Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

OS-V.6220.41.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

informuje:

  • wydanej w dniu 21.06.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków jednorodzinnych z usługą- przedszkole/ żłobek, drogami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 252/14, 252/15, 252/16, 252/17, obr. 54 położonych w Poznaniu przy ul. Szklarniowej,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.41.2018

od 2018-06-22 do 2018-07-23

OS-V.6220.149.2017

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), po rozpoznaniu wniosku spółki:   TRIGONY Sp.z o.o., ul. Roosevelta 6/7 lok. 6, 60-829 Poznań

informuje:

  • o wydanej w dniu 19.06.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5-cio kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego, działki ewidencyjne 5/17, 5/18, 5/19, 5/20 ark. 06, obręb Śródka
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.149.2017

od 2018-06-19 do 2018-07-19

OS-V.6220.47.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek Inwestora: "Buma" - Lubań Sp. z o.o., ul. R. Maya 1, 61-371 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana Jacka Maślińskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną na dz. nr. ewid. 1/4, 3/8, 4/2, 4/5 arkusz 12, obręb Żegrze oraz 4/1, 7/4, 7/5, 7/13, 7/18, 8/3, 8/4, 18/2 arkusz 18, obręb Rataje, położonych w Poznaniu przy ul. R. Maya, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 15 czerwca 2018 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, w zakresie ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, geologii, ochrony przed hałasem.

OS-V.6220.47.2018

od 2018-06-19 do 2018-07-03

OS-V.6220.20.2018

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

  • wydanej w dniu 30.05.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych i socjalno - bytowych na terenie zakładu produkcyjnego Bridgestone Poznań Sp. z o.o., ul. Bałtycka 65 w Poznaniu, położonej na części działki ewidencyjnej nr 1/10, obręb Główna, arkusz 18.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

OS-V.6220.20.2018

od 2018-06-01 do 2018-07-02