Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 41/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, uchwały Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 898/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 41/2019

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI

W OBSZARZE

WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W 2019 ROKU

od 2019-01-25 do 2019-02-21

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2019

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Na podstawie zarządzenia nr 970/2018/P Przezydenta Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2018 r.

od 2018-12-28 do 2019-12-31