Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.162.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 105 § 1 tejże ustawy, art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w toku postępowania wszczętego na wniosek Pana Pawła Włodarczyka występującego w imieniu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: WSPW Sp. z o.o., ul. Źródlana 91, 62-004 Czerwonak o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i użytkowaniu dwóch wyciągów do nart wodnych i wakeboardu projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 1/11, arkusz 51 obręb Junikowo, w Poznaniu

zawiadamiam strony

- o przedłożeniu w tutejszym Wydziale pisma w sprawie wycofania wniosku z dnia 16 sierpnia 2019 r.
- o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z wycofaniem wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, postępowanie w niniejszej sprawie staje się bezprzedmiotowe i zgodnie z art. 105 § 1  cyt. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Organ wydawał będzie decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.Zainteresowane Strony postępowania mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do całości zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem ww. decyzji.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego pisma; w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (od poniedziałku do piątku, w godzinach: 730-1530) lub drogą elektroniczną na adres: kos@um.poznan.pl.

KOS-V.6220.162.2019

od 2019-10-22 do 2019-11-05

KOS-V.6220.142.2019

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.),  w toku postępowania toczącego się na wniosek Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa preizolowanej sieci cieplnej do przesyłu ciepłej wody wraz z przyłączami do budynków obecnie zasilanych z węzła grupowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Grochowskiej 49 w Poznaniu", Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

zawiadamia Strony

- o wydaniu dnia 26 sierpnia 2019 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.368.1.2019.MDB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych,

- o wydaniu dnia 9 września 2019 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii znak: WOO-IV.4220.1003.2019.KL.2 stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji. Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania informuje, iż w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone ww. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Wydziału (w godzinach urzędowania).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.142.2019

od 2019-10-22 do 2019-11-05

KOS-V.6220.112.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 16.10.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Sagaris sp. z o.o. Sp.k., ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra, reprezentowanego przez: Pana Jerzego Gołębiowskiego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz  przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo - usługowy przewidzianych do realizacji na działkach nr 21/10, 21/9, ark.: 9, obręb: Kobylepole położonych w Poznaniu przy ul. Abpa Walentego Dymka"

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią  Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.112.2019

od 2019-10-18 do 2019-11-18

KOS-V.6220.112.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek Sagaris sp. z o.o. Sp.k., ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra, reprezentowanego przez: Pana Jerzego Gołębiowskiego

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

  • o wydaniu w dniu 16.10.2019 r. przez tut. Organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz  przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo - usługowy przewidzianych do realizacji na działkach nr 21/10, 21/9, ark.: 9, obręb: Kobylepole położonych w Poznaniu przy ul. Abpa Walentego Dymka"

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do ww. odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem, w którym Prezydent Miasta Poznania otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich stron. Decyzja uzyskuje klauzulę ostateczności i prawomocności z dniem najpóźniej przedłożonego oświadczenia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, pok. 103, pn-pt (7.30-15.30).

KOS-V.6220.112.2019

od 2019-10-18 do 2019-11-02

KOS-V.6220.166.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081 ze zm.), zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: Costructa Plus Sp. z o.o. Sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań, reprezentowanego przez Panią Katarzynę Wrzesińską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-usługowo-handlowego z parkingiem podziemnym - Budynek A, Budynek B, planowanego do realizacji w Poznaniu na działkach ewidencyjnych nr 21/3, cz. 21/4, 21/5, cz. 22/1, cz. 23, arkusz 10, obręb Jeżyce,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

-       o przekazaniu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103
(pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.166.2019

od 2019-10-18 do 2019-11-04

KOS-V.6220.161.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: UWI Inwestycje S.A., ul Roosevelta 18, 60-829 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Piotra Stępniaka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych (AB) i mieszkaniowych (CD, E, F) z garażami podziemnymi oraz usługowego (G) w rejonie ulic Wołkowyska/Lwowska w Poznaniu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 2/13, arkusz 13, obręb Komandoria - 61-132 Poznań, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 17 października 2019 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki wodno-ściekowej oraz geologii.

KOS-V.6220.161.2019

od 2019-10-17 do 2019-10-31

KOS-V.6220.170.2019

PODANIE INFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. na budowie zakładu odzysku rozpuszczalników z odpadów na dz. nr. 48/1 ark. 05, obręb 11., działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zmienionej  ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),

informuje:

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w dniu 23.09.2019 r. oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn - pt);
  • o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: kos@um.poznan.pl w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 15.10.2019 r. do 14.11.2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.170.2019

od 2019-10-15 do 2019-11-14

KOS-V.6220.161.2019

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia Strony

o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w celu ujednolicenia akt sprawy, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Rataje-Łacina część B, uchwała zatwierdzająca LVIII/757/V/2009 z dn. 07.07.2009 r., w ślad za pismem z dnia 19 września 2019 r. dotyczącym prośby o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych (AB) i mieszkaniowych (CD, E, F) z garażami podziemnymi oraz usługowego (G) w rejonie ulic Wołkowyska/Lwowska w Poznaniu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 2/13, arkusz 13, obręb Komandoria - 61-132 Poznań.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.161.2019

od 2019-10-14 do 2019-10-28

KOS-V.6220.88.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

  • wydanej w dniu 11.10.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do dystrybucji i magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych dla planowanej budowy stacji paliw PKN "ORLEN" S.A. w Poznaniu (60-101) położonej na skrzyżowaniu ulic Strzeszyńska i Lutycka, na działce nr 7/6, obręb Golęcin 26.
  • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

KOS-V.6220.88.2019

od 2019-10-14 do 2019-11-12

KOS-V.6220.80.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Poznań, ul. Starołęcka, działka nr 19/13, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (codziennie 730-1530) w pok. 103. Uwagi i wnioski składać można w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: kos@um.poznan.pl.

Jednocześnie informujemy, zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), że w ww. terminie stronie, na której żądanie wszczęto postępowanie administracyjne, przysługuje prawo przedłożenia dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia wymaganych na tym etapie przesłanek (zależnych od strony).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.80.2019

od 2019-10-14 do 2019-10-28

KOS-V.6220.174.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  

zawiadamia strony

  • wszczęciu postępowania na wniosek COLIAN DEVELOPER Sp. z o. o., ul. Majkowska 32, 62-800 Kalisz reprezentowanego przez Prokurenta: Pana Michała Ciemieckiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych średniowysokich z garażami podziemnymi, funkcją usługową oraz biurową i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu obejmującej działki gruntu pod oznaczeniem geodezyjnym: 127/1, 127/2, 126/3, 129, 126/2, 113/6, 125/1, 128/1, 128/2, 131/1, 132/2, 130/1, 131/2, 130/3 130/4 arkusz 8 oraz 32/3 i 31/3 arkusz 10 obręb Jężyce.
  • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 213 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.174.2019

od 2019-10-03 do 2019-11-02

KOS-V.6220.100.2019

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE INFORMACJĘ O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

informuje:

  • o wydanej w dniu 1 października 2019 r. decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa preizolowanej sieci cieplnej do przesyłu ciepłej wody wraz z przyłączami do budynków obecnie zasilanych z węzła grupowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Wielkiej 24/25 w Poznaniu" z wniosku Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.100.2019

od 2019-10-03 do 2019-11-04

KOS-V.6220.78.2019

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 9.09.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia:  Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Smolna 13A, 61-008 Poznań, reprezentowanego przez Pana Sebastiana Walickiego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 21/25, 22/4, 92/3 ark. 02, obręb: Rataje przy ul. Czesława Niemena w Poznaniu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią  Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.78.2019

od 2019-09-27 do 2019-10-28