Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

PO.ZUZ.4.421.540.4.2018.EP Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

PO.ZUZ.4.421.540.4.2018.EP Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

od 2018-09-20 do 2018-09-27

PO.ZUZ.4.421.690.2.2018.MT Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

PO.ZUZ.4.421.690.2.2018.MT Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

od 2018-09-20 do 2018-09-27

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Zakład Lasów Poznańskich

Informuje, że w dniu 20 września 2018 r. został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie ZLP   w Poznaniu przy ul. Ku Dębinie 2 oraz w UMP przy Placu Kolegiackim 17, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

od 2018-09-20 do 2018-10-11

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza na 4 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową dachu zlokalizowanym na części działki oznaczonej nr ewid. 2/21, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 04 przy ul. Żelaznej 16b w Poznaniu, w dniu 13 września 2018 r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowania dowodowego w sprawie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.1111.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza na 4 lokale mieszkalne  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową dachu na terenie części działek oznaczonych nr ewid. 2/21, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 04 przy ul. Żelaznej 16a w Poznaniu,

w dniu 13 września 2018 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.1112.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza na 4 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową dachu zlokalizowanym na części działki oznaczonej nr ewid. 2/21, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 04 przy ul. Żelaznej 16b w Poznaniu,

w dniu 13 września 2018 r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowania dowodowego w sprawie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.1111.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-          w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 18.09.2018r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie wytwórni betonu towarowego oraz instalacji do produkcji spoiwa Gruntar na terenie nieruchomości przy ul. Gołężyckiej w Poznaniu (dz. nr 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/29, 1/31, 1/32, 2/15, 1/38 ark. 09 obręb Starołęka), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VIII-A12.6740.1658.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-09-21 do 2018-10-05

PO.ZUZ.4.421.666.2.2018.AŚB Ogłoszenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, dot. działek położonych w Poznaniu, przy ul. Opłotki 15.

PO.ZUZ.4.421.666.2.2018.AŚB Ogłoszenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, dot. działek położonych w Poznaniu, przy ul. Opłotki 15.

od 2018-09-19 do 2018-09-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                             

           

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 18.09.2018r.  r. została wydana decyzja Nr 574/2018 o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz. nr 84/13, ark. 19, obręb Podolany położonej w Poznaniu przy ul. Omańkowskiej 105.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U01.6730.590.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                             

           

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 18.09.2018r.  r. została wydana decyzja Nr 573/2018 o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 1 budynku biurowo-usługowego w zabudowie szeregowej, przewidzianej do realizacji na działce nr 84/13, ark. 02, obręb Podolany, położonej w Poznaniu przy ul. J. Omańkowskiej 105

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U01.6730.591.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 10 września 2018r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako:"budowa sieci energetycznej oraz stacji transformatorowej - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B z halami garażowymi w m. Poznań" przewidzianej do realizacji na działce ewid. nr 30/5, ark. 07, obręb Górczyn  i działce ewid. 164/8, ark. 06, obręb Górczyn  położonych w Poznaniu przy ul. Dmowskiego i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-III-U10.6733.268.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-20 do 2018-10-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że do decyzji nr  543/2018 z dnia 03.09.2018r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z garażem dwustanowiskowym przylegającym do bryły budynku, przewidzianej do realizacji na działce nr 7/47, ark. 2, obręb Krzesiny, położonej w Poznaniu przy ulicy bocznej od ul. Pokrzywno

zostało wydane postanowienie z dnia 14 września 2018 r. o sprostowaniu  decyzji.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U14.6730.588.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-09-20 do 2018-10-05

PO.ZUZ.4.421.633.3.2018.AK Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, dot. zbiornika zlokalizowanego na działce o nr ewid.87/4, obr. Górczyn, m. Poznań.

PO.ZUZ.4.421.633.3.2018.AK Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, dot. zbiornika  zlokalizowanego na działce o nr ewid.87/4, obr. Górczyn, m. Poznań.

od 2018-09-18 do 2018-09-25

PO.ZUZ.4.421.633.3.2018.AK Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, dot. zakładu Chemik Lak Jerzy Krieger.

PO.ZUZ.4.421.633.3.2018.AK Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, dot. zakładu Chemik Lak Jerzy Krieger.

od 2018-09-18 do 2018-09-25

PO.ZUZ.4.421.408.3.2018.AK Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, dot. stacji paliw CIRCLE K nr 70611 w Poznaniu, przy ul. Babrzańskiej 2.

PO.ZUZ.4.421.408.3.2018.AK Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, dot. stacji paliw CIRCLE K nr 70611 w Poznaniu, przy ul. Babrzańskiej 2.

od 2018-09-18 do 2018-09-25

wykaz nieruchomości Miasta Poznania przeznaczonych do najmu/dzierzawy na terenie Miasta Poznania nr 6/2018

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 11.09.2018r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w sziebibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegicaki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP ul. Gronowa 20 - (piętro XII) oraz na stronach internetowych UMP wykaz nieruchomości nr 6/2018 przeznaczonych do wynajęcia/wydzierzawienia na teenie Miasta Poznania.

od 2018-09-11 do 2018-10-01

NS-52/1 Ogłoszenie dot. budowy budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego Wydziau Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

NS-52/1 Ogłoszenie dot. budowy budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego Wydziau Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

od 2018-09-17 do 2018-10-16

PO.ZUZ.4.421.538.3.2018.EP Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

PO.ZUZ.4.421.538.3.2018.EP Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

od 2018-09-17 do 2018-09-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 26/2018 z dnia 1.02.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy domu studenckiego uzupełnionego o funkcje usługowe, przedszkole, handel, siłownia wraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną.

Pełna treśc obwieszczenia w załączniku.

od 2018-09-17 do 2018-10-01

Konsultacje społeczne Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023

W dniach 24 września - 15 października 2018 r. Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania przeprowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Poznański Program dla Kultury 2019-2023.

Przedmiotem konsultacji jest opracowanie, zawierające opis kierunków rozwoju kultury w Poznaniu, istniejących potrzeb i potencjałów w tym obszarze oraz praktycznych rozwiązań we współpracy Miasta Poznania z przedstawicielami środowiska twórców i uczestników kultury w celu poszerzenia pola dostępności kultury dla mieszkańców.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, propozycji, uwag mieszkańców na temat projektu ww. dokumentu.

Dokument tworzony jest dla mieszkańców Poznania i animatorów życia kulturalnego, dlatego szczególną rolę odgrywają opinie, uwagi czy propozycje wszystkich osób, dla których temat rozwoju kultury w Poznaniu nie pozostaje obojętny.

Pisemne uwagi i propozycje do projektu Programu, będącego przedmiotem konsultacji można składać drogą elektroniczną poprzez skrzynkę mailową na adres: kultura@um.poznan.pl, w terminie od 24 września 2018 roku do 15 października 2018 r.

Projekt Programu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (sekretariat Wydziału).

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wszelkich informacji i przyjmowania opinii jest stanowisko ds. organizacji pozarządowych Wydziału Kultury, przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, pod numerem telefonu: (061) 878 54 73.

Poniżej znajdą Państwo konsultowany projekt dokumentu: Poznański Program dla Kultury 2019-2023 w formie dwóch opracowań:

  1. Narracyjnej części opisującej kierunki rozwoju kultury w Poznaniu na najbliższe lata poprzez pryzmat aktualnych potrzeb i potencjałów zarówno odbiorców kultury jak i animatorów życia kulturalnego Poznania pn. Kultura relacji. Mapa idei.
  2. Praktycznego przewodnika opisującego ścieżki współpracy administracji z twórcami, animatorami i organizatorami wydarzeń kulturalnych pn. Relacje w kulturze. Narzędziownik.

oraz formularz opinii i uwag, na którym prosimy składać opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z Poznańskim Programem dla Kultury 2019-2023 i wzięcia udziału w konsultacjach.

od 2018-09-17 do 2018-10-15