Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018. poz. 450 t.j.), uchwały nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, Prezydent Miasta Poznania ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019

w następujących priorytetach publicznych:

1. Działania edukacyjne promujące szkolnictwo zawodowe.

2. Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.

3. Kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej.

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upowszechnianie wiedzy.

5. Działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym i wychowawczym oraz kształtowanie kompetencji społecznych.

Szczegółowe informacje zawarto w KOMUNIKACIE - Ogłoszeniu Konkursowym w załączniku. 

od 2018-12-10 do 2019-01-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 45/2018 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie".

Zarządzeniem Nr 288/2018/P z dnia 17 kwietnia 2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie". Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2018-04-17 do 2018-12-31