Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.179.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

  • wszczęciu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez Pana Przemysława Lipieckiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie istniejącej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków w obrębie ul. Jasielskiej w Poznaniu,
  • przekazaniu złożonego, w dniu 07.11.2019 r., wniosku z 09.10.2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.179.2019

od 2019-11-12 do 2019-11-26

KOS-V.6220.43.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 86d oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w toku postępowania wszczętego na wniosek Pani Zuzanny Kucharskiej będącej Pełnomocnikiem Inwestora: STARY STRZESZYN - GRUPA NICKEL Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1 Złotniki, 62-002 Suchy Las, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 4/511 i 8/2, ark. 06 obręb Strzeszyn w Poznaniu, w województwie wielkopolskim.

Zgodnie z art. 86d  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Na wydane postanowienie służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Zainteresowane Strony mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań. Uwagi i wnioski można składać osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.43.2019

od 2019-11-08 do 2019-11-22

KOS-V.6220.161.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia Strony

o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w celu ujednolicenia akt sprawy, uzupełnienia Inwestora do karty informacyjnej przedsięwzięcia będącego odpowiedzią na wezwanie tutejszego Organu, w ślad za pismem z dnia 19 września 2019 r. dotyczącym prośby o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych (AB) i mieszkaniowych (CD, E, F) z garażami podziemnymi oraz usługowego (G) w rejonie ulic Wołkowyska/Lwowska w Poznaniu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 2/13, arkusz 13, obręb Komandoria - 61-132 Poznań.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia Strony

o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w celu ujednolicenia akt sprawy, uzupełnienia Inwestora do karty informacyjnej przedsięwzięcia będącego odpowiedzią na wezwanie tutejszego Organu, w ślad za pismem z dnia 19 września 2019 r. dotyczącym prośby o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych (AB) i mieszkaniowych (CD, E, F) z garażami podziemnymi oraz usługowego (G) w rejonie ulic Wołkowyska/Lwowska w Poznaniu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 2/13, arkusz 13, obręb Komandoria - 61-132 Poznań.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.161.2019

od 2019-11-07 do 2019-11-21

KOS-V.6220.152.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 50 § 1 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: NOVAFORM NARAMOWICE Sp. z o.o. ul. Tylne Chwaliszewo 23, 61-103 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budynki mieszkalne wielorodzinne z towarzyszącymi usługami przy ul. Czarnucha w dzielnicy Naramowice w Poznaniu" zlokalizowanego na działce nr 513/65, arkusz 11, obręb 50 Naramowice

zawiadamiam Strony

  • o wezwaniu Inwestora pismem z dnia 05.11.2019 r. do złożenia wyjaśnień w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, geologii, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i ochrony powietrza.

KOS-V.6220.152.2019

od 2019-11-05 do 2019-11-19

Obwieszczenie w spr. wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód

Obwieszczenie  w spr. wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód".ROŚ.6220.11.2019

od 2019-11-05 do 2019-11-19

KOS-V.6220.166.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 50 § 1 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: Costructa Plus Sp. z o.o. Sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań, reprezentowanego przez Panią Katarzynę Wrzesińską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-usługowo-handlowego z  parkingiem podziemnym - Budynek A, Budynek B, planowanego do realizacji w Poznaniu na działkach ewidencyjnych nr 21/3, cz. 21/4, 21/5, cz. 22/1, cz. 23, arkusz 10, obręb Jeżyce

zawiadamia Strony

  • wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie gospodarki odpadami, geologią, gospodarką wodno-ściekową oraz powierzchnią ziemi.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

KOS-V.6220.166.2019

od 2019-10-31 do 2019-11-14

KOS-V.6220.152.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego    (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budynki mieszkalne wielorodzinne z towarzyszącymi usługami przy ul. Czarnucha w dzielnicy Naramowice w Poznaniu" zlokalizowanego na działce nr 513/65, arkusz 11, obręb 50 Naramowice,

zawiadamiam Strony

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia znak: KOS-V.6220.152.2019 z dnia 28 października 2019 r. o przedłużeniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy do dn. 27.11.2019 r. Przewidywany termin załatwienie sprawy wynika z uwagi na trwającą analizę dokumentacji sprawy prowadzoną przez tutejszy Wydział oraz z uwagi na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, niezbędną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na ww. postanowienie stronom nie służy zażalenie.

KOS-V.6220.152.2019

od 2019-10-29 do 2019-11-12

KOS-V.6220.137.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

- o wydanej w dniu 28.10.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sprężarkowni poprzez likwidację sprężarkowni nr 1, w tym 4 szt. starych sprężarek oraz montaż nowych ekonomicznych i ekologicznych sprężarek w nowej stacji sprężarek w Magazynie Opon na terenie zakładu Bridgestone Poznań Spółka z o.o. w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej 65 (dz. nr 2/24, ark. 06, obr. 15 oraz dz. nr 8/20, ark. 05, obr. 15).

- o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

KOS-V.6220.137.2019

od 2019-10-29 do 2019-11-27

KOS-V.6220.112.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 16.10.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Sagaris sp. z o.o. Sp.k., ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra, reprezentowanego przez: Pana Jerzego Gołębiowskiego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz  przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo - usługowy przewidzianych do realizacji na działkach nr 21/10, 21/9, ark.: 9, obręb: Kobylepole położonych w Poznaniu przy ul. Abpa Walentego Dymka"

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią  Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.112.2019

od 2019-10-18 do 2019-11-18

KOS-V.6220.170.2019

PODANIE INFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. na budowie zakładu odzysku rozpuszczalników z odpadów na dz. nr. 48/1 ark. 05, obręb 11., działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zmienionej  ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),

informuje:

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w dniu 23.09.2019 r. oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn - pt);
  • o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: kos@um.poznan.pl w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 15.10.2019 r. do 14.11.2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.170.2019

od 2019-10-15 do 2019-11-14

KOS-V.6220.88.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

  • wydanej w dniu 11.10.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do dystrybucji i magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych dla planowanej budowy stacji paliw PKN "ORLEN" S.A. w Poznaniu (60-101) położonej na skrzyżowaniu ulic Strzeszyńska i Lutycka, na działce nr 7/6, obręb Golęcin 26.
  • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

KOS-V.6220.88.2019

od 2019-10-14 do 2019-11-12