Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

PO.ZUZ.4.421.423.2.2018.KP Ogłoszenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych ze zbiornika wodnego"Malta" usytuowanego na wodach płynących rzeki Cybiny.

ZOU-X.1610.1.1525.2018

PO.ZUZ.4.421.423.2.2018.KP Ogłoszenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych ze zbiornika wodnego"Malta" usytuowanego na wodach płynących rzeki Cybiny.

Pełna tresć ogłoszenia w załączniku.

od 2018-06-22 do 2018-06-29

Komunikat dla producentów rolnych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwane dalej "niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi".

W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody spowodowane przez:

- suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; a zatem szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza, w przypadku gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych.

Zgodnie z zarządzeniem nr 149/18 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 maja 2018 r. powołano Komisję do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

W związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez suszę, producent rolny może złożyć wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do sekretariatu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok. 108  lub przesłać pocztą na adres Wydziału.

od 2018-06-22 do 2018-07-31

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 26.04.2018r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez Panią Katarzynę Bolimowską Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przedłużenia ul. Dworskiej na odcinku od istniejącej ul. Dworskiej (na wysokości działki 7/31) do zjazdu na działkę nr 8/7, ark. 27, obr. Naramowice w Poznaniu

(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego, rodzaj (-e) obiektu (-ów) bądź robót budowlanych)

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:

działka nr 5,7/13,7/14,7/15,7/27,8/10,8/14,10/1,10/2,11/1,11/2, ark. 27, obr. Naramowice

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zapoznać się z aktami sprawy, oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, podając sygnaturę akt UA-V-A05.6740.1078.2018, w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344, w poniedziałki godz. 730-1700, czwartki godz. 730-1530, wtorki i piątki godz. 900-1200.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia
lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art.49 Kpa w zw. art.11d ust. 5 ustawy).

Z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art.11d ust. 9 i 10 ustawy).

od 2018-06-21 do 2018-07-05

ZLP/DLS1/5200/32/2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

ZOU-X.1610.1.1480.2018

ZLP/DLS1/5200/32/2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-06-19 do 2018-07-10

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania

przez podanie do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta,

że w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku biurowego i zmianie jego sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny; przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 42, 43, 44 i 45 arkusz 21 obręb Głowieniec; położonych w Poznaniu przy ul. Władymira; że 15.06.2018 r. inwestor zmienił przedmiot wniosku na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.538.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7:30 - 17:00, czwartki godz. 7:30 - 15:30, wtorki i piątki godz. 9:00 - 12:00).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 21.06.2018 r.

od 2018-06-21 do 2018-07-06

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Zakład Lasów Poznańskich

informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. został wywieszony do publicznej wiadomości  w siedzibie ZLP  w Poznaniu przy ul. Ku Dębinie 2 oraz w UMP przy Placu Kolegiackim 17, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

od 2018-06-19 do 2018-07-10

ZG-ARD.5010.3.2018 Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016r. przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu, obręb Podolany.

ZOU-X.1610.1.1460.2018

ZG-ARD.5010.3.2018 Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016r. przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa  własności nieruchomości położonej w Poznaniu, obręb Podolany.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-06-15 do 2018-06-29

ZI/778/2018 Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w miejscowości Bernacice Górne.

ZOU-X.1610.1.1454.2018

ZI/778/2018 Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w miejscowości Bernacice Górne.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-06-15 do 2018-07-02

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (budynek socjalno-biurowy
z częścią  warsztatową), na terenie działek nr nr 25, 27 i 29, ark. 04, obr. Winiary, położonych przy ul. Żegockiego/Lechicka w Poznaniu w dniu 14.06.2018  r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.

Z treścią postanowienia / aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U05.6730.520.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-18 do 2018-06-29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 13.06.2018r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową  oraz budowę garażu podziemnego Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  - etap 1: budowa budynku dydaktyczno - naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego oraz rozbiórka czterech obiektów budowlanych (budynek dwukondygnacyjny dydaktyczny nr 5A, budynek parterowy techniczny nr 5C, budynek portierni ,korty tenisowe z przekryciem i łącznikiem) przy ul. Marcelińskiej/ Rokietnickiej w Poznaniu (dz. nr 9/1 ark. 07 obręb Łazarz), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII-A08.6740.536.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-06-18 do 2018-07-02

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej   na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na terenie działki oznaczonej nr ewid. 2/50, położonej w obrębie geod. Krzesiny, ark. 18 przy ul. Strzyżowskiej w Poznaniu, w dniu 11 czerwca 2018 r. zostało wydane zawiadomienie o zakończeniu prowadzenia postępowania i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia..

Z treścią zawiadomienia oraz aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy (UA-IV-U14.6730.270.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-14 do 2018-06-28

Wykaz nieruchomości Miasta Poznania przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany

Zarządzenie nr 404/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00124326/7, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany w udziale wynoszącym 2404/4798 części w prawie własności działki 7 z arkusza mapy 05 obręb Karolin, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Janikowskiej, na prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00093460/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki Wyborowa S.A., oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 10/3 i 13/1 z arkusza mapy 08 obręb Karolin, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Janikowskiej.

od 2018-06-14 do 2018-07-05

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO WARUNKACH ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 22 maja 2018r. została wydana decyzja nr 312/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową na odlewnię aluminium (budynek produkcyjny) z częścią biurową przewidzianą do realizacji na działce nr 20/44, ark. 18, obręb Wilda położonej w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-III-U11.6730.246.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-06-13 do 2018-06-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunków zabudowy dla zamierzenia   określonego przez inwestora jako "budowa budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej" przewidzianej do realizacji na działce o nr 13/1, ark. 19, obręb Junikowo w Poznaniu przy ul. Stara Cegielnia,

w dniu 08.06.2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-13 do 2018-06-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (budynek socjalno-biurowy z częścią  warsztatową), na terenie działek nr nr 25, 27 i 29, ark. 04, obr. Winiary, położonych przy ul. Żegockiego/Lechicka w Poznaniu.

w dniu 11.06.2018  r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego.

Z treścią postanowienia / aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U05.6730.520.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-13 do 2018-06-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej (16 budynków) oraz bliźniaczej (108 budynków) z usługą- przedszkole/ żłobek, drogami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na dz. nr 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 252/14, 252/15, 252/16 i 252/17, ark. 24, obręb Morasko, położonych w Poznaniu przy ul. Szklarniowej w dniu 07.06.2018 r. r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.510.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-12 do 2018-06-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania

że w dniu 07.06.2018 r. została wydana decyzja nr 362 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną, przewidzianej do realizacji na działce nr 109, ark. 13, obręb Wilda, położonej przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 130 / ul. Józefa Wybickiego 1 w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III-U11.6730.99.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art. 49 Kpa).

od 2018-06-12 do 2018-06-26

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:: budowa odcinka ulicy Ceglanej (kategoria drogi: gminna) w Poznaniu

od 2018-06-12 do 2018-06-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z dodatkowym garażem/budynkiem gospodarczym w zabudowie wolnostojącej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/44, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ulicy bocznej od ul. Jaśkowiaka w dniu 07.06.2018 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z treścią zawiadomienia oraz aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.449.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-11 do 2018-06-25

3022-SEE.711.2515.2018/PKO Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania udziału w nieruchomości stanowiącej miejsce parkingowe położonej w Poznaniu, przy ul.Pobiedziskiej 14-17.

ZOU-X.1610.1.1334.2018

3022-SEE.711.2515.2018/PKO Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania udziału w nieruchomości stanowiącej miejsce parkingowe położonej w Poznaniu, przy ul.Pobiedziskiej 14-17.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-06-04 do 2018-07-02