Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze ratownictwo i ochrona ludności


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze ratownictwo i ochrona ludności

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 37/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450), ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2018 poz. 1482), oraz uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok, ogłaszam: OTWARTY KONKURS OFERT NR 37/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI W ROKU 2019.

Zadania 1: Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

1) Celem zadania jest realizacja programu edukacyjnego skierowanego do osób wykorzystujących obszary wodne miasta Poznania do pływania, kapania się, uprawiania sportu lub rekreacji.

2) Objęcie nadzorem obszarów wodnych miasta Poznania, w szczególności miejsc niebezpiecznych poprzez patrolowanie ich z lądu i wody w terminie od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.

3) Zajęcia i pokazy powinny kłaść nacisk na podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą oraz niebezpieczeństw utonięć spowodowanych wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

4) Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest sporządzić raport o przeprowadzonych szkoleniach, pokazach, ich miejscu, nazwę placówki oświatowej lub grupy osób z poświadczoną podpisami kartą szkoleń uczestników szkolenia oraz z podaniem wieku i liczby, uczestników szkoleń.

Zadania 2: Zapewnienie na obszarach wodnych miasta Poznania warunków do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

1) Utworzenie nad jednym z jezior miasta Poznania lub nad rzeką Wartą w letnim sezonie kąpielowym całodobowego stanowiska do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

2) Utrzymywanie całodobowo łączności przewodowej i bezprzewodowej z Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania. Kontrolowanie z wody i lądu od 15 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 r. w godzinach od 9:00 do 20:00 miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, miejsc niebezpiecznych, miejsc na których kąpiel jest zabroniona, poza oficjalnymi kąpieliskami przez zorganizowane patrole ratowników wodnych, którzy posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) i posiadających tytuł ratownika.

3) Adresatami zadania są mieszkańcy miasta Poznania i osoby czasowo przebywające na terenie miasta.

4) Sporządzenie wniosków i propozycji na piśmie objęcia nadzorem miejsc uznanych za szczególnie niebezpieczne na obszarach wodnych miasta Poznania.

Termin składania ofert

  1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 4 marca 2019 r.;
  2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać
    i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, lub w kancelarii Stare Miasto, Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań, w terminie nie późniejszym niż do 7 marca 2019 r.
  3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.
od 2019-01-18 do 2019-03-04