Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert NR 51/2018

Poznań, 21 marca 2018 r.

Znak sprawy: ZSS-II.524.4.2018

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 oraz uchwały Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia
2017 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr LXIII/1167/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 marca 2018 r., ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138)"

w 2018 roku

od 2018-03-21 do 2018-04-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku.

Dotyczy realizacji zadań publicznych, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Zadania:

1. Aktywni i zdrowi

2. Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości

Na podstawie zarządzenia Nr 193/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 marca 2018 r.

od 2018-03-15 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 37/2018

W obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalnośc lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej", w 2018 r.

na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 188/2018/P z dnia 13 marca 2018 roku

od 2018-03-13 do 2018-12-31

Ogłoszenie konkursowe nr 40/2018

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) i uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, ogłaszam:

Zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację, w ramach obszaru "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)":

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku

Zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli 70 000 zł, 

2. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka 50 000 zł,

3.  Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 40 000 zł, 

4. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania  40 000 zł, 

5. Utworzenie i działalność grupy wsparcia dla osób z otyłością 20 000 zł, 

6. Promocja honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku i organów 30 000 zł,

7. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób mieszkańców Poznania 100 000 zł.

od 2018-01-31 do 2018-03-31