Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty Prezydenta Miasta Poznania dotyczące planowania przestrzennego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty Prezydenta Miasta Poznania dotyczące planowania przestrzennego

Komunikat Termin ważności

Mpzp "W rejonie ulicy Gronowej" w Poznaniu

MPU-ORZ1/5044-23/Wg/19                                                  Poznań, dnia 18 czerwca 2019 r.

2988/19


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulicy Gronowej" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XI/153/VIII/2019 z dnia 14 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gronowej" w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań,
w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

od 2019-06-17 do 2019-07-10

Mpzp dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu

MPU-ORZ3/5044-21/Gw/19                                                  Poznań, dnia 11 czerwca 2019 r.

2822/19


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XI/155/VIII/2019 z dnia 14 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań,
w terminie do dnia 2 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

od 2019-06-10 do 2019-07-02

Mpzp "Smochowice - Sianowska" - część A w Poznaniu

MPU-ORZ3/5044-22/Kl/19                                                      Poznań, dnia 7 czerwca 2019 r.
2829/19


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

"Smochowice - Sianowska" - część A w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XI/154/VIII/2019 z dnia 14 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smochowice - Sianowska" - część A w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań,
w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

od 2019-06-06 do 2019-06-28

Mpzp "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu

MPU-ORZ4/5044-8/C1r/19                                                      Poznań, dnia 4 czerwca 2019 r.

2871/19


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XLI/695/VII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 czerwca do 10 lipca 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2019-06-03 do 2019-07-24

Mpzp "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu

MPU-ORZ4/5044-12/S2/19                                                      Poznań, dnia 4 czerwca 2019 r.

2879/19


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr LIV/981/VII/2017 z dnia 26 września 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 czerwca do 10 lipca 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2019-06-03 do 2019-07-24