Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkurach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określ. w pkt. 1-32" ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkurach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określ. w pkt. 1-32" ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat Termin ważności

Protokół z otwarcia ofert - dotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania WRPO na lata 2014-2020.

Protokół z otwarcia ofertDotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze  na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2019-07-30 do 2019-08-30

OTWARTY KONKURS OFERT NR 64/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE,DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1-32 W ROKU 2019

Wkład własny do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w ramach wspierania organizacji pozarządowych.

Minimalna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 2000,00 zł a maksymalna 10 000,00 zł. 

Termin realizacji zadania: od 16 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków.

Miasto Poznania ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Poznania, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych poprzez dofinansowanie wkładu własnego.

Niniejszy konkurs ofert ma na celu wsparcie  organizacji pozarządowych oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej w ramach założeń strategii Poznań 2020 + poprzez dofinansowanie do wkładu własnego do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 31.10.2019 r. 

Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty złożenia oferty za pomocą platformy www.witkac.pl.

od 2019-05-16 do 2019-10-31