Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty dotyczące rewitalizacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty dotyczące rewitalizacji

Komunikat Termin ważności

Informacja o wyborze partnerstwa w ramach czwartego wezwania do Inicjatywy Urban Innovative Actions.

Protokół z otwarcia ofert partnerstwa złożonych w odpowiedzi na otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu "Cyfrowe i partycypacyjne modelowanie przestrzeni ulicy Garbary na odcinku od ulicy Estkowskiego do Dworca Garbary" w ramach czwartego wezwania do Inicjatywy Urban Innovative Actions, ogłoszony w dniu 12 grudnia 2018 roku przez Miasto Poznań/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania.

od 2019-01-07 do 2019-01-28

Publikacja Uzasadnienia i podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako organ sporządzający dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, przyjęty uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lviii-1091-vii-2017-z-dnia-2017-12-05,72537/, na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), publikuje niniejsze Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

od 2018-03-09 do 2030-12-31