Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.14.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. )  w związku z art. 105 § 1  tejże ustawy, w toku postępowania wszczętego na wniosek  planującego podjęcie przedsięwzięcia: Sagaris sp. z o.o. ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra, reprezentowanego przez Pana Jerzego Gołębiowskiego o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo- usługowy w rejonie ul. Folwarcznej/ Żelaznej w Poznaniu Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o złożonym w dniu 17.04.2019 r. piśmie Pełnomocnika Inwestora z dnia 11.04.2019 r.   w sprawie wycofania wniosku z dnia 31.07.2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z wycofaniem wniosku planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, postępowanie w niniejszej sprawie staje się bezprzedmiotowe i zgodnie z art. 105 § 1  cyt. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ wyda decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do całości zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem ww. decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia); w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (codziennie 730-1530) lub drogą elektroniczną na adres: wos @um.poznan.pl.

KOS-V.6220.14.2019

(dawniej: OS-V.6220.123.2018)

od 2019-05-17 do 2019-05-31

KOS-V.6220.77.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf, ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: "Rozbudowa zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań polegająca na: przebudowie i rozbudowie budynków produkcyjnych nr 1 i nr 2; budowie budynku socjalno-biurowo-laboratoryjnego, modułu logistycznego, magazynu wysokiego składowania z wiatą na odpadki, oraz budynku technicznego; budowie parkingu wielopoziomowego; przebudowie istniejącego magazynu na budynek produkcyjny; przebudowie i rozbudowie wewnętrznych dróg, placów manewrowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej." pismem z dnia 16 maja 2019 r. zwrócono się do Inwestora z prośbą o odniesienie się do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 06.05.2019r. znak: NS-52/1-50/19, w którym tamtejszy Organ zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.77.2019

od 2019-05-17 do 2019-05-31

KOS-V.6220.77.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia Strony

o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w celu ujednolicenia akt sprawy, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: "Bałtycka-Gnieźnieńska" uchwała zatwierdzająca  LXII/1140/VII/2018 z dnia 06.02.2018 r. oraz "Główna część B" uchwała zatwierdzająca LI/785/VI/2013 z dn. 18.06.2013 r., w ślad za pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r. dotyczącym prośby o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań polegająca na: przebudowie i rozbudowie budynków produkcyjnych nr 1 i nr 2; budowie budynku socjalno-biurowo-laboratoryjnego, modułu logistycznego, magazynu wysokiego składowania z wiatą na odpadki, oraz budynku technicznego; budowie parkingu wielopoziomowego; przebudowie istniejącego magazynu na budynek produkcyjny; przebudowie i rozbudowie wewnętrznych dróg, placów manewrowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej.".

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.77.2019

od 2019-05-16 do 2019-05-30

KOS-V.6220.1.80.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamia się strony

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 13.05.2019r. będącym wyjaśnieniem, iż wydana przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 29 lipca 2014r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: sprawy: OS-V.6220.1.2014), dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (inwestycja ma zostać zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnych: 3/8, 4/5, 5/4, 7, 8/4, 8/3, 3/1, 3/5, 4/1, 4/2, 4/4, 5/1, 5/3, 6, ark. 14, obręb Łazarz) swoim zakresem obejmuje również lokalizację lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 7 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.1.80.2019

od 2019-05-15 do 2019-05-28

KOS-V.6220.43.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia Strony

  • wydaniu w dniu 9 stycznia 2019 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.5.1.2019.MS stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych,
  • wydaniu w dniu 14 stycznia 2019 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii znak: WOO-IV.4220.13.2019.DG.1 stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • wydaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  ponownej opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.5.2.2019.MS stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych,
  • wydaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia znak: WOO-IV.4220.359.2019.DG.1 uzgadniającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

w toku postępowania toczącego się na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia STARY STRZESZYN - GRUPA NICKEL Sp. z o.o. z/s w Suchym Lesie reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską, w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 4/511 i 8/2, ark. 06 obręb Strzeszyn w Poznaniu, w województwie wielkopolskim.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530), w pok. 103.

KOS-V.6220.43.2019

(dawniej OS-V.6220.177.2018)

od 2019-05-10 do 2019-05-24

KOS-V.6220.55.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

zawiadamiam Strony

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia znak: KOS-V.6220.55.2019 z dnia 6 maja 2019r. o przedłużeniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy do dn. 14.06.2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i adaptacji istniejących budynków zabytkowych STAREJ RZEŹNI, a także budowie nowych obiektów o funkcji mieszkalnej, biurowej oraz usługowej, garaży podziemnych i infrastruktury towarzszącej w Poznaniu.

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego odnośnie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu oraz analizy przedłożonych przez Wnioskodawcę ww. materiałów.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

KOS-V.6220.55.2019

od 2019-05-08 do 2019-05-22

KOS-V.6220.45.2019

PODANIE INFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3-modułowej stacji schładzania (inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 20/4, ark. 18, obręb 61), działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 2081),

informuje:

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w dniu 16.04.2019r. oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn - pt);
  • o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: kos@um.poznan.pl. w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 2.05.2019r. do 31.05.2019r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.45.2019

od 2019-05-02 do 2019-05-31