Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

PO.RUZ.421.19.11.2018.KM Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych w zasięgu systemu odwadniającego autostradę A2.

ZOU-X.1610.1.678.2018

PO.RUZ.421.19.11.2018.KM Ogłoszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych w zasięgu systemu odwadniającego autostradę A2.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-03-23 do 2018-04-09

OS-II.621.1.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1405), w związku z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. 2017, poz. 519), Prezydent Miasta Poznania - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości zapoznania się z projektem "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania" i jednocześnie ogłasza możliwość udziału społeczeństwa
w opracowaniu ww. programu.

Projekt dokumentu w wersji wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku, w pokoju 210)

Ponadto, projekt dokumentu został podany do publicznej wiadomości na portalu "Środowisko"- oficjalnej stronie internetowej Miasta: www.poznan.pl/srodowisko, w zakładce "Plany
i programy" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl/bip/news/, w zakładce  "Inne  komunikaty", a także  na platformie konsultacji społecznych, na portalu www.poznan.pl/konsultujemy.

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków w terminie 23 dni od ogłoszenia obwieszczenia, tj. od 23 marca do 15 kwietnia 2018 roku włącznie.

Uwagi i wnioski można wnosić - pobierając i wypełniając formularz konsultacji (dostępny na stronach:
www.poznan.pl/srodowisko, www.bip.poznan.pl/bip/news/, www.poznan.pl/konsultujemy):

 • na piśmie, na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania,ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
 • osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku, w pokoju 210).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1405), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać informacje takie jak: nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Poznania.

OS-II.621.1.2018

od 2018-03-23 do 2018-04-15

POZ.WKUR.4243.348.2018.NJ.1 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy położonych w woj. wielkopolskim.

ZOU-X.1610.1.657.2018

POZ.WKUR.4243.348.2018.NJ.1 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy położonych w woj. wielkopolskim.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-03-21 do 2018-04-04

IR-V.7840.29.2018.3 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji na autostradzie A2 na odcinku "Poznań Komorniki" do węzła "Poznań Krzesiny".

ZOU-X.1610.1.655.2018

IR-V.7840.29.2018.3 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji na autostradzie A2 na odcinku "Poznań Komorniki" do węzła "Poznań Krzesiny".

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-03-21 do 2018-04-03

PO.ZUZ.4.421.68.2.2018.KCP Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

ZOU-X.1610.1.630.2018

PO.ZUZ.4.421.68.2.2018.KCP Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-03-19 do 2018-03-26

PO.ZUZ.4.421.165.3.2018.KC Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2017r.

ZOU-X.1610.1.631.2018

PO.ZUZ.4.421.165.3.2018.KC Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2017r.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-03-19 do 2018-03-26

Szkolenie kadry kierowniczej

Rozpoznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkolenia wraz z elementami integracji dla kadry kierowniczej SMMP.

Straż Miejska Miasta Poznania ogłasza rozpoznanie rynku celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie szkolenia wraz ze spotkaniem integracyjnym dla kadry kierowniczej:

Przedmiot zlecenia obejmuje:

 1. Przeszkolenie ogółem około 35 osób,
 2. Liczba godzin dydaktycznych dla grupy -  2 dni (piątek i sobota) (1 dzień - 8 godz. dydaktycznych, 2 dzień - 2 godz. dydaktyczne),
 3. Liczba grup - 1, łączna liczba godzin  dydaktycznych - 10 x 45 min.,
 4. Zorganizowanie szkolenia w okresie miesiąca maja lub czerwca 2018r.,
 5. Zakwaterowanie i wyżywienie: zakwaterowanie w granicach powiatu poznańskiego, wyżywienie obejmujące w pierwszy dzień: serwis kawowy, obiad, kolację oraz w drugi dzień: śniadanie, serwis kawowy,
 6. Wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Treści programowe szkolenia muszą obejmować minimum:

 1. Komunikacja interpersonalna, efektywne porozumiewanie się z podwładnymi i przełożonymi,
 2. Rozwiązywanie konfliktów oraz zarządzanie konfliktami,
 3. Zarządzanie zespołami pracowniczymi przez cele,
 4. Rola i metody rozwijania  i wspierania potencjału pracowników
 5. Gry  symulacyjne wzmacniające współpracę w zespołach, efektywne podejmowanie decyzji  i nastawienie na osiąganie celów.

Kryteria oceny decydujące o wyborze zleceniobiorcy obejmą równoważnie:  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dot. zarządzania personelem, doświadczenie zawodowe prowadzących szkolenie, miejsce realizacji szkolenia (wyposażenie, zakwaterowanie, wyżywienie), wysokość oferowanej ceny brutto z tytułu przeprowadzenia szkolenia oraz zobowiązanie podmiotu szkolącego do poszerzenia treści programowych o inne treści związane z zakresem tematycznym szkolenia.

Zleceniodawca wyklucza podjęcie realizacji przedmiotu rozpoznania rynku bądź sprawowania w jego toku funkcji dydaktycznych przez pracownika pozostającego w stosunku pracy ze Strażą Miejską Miasta Poznania.

Ewentualne zapytania dotyczące niniejszego rozpoznania proszę składać na adres e-mail: kadry@smmp.pl Oferty należy składać do dnia 6 kwietnia 2018r. na adres kancelaria@smmp.pl lub do siedziby Straży Miejskiej Miasta Poznania ul. Głogowska 26.

Odpowiedź na niniejsze rozpoznanie rynku winna zawierać:

 1. Nazwę i dane podmiotu zgłaszającego ofertę,
 2. Całkowitą cenę brutto szkolenia  z zakwaterowaniem i wyżywieniem  lub całkowitą cenę brutto za samo szkolenie bez  zakwaterowania, w takim przypadku miejsce szkolenia pozostanie do uzgodnienia w trybie indywidualnym,
 3. Dane dotyczące kadry dydaktycznej mającej prowadzić szkolenie z opisem doświadczenia i kwalifikacji zawodowych prowadzących,
 4. Szczegółowy harmonogram szkolenia - konspekt,
 5. Ewentualne wskazanie poszerzenia treści programowych o nowe zagadnienia.

Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami potencjalnych zleceniobiorców zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rozpoznania, przedłużenia terminu rozpoznania rynku lub rezygnacji z podjętego rozpoznania.

od 2018-03-19 do 2018-04-06

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                            

               

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 15 marca 2018r. została wydana decyzja Nr 138/18 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 56/46 ark. 24 obręb Radojewo w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.100.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

od 2018-03-20 do 2018-04-03

PO.ZUZ.4.421.166.3.2018.KC Ogłoszenie o wszcz. post. przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w P-niu na wniosek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny ZOZ P-ńw spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego.

ZOU-X.1610.1.608.2018PO.ZUZ.4.421.166.3.2018.KC Ogłoszenie o wszcz. post. przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w P-niu na wniosek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny ZOZ P-ń w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego.Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-03-15 do 2018-03-23

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku.

Dotyczy realizacji zadań publicznych, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Zadania:

1. Aktywni i zdrowi

2. Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości

Na podstawie zarządzenia Nr 193/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 marca 2018 r.

od 2018-03-15 do 2018-12-31

PO.ZUZ.4.421.128.3.2018.MF Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w P-niu na wniosek Bridgestone Poznań Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

ZOU-X.1610.1.597.2018

PO.ZUZ.4.421.128.3.2018.MF Ogłoszenie o  wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w P-niu na wniosek Bridgestone Poznań Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-03-15 do 2018-03-23

MPU-ORZ3/5044-27/Kw/16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp. dla terenu w rej. ul. Wirskiej w Poznaniu.

ZOU-X.1610.1.598.2018

MPU-ORZ3/5044-27/Kw/16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp. dla terenu w rej. ul. Wirskiej w Poznaniu.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-03-15 do 2018-05-04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-          w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 12.03.2018 r. została wydana decyzja nr 460/2018 znak UA-V-A05.6740.3234.2017 o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową składającego się z części handlowo-usługowej oraz trzech segmentów mieszkalnych wielorodzinnych na wspólnej płycie parkingu podziemnego wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej przy ul. Naramowickiej i ul. Serbskiej w Poznaniu (działka nr 25/11 ark. 14 obr. Winiary oraz działki nr 165 i 164/7 ark. 13 obr. Winiary), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-V-A05.6740.3234.2017), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-03-15 do 2018-03-30

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem terenu, przywidzianej do realizacji na terenie działki nr 219/31, ark. 19, obręb Morasko, położonej przy ulicy bocznej od ul. Morasko w Poznaniu, z wniosku Pana Michała Kazany (ul. Darłowska 54; 60-452 Poznań)

w dniu 14.03.2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu niniejszego postępowania, po rozpatrzeniu podania wnioskodawcy z dnia 13.03.2018 r.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.218.2018)
u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-03-15 do 2018-03-29

SKO.GP.4000.813.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia SKO w P-niu z dn.30.01.2018r. w przedmiocie umorzenia post. zażaleniowego wniesionego na postanowienie PMP z dn. 12.07.2017r. zn.spr. UA-III-U10.6733.182.2017.

ZOU-X.1610.1.595.2018

SKO.GP.4000.813.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia SKO w P-niu z dn.30.01.2018r. w przedmiocie umorzenia post. zażaleniowego wniesionego na postanowienie PMP z dn. 12.07.2017r. zn.spr. UA-III-U10.6733.182.2017.

od 2018-03-14 do 2018-03-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych (10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 46 segmentów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych) po podziale działki, przewidzianej do realizacji na części działki 28/5, ark. 15, obręb Umultowo, położonej w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej w dniu 13.03.2018 r. r. zostało wydane zawiadomienie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z treścią zawiadomienia oraz aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.140.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-03-15 do 2018-03-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy                      dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza na 4 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową dachu zlokalizowanym na części działki oznaczonej nr ewid. 2/21, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 04 przy ul. Żelaznej 16B w Poznaniu,

w dniu 9 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania dowodowego w sprawie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.1111.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-03-13 do 2018-03-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza na 4 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową dachu zlokalizowanym na części działki oznaczonej nr ewid. 2/21, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 04 przy ul. Żelaznej 16A w Poznaniu,

w dniu 9 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania dowodowego w sprawie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.1111.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-03-13 do 2018-03-27

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości

INFORMACJA O  WYNIKU PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości

Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich  informuje, że ogłoszony w dniu 31 stycznia  2018 r. przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat  nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Poznania znajdującej się na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania w leśnictwie Strzeszynem przy ul. Słupskiej 234, obręb Psarskie, art. 16. dz.nr3cz, o łącznej powierzchni 4.940 m2 z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe związane z gospodarką leśno-ogrodniczą, został zamknięty.

Przetarg pisemny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 09 marca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Ku Dębinie 2  w Poznaniu.

Liczba firm dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 1

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto : 3.238,50 zł.

Cena osiągnięta w przetargu : 3.238,50 zł plus należny podatek VAT.

Dzierżawcą nieruchomości została firma:

Henryk Ruta z Poznania, ul. Słupska 236.

od 2018-03-09 do 2018-03-23

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.)

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 08.03.2018 r. została wydana decyzja nr 124/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 64, 62, 61, 60, 63cz., ark. 14 i nr 55/2cz., 167cz., ark. 10, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.957.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 12.03.2018 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2018-03-12 do 2018-03-26