Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty dotyczące rewitalizacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty dotyczące rewitalizacji

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt."Nowy Stary Rynek - Przyjazny i bezpieczny"

Rozstrzygnięcie otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.

"Nowy Stary Rynek - Przyjazny i bezpieczny",

który będzie stanowił integralny element aplikującego do dofinansowania projektu "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dniu 14 marca 2018 r. Komisja powołana Zarządzeniem nr 184/2018 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 marca 2018 r. dokonała pozytywnej oceny oferty i wybrała na partnera w wyżej wymienionym projekcie:

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

ul. Górecka 115 ; 61-475 Poznań

od 2018-03-16 do 2018-03-23

Publikacja Uzasadnienia i podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako organ sporządzający dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, przyjęty uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lviii-1091-vii-2017-z-dnia-2017-12-05,72537/, na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), publikuje niniejsze Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

od 2018-03-09 do 2030-12-31

Publikacja Raportu z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

od 2018-01-30 do 2018-04-30