

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe        zł/m3         6,03           6,51

2.   Pozostali odbiorcy               zł/m3         6,03           6,51

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.   Gospodarstwa domowe     zł/odb./m-c     4,79           5,17

2.     Pozostali odbiorcy          zł/odb./m-c    14,92         16,11

3.     Woda na cele p-poż.      zł/odb./m-c    43,08         46,53

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Jednostka  Cena netto  Cena brutto

1.     Gospodarstwa domowe   zł/odb./m-c    10,25         11,07

2.     Pozostali odbiorcy         zł/odb./m-c     31,61         34,14

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-04 do 2021-06-05

Obowiązek informacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, iż poniższy link przekieruje Państwa do informacji na temat obowiązku informacyjnego.
https://mopr.poznan.pl/obowiazek-informacyjny/

od 2018-05-28 do 2020-05-28

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, rozłożono spłatę na raty, dokonano umorzeń oraz udzielono pomocy publicznej w 2017 roku

  • Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za rok 2017 - załącznik nr 1.
  • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń  w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok - załącznik nr 2.
  • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku - załącznik nr 3.
od 2018-05-31 do 2019-05-30