Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.142.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • wydanej w dniu 21 listopada 2019 r., na wniosek Inwestora:  Veolia Energia Poznań S.A. z/s przy ul. Energetyczna 3 w Poznaniu decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.118.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia  pn.: "Budowa preizolowanej sieci cieplnej do przesyłu ciepłej wody wraz z przyłączami do budynków obecnie zasilanych z węzła grupowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Grochowskiej 49 w Poznaniu".
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.
KOS-V.6220.142.2019
od 2019-11-21 do 2019-12-21

KOS-V.6220.142.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydaniu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A. z/s przy ul. Energetyczna 3 w Poznaniu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.142.2019 z dnia 21 listopada 2019 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia  pn.: "Budowa preizolowanej sieci cieplnej do przesyłu ciepłej wody wraz z przyłączami do budynków obecnie zasilanych z węzła grupowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Grochowskiej 49 w Poznaniu".

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.142.2019

od 2019-11-21 do 2019-12-05

KOS-V.6220.118.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • wydanej w dniu 20 listopada 2019 r., na wniosek Inwestora:  PREFABEST III Sp. z o.o. Sp.k., ul. Św. Marcin 29/8, 61-809 Poznań, reprezentowany przez Pełnomocnika - Panią Ewę Sokołowską decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.118.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia  polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 3 segmentami mieszkalnymi, z pomieszczeniami o funkcji biurowo-usługowej, posadowionego na wspólnej płycie garażu podziemnego, w Poznaniu przy ulicy Świerzawskiej 4, na działkach ewid. nr: 3/1, 3/2, 6/1, 6/2, 8/1 ark. 18, obręb Łazarz oraz nr 13/5 ark. 10 obręb Ławica.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.118.2019

od 2019-11-20 do 2019-12-20

KOS-V.6220.118.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydaniu, na wniosek Inwestora: PREFABEST III Sp. z o.o. Sp.k., ul. Św. Marcin 29/8, 61-809 Poznań, reprezentowany przez Pełnomocnika - Panią Ewę Sokołowską decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.118.2019 z dnia 20 listopada 2019 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia  polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 3 segmentami mieszkalnymi, z pomieszczeniami o funkcji biurowo-usługowej, posadowionego na wspólnej płycie garażu podziemnego, w Poznaniu przy ulicy Świerzawskiej 4, na działkach ewid. nr: 3/1, 3/2, 6/1, 6/2, 8/1 ark. 18, obręb Łazarz oraz nr 13/5 ark. 10 obręb Ławica.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.118.2019

od 2019-11-20 do 2019-12-04

KOS-V.6220.80.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

  • wydanej w dniu 19.11.2019r. decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Poznaniu, ul. Starołęcka, działka nr 19/13, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
  • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.80.2019

od 2019-11-20 do 2019-12-19

KOS-V.6220.162.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • wydanej w dniu 19 listopada 2019 r., na wniosek Inwestora:  WSPW Sp. z o.o., ul. Źródlana 91, 62-004 Czerwonak reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Pawła Włodarczyka decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i użytkowaniu dwóch wyciągów do nart wodnych i wakeboardu projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 1/11, arkusz 51 obręb Junikowo, w Poznaniu,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.162.2019

od 2019-11-19 do 2019-12-19

KOS-V.6220.162.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydaniu, na wniosek Inwestora: WSPW Sp. z o.o., ul. Źródlana 91, 62-004 Czerwonak reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Pawła Włodarczyka, decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i użytkowaniu dwóch wyciągów do nart wodnych i wakeboardu projektowanego na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 1/11, arkusz 51 obręb Junikowo, w Poznaniu znak: KOS-V.6220.162.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.162.2019

od 2019-11-19 do 2019-12-03

KOS-V.6220.179.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

  • wszczęciu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez Pana Przemysława Lipieckiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie istniejącej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków w obrębie ul. Jasielskiej w Poznaniu,
  • przekazaniu złożonego, w dniu 07.11.2019 r., wniosku z 09.10.2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.179.2019

od 2019-11-12 do 2019-11-26

KOS-V.6220.43.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 86d oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w toku postępowania wszczętego na wniosek Pani Zuzanny Kucharskiej będącej Pełnomocnikiem Inwestora: STARY STRZESZYN - GRUPA NICKEL Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1 Złotniki, 62-002 Suchy Las, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 4/511 i 8/2, ark. 06 obręb Strzeszyn w Poznaniu, w województwie wielkopolskim.

Zgodnie z art. 86d  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Na wydane postanowienie służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Zainteresowane Strony mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań. Uwagi i wnioski można składać osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.43.2019

od 2019-11-08 do 2019-11-22

KOS-V.6220.137.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

- o wydanej w dniu 28.10.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sprężarkowni poprzez likwidację sprężarkowni nr 1, w tym 4 szt. starych sprężarek oraz montaż nowych ekonomicznych i ekologicznych sprężarek w nowej stacji sprężarek w Magazynie Opon na terenie zakładu Bridgestone Poznań Spółka z o.o. w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej 65 (dz. nr 2/24, ark. 06, obr. 15 oraz dz. nr 8/20, ark. 05, obr. 15).

- o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

KOS-V.6220.137.2019

od 2019-10-29 do 2019-11-27