Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - NR 9/2020 - NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2020

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) i projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 9/2020

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2020

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej - 3 400 000,00 zł

2. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami - 605 000,00 zł

3. Rozwój zawodowy i integracja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin - 190 000,00 zł

4. Poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami - 80 000,00 zł

od 2019-11-15 do 2019-12-31

ZARZĄDZENIE NR 863/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 28 października 2019r.- rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 88/2019 na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 88/2019 na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na realizację zadania pt. "Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach zachowania trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania", który był realizowany w latach 2016-2019 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-10-28 do 2020-05-31

ZARZĄDZENIE NR 785/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 18 września 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 85/2019

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 85/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego prowadzenia mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach zachowania trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania", który był realizowany w latach 2016-2019 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

od 2019-09-18 do 2019-12-31

Komunikat dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością

Zarządzenie Nr 482/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3.06.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

Całość treści zarządzenia Nr 482/2019/P z dnia 3.06.2019 roku w załaczniku.

od 2019-06-03 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 44/2019

Zarządzenie nr 380/2019/P

Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego: asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projetku "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

od 2019-04-18 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu 45/2019

Zarządzenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 45/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na: wsparciu osób niepełnosprawnych w poprawie samodzielności poprzez specjalistyczne świadczenie usług aystenckich i rehabilitacyjnych - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

od 2019-04-12 do 2019-12-31

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z budżetu Rad Osiedli 2019)

Termin realizacji: od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 27 listopada 2019
Cel został  określony w załaczniku
Ważne!
- Sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni kalendarzowych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.
- W ofercie należy zawrzeć takie informacje jak: nazwę Rady Osiedla, numer i datę Uchwały Rekomendującej przekazanie środków dla organizacji pozarządowej oraz oświadczenie o zapoznaniu się Rady Osiedla z treścią składanego projektu.
Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji papierowej: 2 grudnia 2019 15:30:00, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożonej oferty w systemie WITKAC, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty (decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania)
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. 3 Maja 46 lub Plac Kolegiacki 17, Poznań
Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 32 127,00 zł
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł
Obszar:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:
1. Grunwald Południe
2. Stary Grunwald
3. Chartowo
4. Św. Łazarz
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
-    wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
-    projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
-    łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
-    projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
-    o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona - powody zostały określone w załączniku.
W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegóły w załączniku.

od 2019-02-15 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie: Asystent osoby z niepełnosprawością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

na podstawie zarządzenia nr 1001/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.12.2018 r.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na: Prowadzeniu ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej, Poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, Rozwoju zawodowym i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz Poradnictwie dla osób niepełnosprawnych -  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

na podstawie zarządzenia nr 1002/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.12.2018 r.

od 2018-12-31 do 2019-12-31