Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz ogłoszenia dotyczące doradców metodycznych


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz ogłoszenia dotyczące doradców metodycznych

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:1)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:a)      posiada:-        wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej - na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,- wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe - na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek (Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),-  wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce - na stanowisko dyrektora liceum ogólnokształcącego,b)  ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

Dalej- patrz załącznik

od 2018-12-03 do 2019-02-15