Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty dotyczące rewitalizacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty dotyczące rewitalizacji

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.) oraz uchwały Nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania",

Prezydent Miasta Poznania

ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy1 rewitalizacji opinii oraz uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.
w następujących formach:

a) papierowej, drogą korespondencyjną na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

*W przypadku dostarczenia formularza konsultacyjnego za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Poznania;

b) elektronicznej na adres mailowy rewitalizacja@um.poznan.pl;

*W tytule wiadomości prosimy podać nazwę: "Uwagi ws. Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania";

c) ustnej: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30 w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 412
(IV piętro).

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania wraz z formularzem konsultacyjnym udostępniony będzie:

a)      w wersji papierowej, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Oddział Rewitalizacji, pokój 412 (IV piętro); od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:30 do 15:30;

b)      w wersji elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.poznan.pl w Dziale Informacji - Ogłoszenia, decyzje, rejestry - Komunikaty do ogłoszeń - Komunikaty dotyczące rewitalizacji, na stronie www.poznan.pl/odnowa w zakładce Rewitalizacja - Dokumenty - Gminny program rewitalizacji oraz na stronie www.poznan.pl/konsultujemy w zakładce Rewitalizacja.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się
4 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w Sali Sesyjnej nr 2.

1 Interesariuszami rewitalizacji zgodnie z § 2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

od 2017-12-14 do 2018-01-22