Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.36.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) w toku postępowania toczącego się na wniosek spółki Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez Pana Jacka Sikorę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN80 w ulicy Chlebowej w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr 11, 10/7 arkusz 04 obręb Śródka

zawiadamia Strony

 • o wydaniu w dniu 08.02.2019 r. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (znak sprawy: PO.ZZŚ.4.435.48.1.2019.MDB) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 • o wydaniu w dniu 13.02.2019 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (znak sprawy: NS-52/1-17/19) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • o wydaniu w dniu 28.02.2019 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak sprawy: WOO-IV.4220.104.2019.WB.2) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Wydziału (w godzinach urzędowania).

KOS-V.6220.36.2019

(dawniej OS-V.6220.170.2018)

od 2019-03-15 do 2019-03-29

KOS-V.6220.36.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 20198 r. poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez Pana Jacka Sikorę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. "Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN80 w ulicy Chlebowej w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr 11, 10/7 arkusz 04 obręb Śródka

zawiadamia Strony

 • wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 14 marca 2019 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji

Na wydane postanowienie nie służy stronom zażalenie.

KOS-V.6220.36.2019

(dawniej OS-V.6220.170.2018)

od 2019-03-15 do 2019-03-29

KOS-V.6220.42.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081.), art. 36 §1 zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1, 60-461 Poznań, reprezentowanego przez Pana Juliana Kalube o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr: 5/173, 5/208, 5/670, 5/671, 5/679 ark. 07, obr. 25; 124/10, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/2 ark. 23 obr. 25; 123/5 ark. 24, obr. 25

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • w dniu 7 marca 2019 r. Inwestor złożył uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.42.2019

od 2019-03-12 do 2019-03-26

KOS-V.6220.15.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096)

zawiadamia Strony:

że wydał postanowienie z dnia 31.01.2019r., w treści którego wyjaśniono, iż przewidywany termin załatwienia sprawy dotyczącej wniosku złożonego przez podejmującego przedsięwzięcie: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez Panią Annę Rzeczycką - Kliszcz, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65)), Kromolice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65))" w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice - Nagradowice - Kromolice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice - RS Garaszewo, ustala się na dzień 15.04.2019r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności:

 • uzyskania zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...) opinii w sprawie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązujących na terenie objętym wnioskiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzyskania zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) stanowiska Wójt Gminy Kleszczewo i Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do części terenu przedsięwzięcia będącej w obszarze właściwości gminy.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

KOS-V.6220.15.2019

(dawn. OS-V.6220.127.2018)

od 2019-03-12 do 2019-03-25

KOS-V.6220.23.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 20198 r. poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora EVARTS INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73b/5, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez Pana Dominika Kolendę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin"

zawiadamia Strony

 • wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 08.03.2019 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji

Na wydane postanowienie nie służy stronom zażalenie.

KOS-V.6220.23.2019

(dawniej OS-V.6220.140.2018)

od 2019-03-11 do 2019-03-26

KOS-V.6220.23.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) w toku postępowania toczącego się na wniosek spółki Inwestora: EVARTS INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73b/5, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez Pana Dominika Kolendę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin"

zawiadamia Strony

 • wydaniu w dniu 02.11.2018 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (znak sprawy: NS-52/1-82/18) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • o wydaniu w dniu 08.11.2018 r. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (znak sprawy: PO.ZZŚ.4.435.559.1.2018.MDB) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • o wydaniu w dniu 11.01.2019 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.1153.2018.DG.4 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Wydziału (w godzinach urzędowania).

KOS-V.6220.23.2019

(dawniej OS-V.6220.140.2018)

od 2019-03-11 do 2019-03-26

KOS-V.6220.55.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: VASTINT POLAND Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Szymona Knast, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie i adaptacji istniejących budynków zabytkowych STAREJ RZEŹNI, a także budowie nowych obiektów o funkcji mieszkalnej, biurowej oraz usługowej, garaży podziemnych i infrastruktury towarzszącej w Poznaniu, pismem z dnia 7 marca 2019 r. zwrócił się do Inwestora z prośbą o odniesienie się do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 04.03.2019r. znak: NS-52/1-31/19, w którym tamtejszy Organ zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

KOS-V.6220.55.2019

od 2019-03-08 do 2019-03-22

KOS-V.6220.30.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚC

INa podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • wydanej w dniu 21 lutego 2019r., na wniosek Inwestora: GGW Winogrady 2 Sp. z o.o.  ul. Hawelańska 9/41, 61-625 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Joannę Norsesowicz, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej na działkach ewid. nr: 2/5, 2/7, 2/14, 2/15 ark. 09, obręb Winiary Poznań;
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.30.2019

(dawniej: OS-V.6220.152.2018)

od 2019-03-07 do 2019-04-08

KOS-V.6220.26.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

 • o wydanej w dniu 28 lutego 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi, zjazdami, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego na działkach numer 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41/2, 48, 49, 50/2, 51/2 oraz (z uwagi na realizację zjazdów) 133,132/1, 23, 22/1, 22/2, 21/2, 20/2, 29/2 jednostka ewidencyjna 306401_1 M. Poznań obręb 0021 Jeżyce.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.26.2019

(dawniej: OS-V.6220.144.2018)

od 2019-02-28 do 2019-03-29

KOS-V.6220.5.2019

PODANIE INFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa zakładu produkcji opon Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu do mocy produkcyjnej 40,5 tys. opon na dobę. Inwestycja położona jest na działkach ewidencyjnych:

 • 1/9, 1/10, 1/4, 1/1, 1/2 ark. 18, obręb Główna,
 • 1/10, 1/6, 1/14, 1/8, 1/7 ark. 17, obręb Główna,
 • 2/1, 2/3, 2/12, 2/13, 2/20, 2/21, 2/23, 2/24, 2/31, 2/25, 2/30, 2/15, 2/9, ark. 06, obręb Karolin,
 • 4/6, 8/5, 4/7, 8/12, 8/13, 8/1, 8/17, 8/18, 8/15, 8/16, 8/21, 8/20, 8/7, 8/2, 8/1, ark. 05, obręb Karolin,
 • 1, 12, 13, ark. 07, obręb Karolin,

działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 2081),

informuje:

¾      o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wraz z jego uzupełnieniami) złożonego w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn - pt);

¾      o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: kos@um.poznan.pl. w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 20.02.2019r. do 21.03.2019r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.5.2019

(dawn. OS-V.6220.39.2018)

od 2019-02-20 do 2019-03-22

KOS-V.6220.6.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

 • o wydanej w dniu 18 lutego 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalno-usługowych i biurowo-usługowych oraz hotelu wraz z podziemnymi garażami i niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 46/3, 46/6, 46/12, 46/13, 46/18, 46/22, 46/24, 86/3, 86/4, 86/5, arkusz 12, obręb Łazarz w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Ułańskiej, w miejscowości Poznań,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.6.2019

od 2019-02-19 do 2019-03-21

KOS-V.6220.18.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

 • o wydanej w dniu 18 lutego 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalno-usługowych posadowionych na wspólnej, podziemnej hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 21, 22/1, 22/2 ark. 16, obręb Dębiec w miejscowości Poznań, województwo wielkopolskie".
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.18.2019

(dawniej: OS-V.6220.130.2018)

od 2019-02-18 do 2019-03-20

KOS-V.6220.9.2019

INFORMACJA

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków mieszkalnych i biurowych wraz z towarzyszącymi funkcjami usługowymi oraz handlowymi i z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 14/1, 14/2, 18/3, 18/5, 18/7, 18/10, 18/13 ark. 20 oraz 9/8 ark. 23 obręb Wilda (61) w miejscowości Poznań, toczącego się na wniosek Spółki: CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. K., ul. Grunwaldzka 34 A,  60-786 Poznań reprezentowanej przez Pana Jacka Zandeckiego ECER Technika spółka z o.o., ul. Głogowska 86/6, 60-262 Poznań, działając na podstawie  art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081)

informuje:

¾      o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wraz z jego uzupełnieniami) złożonego w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn - pt);

¾      o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: kos@um.poznan.pl. w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 18.02.2019r. do 19.03.2019r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania,a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.9.2019

(dawn. OS-V.6220.51.2018)

od 2019-02-16 do 2019-03-19