Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

Komunikat Termin ważności

Protokół z otwarcia ofert - dotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania WRPO na lata 2014-2020.

Protokół z wyboru oferty

Dotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze  na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo. Oferta została złożona w dniu 16.10.2019 r.. W ocenie Komisji uzyskała łącznie 38,25 pkt. Wskazany Oferent zostanie zaproszony do współpracy przy aplikacji i realizacji projektu wskazanego w ogłoszeniu.

W załączniku Protokół.

od 2019-10-23 do 2019-12-31

ZARZĄDZENIE NR 822/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 9 października 2019r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 86/2019

na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze  "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

od 2019-10-11 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 75/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania: spotkania, warsztaty networkingowe, budujące partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii Społecznej w Poznaniu

Nazwa zadania publicznego: zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania, warsztaty networkingowe, budujące partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii Społecznej w Poznaniu.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 75/2019 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 755/2019/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2019-09-04 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 69/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 69/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-07-30 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 67/2019, na powierzenie realizacji zadania: realizacja zajęć z ES dla uczniów w trzech poznańskich szkołach podstawowych (klasy 6-8).

Nazwa zadania publicznego: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - realizacja zajęć z ES dla uczniów w trzech poznańskich szkołach podstawowych (klasy 6-8). 

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 67/2019 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 581/2019/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2019-07-10 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 62/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania - Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu.

Nazwa zadania publicznego: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania//szkolenia/seminaria/warsztaty promujące ES w ramach Pracowni ES.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 62/2019 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 463/2019/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2019-05-28 do 2019-12-31

Zarządzenie nr 536/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

Zarządzenie nr 536/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

od 2019-06-26 do 2019-12-31

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 8 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie Zarządzenia Nr 465/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 maja 2019 roku.

od 2019-05-27 do 2019-12-31