Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 67/2018

                                                               Poznań, 23 lipca 2018 r.

Znak sprawy: ZSS-II.524.6.2018

W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert nr 67/2018, na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 r., na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej - 24h", ogłoszonym w dniu 16 lipca 2018 r., zmienia się treść pkt. III 2. ppkt. c) na: "zadeklaruje wkład własny finansowy na dowolnym poziomie, oraz w ww. punkcie wprowadza się ppkt d) w brzmieniu: "może zadeklarować wkład osobowy na dowolnym poziomie."

Pozostała treść ogłoszenia i warunki konkursu pozostają bez zmian.

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku

    Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

"Prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej - 24h" - 500 000,00 zł

od 2018-07-23 do 2018-08-27

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 40/2018

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku

Zadania:

1. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli
2. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka
3.  Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
4. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania
5. Utworzenie i działalność grupy wsparcia dla osób z otyłością
6. Promocja honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku i organów
7. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób mieszkańców Poznania

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 247/2018/P z dnia 29 marca 2018 roku

od 2018-03-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku.

Dotyczy realizacji zadań publicznych, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Zadania:

1. Aktywni i zdrowi

2. Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości

Na podstawie zarządzenia Nr 193/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 marca 2018 r.

od 2018-03-15 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 37/2018

W obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalnośc lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej", w 2018 r.

na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 188/2018/P z dnia 13 marca 2018 roku

od 2018-03-13 do 2018-12-31