Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                            

               

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 12.12.2018r. została wydana decyzja nr 185/12 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa domu jednorodzinnego" na działce nr 219/75 ark. 19 obręb Morasko w Poznaniu w rejonie ul. Morasko.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.961.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-12-14 do 2018-12-28

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.06.2018 r.  nr 1078/2018 o zezwoleniu na realizację inwestyccji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy Ceglanej

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

od 2018-12-13 do 2018-12-27

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu "Cyfrowe i partycypacyjne modelowanie przestrzeni miejskich w wybranych lokalizacjach Poznania i Metropolii Poznań" w ramach Inicjatywy UIA

Otwarty nabór partnerów skierowany jest do wszystkich podmiotów posiadających osobowość prawną, zarówno podmiotów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, które realizują działania na obszarze miasta Poznania oraz dla jego mieszkańców. Realizacja projektu jest uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Urban Innovative Actions.

Projekt ma na celu wypracowanie innowacyjnego podejścia i cyfrowych narzędzi do planowania i projektowania przestrzeni miejskiej. Projekt ma mieć charakter eksperymentalny i umożliwiać ewaluację wprowadzanych testowo innowacji w zakresie wykorzystanie digitalizacji do świadczenia przez Miasto usług na rzecz mieszkańców. Obszarem testowym będzie przestrzeń ulicy Garbary na odcinku od ulicy Estkowskiego do Dworca Garbary oraz dwa obszary miejskie na terenie Metropolii Poznań.

od 2018-12-12 do 2019-01-03

OS-VI.6120.06.2018

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości:

projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - grupy drzew "Kobylepole".

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

od 2018-12-12 do 2019-01-02

PO.ZUZ.4.421.1013.2.2018.MT Ogłoszenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenia ścieków w terenu stacji paliw zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 315 (Stacja nr 4049).

PO.ZUZ.4.421.1013.2.2018.MT Ogłoszenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenia ścieków w terenu stacji paliw zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 315 (Stacja nr 4049).

od 2018-12-10 do 2018-12-18

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunków zabudowy dla zamierzenia
z wniosku Pana Filipa Koczorowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Filip Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna określonego jako "budowa budynku usługowego (usługi handlu)", przewidzianej do realizacji na działkach nr 102, 103, 104, 111/1, 111/2, 139/10, 139/11 (część), 101 (część), 105 (część), ark. 32, obręb Łazarz, położonych w Poznaniu przy ul. Kolejowej,

w dniu 29.11.2018 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III-U08.6730.749.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-12-10 do 2018-12-24

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej
do realizacji na terenie działki nr 5/5, ark. 43, obręb Starołęka, położonej w Poznaniu przy ulicy Tonego Halika, i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 5 dni od dnia publicznego obwieszczenia (podając nr sprawy UA-IV-U14.6730.861.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest  07.12.2018r.

od 2018-12-07 do 2018-12-24

PO.RUZ.421.400.3.2018.BS Informacja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzenia ścieków do Kanału Mosińskiego.

PO.RUZ.421.400.3.2018.BS Informacja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzenia ścieków do Kanału Mosińskiego.

od 2018-12-06 do 2018-12-14

PO.RUZ.421.388.3.2018.DG Informacja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych na odcinku linii kolejowej E-20.

PO.RUZ.421.388.3.2018.DG Informacja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych na odcinku linii kolejowej E-20.

od 2018-12-06 do 2018-12-21

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

            Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 04.12.2018  r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa budynku zamieszkania zbiorowego (akademik) z parkingiem i lokalami usługowymi", przewidzianej do realizacji na dz. nr 30, 31/1 (część), 36/4 oraz 38/1 (część), położonej w Poznaniu w kwartale ulic Św. Marcin, Gwarna, 27 Grudnia i Kantaka   i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U09.6730.728.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-12-06 do 2018-12-20

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej

Miasto Poznań - Zakład Lasów Poznańskich, 61-492 Poznań, ul. Ku Dębinie 2,tel. fax. 61 877-45-15

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

"wydzierżawienie na okres 5 lat  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Poznania znajdującej się na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania w leśnictwie Antoninek oddz.29i,k przy ul. Warszawskiej (przed wejściem na cmentarz), obręb Główna, ark33, dz. nr 1/11cz., KW nr PO2P/00115927/4, o powierzchni: 3530 m2 z przeznaczeniem  pod urządzenie miejsc parkingowych".

1.Termin i miejsce przetargu: Oferty powinny być złożone do dnia 7 stycznia 2019 r., godz. 11: 00 w siedzibie ZLP, 61-492 Poznań, ul. Ku Dębinie2. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11 stycznia  2019 r.  o godz.   10:00 w siedzibie ZLP, 61-492 Poznań, ul. Ku Dębinie2.

2.Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto: 7.060,00 zł

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu płatny będzie z góry do dnia 15 za dany miesiąc. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie do ponoszenia na własny koszt wszelkich opłat i podatków związanych z używaniem nieruchomości, czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen ogłaszany przez Prezesa GUS, począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie do ponoszenia na własny koszt wszelkich świadczeń i ciężarów publicznych związanych z posiadaniem nieruchomości, wszelkich opłat i podatków,  w szczególności podatku od nieruchomości jak również koszty ubezpieczenia oraz wszelkie inne świadczenia cywilnoprawne związane z używaniem nieruchomości.  

Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji gwarancyjnej najpóźniej w dniu podpisania umowy w wysokości 3 krotnej wartości czynszu brutto.

3. Wadium, termin i sposób jego wniesienia:

Wysokość wadium wynosi 1.400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100). Wadium należy wnieść przelewem na konto ZLP- PKO BP 31 1020 4027 0000 1102 1262 6992 z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie ZLP do dnia 7 stycznia 2019 r.  godz. 11:00.

Wadium przepada na rzecz ZLP w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał  od zawarcia umowy dzierżawy.

4. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:

a)   wniosą wadium,

b) okażą dowód stwierdzający tożsamość lub dokumenty rejestrowe podmiotu w przypadku działalności gospodarczej oraz złożą pisemną ofertę i stosowne oświadczenia określone w regulaminie przetargu.

c) w przypadku podmiotu, który osobiście nie uczestniczy w przetargu, okażą należyte umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu.

Zakład Lasów Poznańskich zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny. Regulamin przetargu, projekt umowy, formularz oferty oraz wszelkie dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w ZLP przy  ul.  Ku Dębinie 2        w Poznaniu, w godzinach od 8:00 do 12:00. Osoba uprawniona do  kontaktów jest  dostępna pod numerem tel. 61877 45 15 wew.40 , kom. 512387024.

od 2018-12-04 do 2019-01-11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 30.11.2018r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1163/2018 z dnia 13.06.2018r. znak UA-VII-A08.6740.536.2018 dla inwestycji: budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową  oraz budowa garażu podziemnego Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w Poznaniu - etap 1: budowa budynku dydaktyczno- naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego oraz rozbiórka czterech obiektów budowlanych (budynek dwukondygnacyjny dydaktyczny nr 5A, budynek parterowy techniczny nr 5C, budynek portierni,korty tenisowe z przekryciem i łącznikiem ) przy ul. Marcelińskiej /Rokietnickiej w Poznaniu (dz. nr 9/1 ark. 07 obręb Łazarz),

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII-A08.6740.2882.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-12-05 do 2018-12-19

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną, przewidzianej do realizacji na dz. nr 24/1, ark. 15, obręb Podolany, położonej w Poznaniu przy ul. Polnej 6  z wniosku: Pani Marioli Jolanty Czerskiej, ul. Św. Antoniego 5/1, 61 359 Poznań i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 05.12.2018r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do 02.01.2019r.

od 2018-12-05 do 2018-12-19

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

Poznań, 3 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
Ogłoszenie dotyczy projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18.
Podstawowe informacje:
W ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, konkursu
nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 możliwa jest realizacja działań w zakresie następujących typów projektu:
1.    projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (typ projektu nr 1),
2.    projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich (typ projektu nr 2),
3.    projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych (typ projektu nr 3),
4.    projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym
usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (typ projektu nr 5 wyłącznie z typem 1, 2 lub 3).
Planowany okres realizacji projektu do 34 miesięcy
Liderem projektu/Parterem wiodącym/Wnioskodawcą będzie: Miasto Poznań
Grupa docelowa:
Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie) z terenu Miasta Poznania

od 2018-12-03 do 2018-12-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/44, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka w dniu 29.11.2018 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Z treścią postanowienia/ aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.883.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-12-03 do 2018-12-17

Osoby z niepełnosprawnościami - wnisoki 2019

Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że wnioski na 2019 rok na dofinansowanie do:

- likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

- likwidacji barier architektonicznych

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

- pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

będą wydawane od 17 grudnia br.  w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18.

W tym samym terminie wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej www.mopr.poznan.pl zakładka "sekcja rehabilitacji"- druki do pobrania.

Wypełnione wnioski będzie można złożyć w dniach od 2 do 4 stycznia 2019 roku w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń - PCŚ, przy ul. Małachowskiego 10 - Biurowiec PODWALE.

W kolejnych dniach, tzn. od 7 stycznia do końca 2019 roku wnioski będą przyjmowane w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

od 2018-11-26 do 2019-01-31

e-usługi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu znajduje się pod adresem: https://mopr.poznan.pl/e-uslugi/

od 2018-11-14 do 2019-01-31

Publikacja raportu podsumowującego konsultacje społeczne Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023

Publikacja raportu podsumowującego konsultacje społeczne Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023, odbywające się w terminie 24.09.2018 r. - 15.10.2018 r.

od 2018-11-12 do 2019-01-31

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych informacji dotyczacych współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. Dodatkowo, załącznikiem do Sprawozdania jest wykaz wszystkich złożonych ofert i udzielonych dotacji na 2017 rok. Zestawienie jest w formie tabelki Excel, co pozwala na swobodne sortowanie i filtrowanie danych pod różnymi kątami.

Zachęcamy do lektury.

od 2018-05-10 do 2018-12-31

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy TRUST S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez TRUST SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 17 lipca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen i stawek opłat TRUST SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców      Jednostka   Cena netto  Cena brutto

1.     Odbiorcy indywidualni               zł/m3          12,89            13,92

        (gospodarstwa domowe)

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców      Jednostka   Cena netto  Cena brutto

1.     Odbiorcy indywidualni           zł/odb./m-c       24,27         26,21

        (gospodarstwa domowe)

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-07-17 do 2021-07-18