Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Komunikat Termin ważności

Protokół z otwarcia ofert - dotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania WRPO na lata 2014-2020.

Protokół z otwarcia ofertDotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze  na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2019-07-30 do 2019-08-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-07-30 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-03-18 do 2019-12-31

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2019

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Na podstawie zarządzenia nr 970/2018/P Przezydenta Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2018 r.

od 2018-12-28 do 2019-12-31