Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

wykaz nieruchomości nr 4/2019 przeznaczonych do użyczenia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 13.11.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 4/2019 przeznaczonych do użyczenia na terenie miasta Poznania.

od 2019-11-14 do 2019-12-05

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z rejonu ul. Strzałkowska w Poznaniu do rzeki Cybiny.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z rejonu ul. Strzałkowska w Poznaniu do rzeki Cybiny. PO.ZUZ.4.421.729.3.2019.MS

od 2019-11-14 do 2019-11-22

Informacja dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z terenu zlewni w rejonie ul. Arkońska w Poznaniu.

Informacja dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z terenu zlewni w rejonie ul. Arkońska w Poznaniu. PO.ZUZ.4.421.727.2.2019.KC

od 2019-11-14 do 2019-11-22

Dot. wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód z terenu ul. Węgorka w Poznaniu.

Dot. wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód z terenu ul. Węgorka w Poznaniu. PO.ZUZ.4.421.719.3.2019.KC

od 2019-11-13 do 2019-11-20

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Kobylepole gm. Miasto Poznań.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Kobylepole gm. Miasto Poznań. POZ.WKUR.4243.1028.2019.MM

od 2019-11-13 do 2019-11-27

Informacja o udzieleniu zamówienia

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

działając na podstawie  art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(T. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zmianami)

ZAKLAD LASÓW POZNAŃSKICH

ul. Ku Dębinie 2

61-492 Poznań

informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r. zawarł umowy o wykonanie zamówienia w przedmiocie: pozyskania drewna w roku 2020 w lasach komunalnych Miasta Poznania -

część I, II i III zamówienia

- CPV: 77210000-5

z Firmą:

w zakresie I części zamówienia :

Zakład Usługowo Leśno Handlowy Katarzyna Jaworska,

Os. Jagiellońskie3/23, 63-000 Środa Wlkp

w zakresie II i III części zamówienia:

Paweł Grochowski, ul. Okrężna 20, 63-024 Krzykosy

od 2019-11-12 do 2019-11-22

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 12.11.2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie
i nadbudowie budynku handlowo-usługowego, przewidzianej do realizacji na dz. nr 18,
ark 35, obręb Junikowo oraz dz. nr 22 i 30, ark 16, obręb Górczyn, dz. nr 176/32 (część),
ark. 01, obręb Górczyn, położonych przy ul. Promienistej 160 w Poznaniu, wszczętej
z wniosku z dnia 19.10.2018 r.

NAPOLLO 19 Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12; 02-823 Warszawa.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U07.6730.1063.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-11-13 do 2019-11-27

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt. "USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA."

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. 2018 poz. 1431,  z późn. zm.) Miasto Poznań występujące
w projekcie nr RPWP.07.02.02-30-0065/18 pt. "USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA."  w charakterze Partnera, informuje
o rozpoczęciu z dniem 01.09.2019 r. realizacji niniejszego projektu.

W projekcie Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Medycyna Polska z siedzibą
pl. Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączanie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest stworzenie trwałych rozwiązań zapewniających usługi społeczne i medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada podejmowanie działań na rzecz dezinstytucjonalizacji opieki medycznej i usług społecznych nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki na terenie miasta Poznania.

od 2019-11-12 do 2020-11-12

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu w dniu 05.11.2019r. decyzji nr 2328/2019 znak: UA-IV.6740.2056.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania dla rozbudowy ulic: Chojnickiej (droga Powiatowa) od ul. Pawłowickiej do ul. Kierskiej;

ul. Kierskiej (droga Powiatowa) od ul. Chojnickiej do ul. Sanatoryjnej;

ul. Pawłowickiej (droga Gminna) od ul. Chojnickiej do torów kolejowych w Poznaniu

Wykaz nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji:

dz. nr 381/15, 425/4, 419/1, 396, 411/1, 226/3, 354/30, 354/28, ark. 07, dz. nr 425/3, 424, 418/14, 427, 428/1, 428/2, 433, 434, 437, ark. 08, dz. nr 544/1, 447, 443, 445, 446/4, 226/5, 446/3, ark. 09, dz. nr 354/31, 365/2, 558, 587, 226/4, 561/3, 560, 559/3, 559/1, 559/2, ark. 10, obręb Kiekrz (0027), dz. nr 452, ark. 11, obręb Kiekrz (0003).

Pełna treść obwieszczenia w załączniku (numer sprawy UA-IV.6740.2056.2019).

od 2019-11-07 do 2019-11-21

Obwieszczenie w spr. wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód

Obwieszczenie  w spr. wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód".ROŚ.6220.11.2019

od 2019-11-05 do 2019-11-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że z dniem 8 listopada 2019 roku wywieszone zostały w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, oraz umieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, pl. Kolegiacki 17, na okres 21 dni wykazy powierzchni garażowych i powierzchni użytkowej wraz z terenem do niego przyległym na nieruchomościach Skarbu Państwa położonych w Poznaniu odpowiednio przy ul. św. Marii Magdaleny 5, 5a i przy ul. Grudzieniec 5, które przeznaczone zostały do oddania w najem w trybie bezprzetargowym i na czas oznaczony - do jednego roku.Wykazy oraz ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (bip.poznan.pl), a sam wykaz także na stronie podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

od 2019-11-08 do 2019-11-28

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                           

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 30.10.2019 r. została wydana decyzja Nr 171 / 2019  o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej- segment lewy na budynek usługowy - gabinety lekarskie, przewidzianej do realizacji na działce nr 17/1, arkusz 23, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Wiślanej 22.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.518.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-11-04 do 2019-11-18

Informacja o realizacji trwałości projektu pt."Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu maista Poznania"

Od 1 listopada 2019 roku Urząd Miasta Poznania będzie realizował trwałość projektu pt. "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w terminie od 1 grudnia 2016 roku do 31 października 2019 roku.
Trwałość projektu będzie realizowana przez okres co najmniej 35 miesięcy.

W celu realizacji trwałości ww. projektu Urząd Miasta Poznania w ramach otwartego konkursu ofert (numer konkursu 88/2019) wyłonił organizację pozarządową, która w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 maja 2020 roku, będzie prowadziła:

- mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,

- pobyty krótkookresowe (czas trwania jednego pobytu - 3 miesiące) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- treningi mieszkaniowe (czas trwania jednego treningu - 1 miesiąc) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- indywidualne  wsparcie psychospołeczne dla uczestników projektu,

- indywidualne sesje aktywizacji społecznej dla uczestników projektu,

- grupowe treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych dla uczestników projektu,

- warsztaty kompetencyjne dla opiekunów opiekunów faktycznych,

- indywidualne porady psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

Organizacja realizująca trwałość projektu:

 - Fundacja Tak dla Samodzielności  KRS: 0000788285

- osoba do kontaktu Pani Karolina Dorożała, tel. 660 755 677, e-mail: karolina.dorozala@wp.pl

Osoby do kontaktu ze strony Urzędu Miasta Poznania:

Pani Zuzanna Ostrowska - e-mail: zuzanna_cebernik@um.poznan.pl, tel. 61 878 52 22

Pani Magdalena Zylik-Kosmowska - e-mail: magdalena_zylik@um.poznan.pl, tel. 61 878 58 59

od 2019-11-01 do 2020-05-31

wyniki naboru na partnera do projektu

W dniu 25 października 2019 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 854/2019/P z dnia 22 października 2019 roku został wyłoniony Partner do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w poddziałaniu 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 12 września 2019 r.

Ocena formalna: pozytywna

Ocena merytoryczna: pozytywna (50/60 pkt.)

Nazwa Partnera: Stowarzyszenie "Monar"
Numer KRS: 0000139796

od 2019-10-22 do 2019-12-31

Dostawa mebli

Poniżej w formie załącznika zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

***************

dot. postępowania na dostawę mebli, którego wartość szacunkowa jest niższa niż 30 000 euro i podlega wyłączeniu ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 z póź. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.Straż Miejska Miasta Poznania w związku z planowanym zakupem mebli, przeprowadza rozpoznanie rynku w celu wyłonienia najkorzystniejszego Dostawcy.

Przedmiot Zamówienia: z uwagi na objętość tekstu pełna treść znajduje się w załączniku poniżej

od 2019-10-03 do 2019-11-30

Dotyczy przeprowadzania w wylosowanych gospodarstwach domowych ankiet pn. Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych.

Dotyczy przeprowadzania w wylosowanych gospodarstwach domowych ankiet pn. Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych. 1.1460.

od 2019-10-03 do 2019-12-31

Dotyczy przeprowadzania w wylosowanych gospodarstwach domowych ankiet pn. Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych.

Dotyczy przeprowadzania w wylosowanych gospodarstwach domowych ankiet pn. Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych. 1.1461.

od 2019-10-03 do 2019-12-31

Wyniki naboru na partnera do projektu.

W dniu 20 sierpnia 2019 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania
Nr 671/2019/P z dnia 19 sierpnia 2019 roku został wyłoniony Partner do projektu
aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 15 lipca 2019 r.

Ocena formalna: pozytywna

Ocena merytoryczna: pozytywna (56/60 pkt.)

Nazwa Partnera: Fundacja Tak dla Samodzielności
Numer KRS: 0000788285

od 2019-08-20 do 2019-12-31

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.

Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. 

Zachęcamy do lektury.

od 2019-07-02 do 2019-12-31

Komunikat dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością

Zarządzenie Nr 482/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3.06.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

Całość treści zarządzenia Nr 482/2019/P z dnia 3.06.2019 roku w załaczniku.

od 2019-06-03 do 2019-12-31