Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz ogłoszenia dotyczące doradców metodycznych


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz ogłoszenia dotyczące doradców metodycznych

Komunikat Termin ważności

Uwaga! Ogłaszamy konkurs na stanowisko dyrektorów !

OGŁOSZENIE KONKURSU

§ 1 Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następującego publicznego przedszkola oraz zespołu szkolno-przedszkolnego:1)     Przedszkola nr 48, ul. Łukaszewicza 35;2)     Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, os. Jana III Sobieskiego 105. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:1)     jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:a)     posiada:-       wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier  lub równorzędny, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu - na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,-       wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier  lub równorzędny, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe - na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego,b)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,c)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,d)     uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub  - pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo -       w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, e)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

od 2019-04-12 do 2019-05-15