Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 48/2018

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NR 48/2018

Pieczęć wydziału merytorycznego                                            Poznań, dnia 9 marca 2018 r.Znak sprawy: ZSS-XV.524.12.2018Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) i uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA

W 2018 ROKU

  1. I.       Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku

2017

Planowane wydatki w roku

2018

1.Korepetycje w mieście

0,00

50 000,00

od 2018-03-09 do 2018-03-30