Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

OS-V.6220.56.2018

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 11.12.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, parkingami podziemnymi i niezbędna infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej, dz. nr 73/1, 73/2, 73/3 oraz 74, obręb Junikowo,
 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

OS-V.6220.56.2018

od 2018-12-12 do 2019-01-10

OS-V.6220.111.2017

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 11.12.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych dla planowanej budowy stacji paliw PKN Orlen S.A. w miejscu istniejącej, przeznaczonej do rozbiórki, położonej w Poznaniu, ul. Zgoda, dz. nr 218/1, 20/1,
 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

OS-V.6220.111.2017

od 2018-12-12 do 2019-01-10

OS-V.6220.151.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

 • o wydanej w dniu 07.12.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OS-V.6220.67.2018 z dnia 04.09.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowych 110 kV Garbary-Cytadela, Garbary-EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania Miasta Poznania,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.151.2018

od 2018-12-07 do 2019-01-07

OS-V.6220.151.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezydent Miasta Poznania, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek spółki ENEA OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 reprezentowanej przez Pana Łukasza Kowalskiego

zawiadamia Strony

o wydanej w dniu 07.12.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OS-V.6220.67.2018 z dnia 04.09.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowych 110 kV Garbary-Cytadela, Garbary-EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania Miasta Poznania.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, pok. 103, w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.151.2018

od 2018-12-07 do 2018-12-21

OS-V.6220.123.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania wszczętego na wniosek Spółki "Sagaris Constructions"  sp. z o.o. ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra reprezentowanej przez Pana Jerzego Gołębiowskiego o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo- usługowy w rejonie ul. Folwarcznej/ Żelaznej w Poznaniu.

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu  do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, ustala się na dzień 04.01.2019 r. Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności uzyskania opinii organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

OS-V.6220.123.2018

od 2018-12-06 do 2018-12-20

OS-V.6220.140.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 50 § 1 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora EVARTS INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73b/5, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez Pana Dominika Kolendę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin"

zawiadamia Strony

 • wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie gospodarki odpadami, a także zagadnień związanych z powietrzem, hałasem, ochroną powierzchni ziemi, gospodarką ściekową i geologią,
 • wydaniu w dniu 05.11.2018 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni- Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie w Poznaniu (znak sprawy: PO.ZZO.4.435.559.1.2018.MDB) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

OS-V.6220.140.2018

od 2018-12-05 do 2018-12-19

OS-V.6220.120.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

zawiadamiam strony

o wydaniu, na wniosek Inwestora: STARY STRZESZYN - GRUPA NICKEL Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie szeregowej i budynku wielorodzinnego z usługami wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 4/511 i 8/2, ark. 06 obręb Strzeszyn, w miejscowości Poznań, znak: OS-V.6220.120.2018 z dnia 4 grudnia 2018r.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.120.2018

od 2018-12-05 do 2018-12-19

OS-V.6220.120.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

informuje:

 • o wydanej w dniu 4 grudnia 2018r. decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie szeregowej i budynku wielorodzinnego z usługami wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 4/511 i 8/2, ark. 06 obręb Strzeszyn, w miejscowości Poznań, znak: OS-V.6220.120.2018,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.120.2018

od 2018-12-05 do 2019-01-04

OS-V.6220.51.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania  z wniosku Inwestora CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. K.,  ul. Grunwaldzka 34 A,  60-786 Poznań reprezentowanego przez Pana Jacka Zandeckiego ECER Technika spółka z o.o., ul. Głogowska 86/6, 60-262 Poznań    o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków mieszkalnych i biurowych wraz z towarzyszącymi funkcjami usługowymi oraz handlowymi i z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 14/1, 14/2, 18/3, 18/5, 18/7, 18/10, 18/13 ark. 20 oraz 9/8 ark. 23 obręb Wilda (61) w miejscowości Poznań,

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu do Organów opiniujących uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z prośbą o dołączenie materiałów do akt sprawy i zajęcie stanowiska w oparciu o komplet dokumentacji.

OS-V.6220.51.2018

od 2018-11-30 do 2018-12-14

OS-V.6220.40.2018

PODANIE INFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalno-usługowych i biurowo-usługowych oraz hotelu wraz z podziemnymi garażami i niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 46/3, 46/6, 46/12, 46/13, 46/18, 46/22, 46/24, 86/3, 86/4, 86/5, arkusz 12, obręb Łazarz w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Ułańskiej, w miejscowości Poznań, toczącego się na wniosek Inwestora: CDF Architekci Sp. z o.o. Sp.k., ul. Grunwaldzka 34 A, 60-786 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Jacka Zandeckiego, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018.,  poz. 2081),

informuje:

w ramach  przeprowadzanej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • o możliwości zapoznania się z treścią uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (obejmującą wniosek o wydanie decyzji, opinie i uzgodnienia właściwych Organów w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30-.15.30 (pn-pt);
 • o ponownej możliwości składania uwag i wniosków w sprawie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30-17.00; wt-pt: 7.30-15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: wos@um.poznan.pl. w terminie 30 dni: od 29.11.2018r. do 31.12.2018r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - Organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskazane w uzasadnieniu decyzji.

OS-V.6220.40.2018

od 2018-11-30 do 2018-12-31

OS-V.6220.122.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

 • o wydanej w dniu 26.11.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu pn. "budowa sieci ciepłowniczej od  ul. 5 Stycznia do obiektów   w rejonie ul. Lotniczej /  Łobżenickiej",
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.122.2018

od 2018-11-26 do 2018-12-27

OS-V.6220.91.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

 • o wydanej w dniu 23 listopada 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego napraw pojazdów samochodowych wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną, w Poznaniu przy ul. Wajsówny, na części działki nr 25/15, (ark. 10, obręb 36 Junikowo),
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.91.2018

od 2018-11-23 do 2018-12-24

OS-V.6220.116.2018

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 21.11.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu - budowa sieci ciepłowniczej w ul. Kościuszki między ul. Nowowiejskiego, a ul. Libelta.
 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

OS-V.6220.116.2018

od 2018-11-22 do 2018-12-21

OS-V.6220.82.2018

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 21.11.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie istniejącej sieci cieplnej w rejonie Placu Kolegiackiego w celu usunięcia kolizji z projektowanym budynkiem zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. Wodnej i placu Kolegiackiego w Poznaniu.
 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

OS-V.6220.82.2018

od 2018-11-22 do 2018-12-21

OS-V.6220.121.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

 • wydanej w dniu 16.11.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu pn. "przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Na Podgórniku / Ku Cytadeli",
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.121.2018

od 2018-11-16 do 2018-12-17