Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla terenu położonego P-ń ul. Wojciechowskiego 7-17. PO.ZUZ.4.421.108.2.2019.AK

Ogłoszenie o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla terenu położonego P-ń ul. Wojciechowskiego 7-17. PO.ZUZ.4.421.108.2.2019.AK

od 2019-03-18 do 2019-03-26

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20", PL.6733.4.2019

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania adm. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20",  PL.6733.4.2019

od 2019-03-18 do 2019-04-02

Uzupełniający nabór wniosków o najem lokali w zasobie PTBS Sp. z o.o., z partycypacją Miasta Poznania, przeznaczonych dla osób starszych

BIURO SPRAW LOKALOWYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA ogłasza:w dniach 20.03.-03.04.2019 r. przyjmowane będą wnioski osób starszych (powyżej 60. roku życia, które mają ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej lub renty) zamieszkujących na terenie m. Poznania, zainteresowanych uzyskaniem lokalu z zasobów Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z partycypacją Miasta Poznania.Nabór dotyczy osób, które:
1) opróżnią i wydadzą do dyspozycji Miasta Poznania lokal mieszkalny lub jego część, do którego posiadają tytuł prawny, i który wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta;
2) nabyły uprawnienie do lokalu zamiennego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t.Dz.U. z 2018 r. poz.1234 ze zm.);
3) ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, na czas określony, oraz nie kwalifikują się do uzyskania prawa do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony;
4) zamieszkują w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają lub posiadały tytuł prawny wynikający z decyzji administracyjnej o przydziale;
5) po weryfikacji sytuacji finansowej kwalifikują się do skreślenia z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony;
6) utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, lub zamieszkują z osobą, która utraciła tytuł prawny do takiego lokalu, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta;
7) zamieszkują w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają tytuł prawny wynikający z zawartej po dniu 11.11.1994 r. umowy cywilnoprawnej, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta.
Warunek: Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku musi przekraczać 225% kwoty najniższej emerytury* w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie 2317,05 ) i 175% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (obecnie 1802,15 zł), jednak nie może wynosić więcej niż 400% kwoty najniższej emerytury* w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie 4119,20 zł) i 300% kwoty najniższej emerytury* w gospodarstwie wieloosobowym (obecnie 3089,40 zł).*Obowiązującej na dzień 1 stycznia roku, w którym złożono wniosek.Zawarcie umowy będzie uzależnione od wpłaty kaucji mieszkaniowej na rzecz PTBS Sp. z o.o., w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu.Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali z partycypacją Miasta Poznania, znajdujących się w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w budynkach przy ul. Drewlańskiej 10, ul. Grabowej 22 i ul. Moniki Cegłowskiej 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 w Poznaniu, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców, oraz innych lokali z zasobu PTBS sp. z o.o., w stosunku do których Miasto Poznań obejmie partycypację.Druk wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50 (parter, pokój nr 2; tel. 61 6463344) oraz na stronie internetowej: bip.poznan.pl. Wnioski należy składać w wymienionym Biurze, w godzinach: pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

od 2019-03-18 do 2019-04-03

PO.ZUZ.4.421.83.3.2019.MT Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przewidzianego do realizacji P-ń ul. Ostrowska.

PO.ZUZ.4.421.83.3.2019.MT  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przewidzianego do realizacji P-ń ul. Ostrowska.

od 2019-03-15 do 2019-03-25

wykaz nieruchomości nr 3/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 13.03.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 3/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2019-03-14 do 2019-04-04

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako: "budowa 48 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 14 wolnostojących i 34 w zabudowie bliźniaczej)", na terenie działki nr 390/4, ark. 11, obręb Umultowo, położonej przy ul. Miętowej w Poznaniu, z wniosku Pani Reginy Niedźwiedź i Pani Ewy Puk, w dniu 14.03.2019 r. zostało zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.345.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-03-15 do 2019-03-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 13.03.2019r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako: "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym oraz rozbiórką zabudowań istniejących", przewidzianej do realizacji na działkach nr 12/1, 13/1, 14/1, ark. 18, obręb Jeżyce położonych przy ul. Dąbrowskiego 140 w Poznaniu.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy  UA-II-U04.6730.1176.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania  (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 15.03.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-03-15 do 2019-03-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych    w zabudowie wolnostojącej", przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/33, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka w dniu 13.03.2019 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy      i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z treścią aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.493.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-03-15 do 2019-03-29

Dot. przebudowy przepustu na rowie Wa-7-1-3, budowy wylotu na działce 51/2 oraz odprowadzania wód z ul. Mleczowa w Poznaniu. PO.ZUZ.4.421.20.3.2019.AŚB

Dot. przebudowy przepustu na rowie Wa-7-1-3, budowy wylotu na działce 51/2 oraz odprowadzania wód z ul. Mleczowa w Poznaniu. PO.ZUZ.4.421.20.3.2019.AŚB 

od 2019-03-13 do 2019-03-21

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZSS-VII.525.1.2019
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)
Niebieska Fala
Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie "Niebieska Fala"
Termin realizacji zadania:
28.03.2019r. - 30.04.2019r.
Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
10 000,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdalena Zylik-Kosmwoska,
tel. 61 878 58 59, e-mail: magdalena_zylik@um.poznan.pl,
w terminie do 20 lutego 2019 r.

od 2019-03-14 do 2019-03-22

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 11.03.2019r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z funkcją usługową w parterach) na jednej wspólnej kondygnacji garażu podziemnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 60, 61, 62, 64, ark. 14, obręb Jeżyce, położonych przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58 w Poznaniu.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.908.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.03.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-03-13 do 2019-03-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 11.03.2019r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i funkcją usługową w parterze, przewidzianej do realizacji na działkach nr 60, 61, 62, 64, 58/2,  ark. 14, obręb Jeżyce, położonych przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58 w Poznaniu.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.1175.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.03.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-03-13 do 2019-03-27

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia przez Zarząd Zieleni Miejskiej. ZZM.PZ.D/070-47-1/2019

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia przez Zarząd Zieleni Miejskiej. ZZM.PZ.D/070-47-1/2019

od 2019-03-11 do 2019-03-28

Dot. likwidacji wylotu do stawu retencyjnego nr3, budowy nowego wylotu do stawu nr 3, odprowadzanie wód z ul. Morasko. PO.ZUZ.4.421.30.3.2019.AŚB

Dot. likwidacji wylotu do stawu retencyjnego nr3, budowy nowego wylotu do stawu nr 3, odprowadzanie wód z ul. Morasko. PO.ZUZ.4.421.30.3.2019.AŚB 

od 2019-03-11 do 2019-03-19

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia o nazwie Klub Biegacza im. Macieja Frankiewicza

Niniejszym zawiadamiam, że Klub Biegacza im. Macieja Frankiewicza w Poznaniu, zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 28.12.2018 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu likwidacji Klubu. 

Likwidatorem wybrano Jerzego Sobiegraja. Wszelkie uwagi i roszczenia należy zgłaszać do likwidatora w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

od 2019-03-14 do 2019-04-15

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019

Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok

od 2019-01-01 do 2019-12-31

Dot. przetragu na najem lokalu położonego w Poznaniu, ul. Fredry 12. POZ.WKUR.4243.340.2019.NJ.1

Dot. przetragu na najem lokalu położonego w Poznaniu, ul. Fredry 12. POZ.WKUR.4243.340.2019.NJ.1

od 2019-03-06 do 2019-04-05

Dot. budowy elektroenergetycznej sieci SN 15 kV w rejonie ul. Gdyńska i Energetyczna w Poznaniu. SKO.GP.4000.1029.2018

Dot. budowy elektroenergetycznej sieci SN 15 kV w rejonie ul. Gdyńska i Energetyczna w Poznaniu. SKO.GP.4000.1029.2018

od 2019-03-06 do 2019-03-21

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Poznaniu w rejonie ul. Wałeckiej przeznaczonej do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Poznania jako Prezydent Miasta na prawach powiatu informuje, że na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Poznaniu w rejonie ul. Wałeckiej przeznaczonej do oddania
w użytkowanie w trybie bezprzetargowym.

od 2019-02-27 do 2019-03-19

Dot. budowy i przebudowy linii kolejowej ne 351 (E59) w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie". DLI.1.6620.7.2018.DW.10

Dot. budowy i przebudowy linii kolejowej ne 351 (E59) w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie". DLI.1.6620.7.2018.DW.10

od 2019-03-04 do 2019-03-19