Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.55.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w toku postępowania, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie i adaptacji istniejących budynków zabytkowych STAREJ RZEŹNI, a także budowie nowych obiektów o funkcji mieszkalnej, biurowej oraz usługowej, garaży podziemnych i infrastruktury towarzszącej w Poznaniu

zawiadamia strony

o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu dodatkowych materiałów uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego, będących uzupełnieniem do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowej 22a, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.55.2019

od 2019-03-25 do 2019-04-08

KOS-V.6220.31.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • wydanej w dniu 22 marca 2019r., na wniosek Inwestora: AREA DEVELOPMENT Sp. z o.o. NOWY STRZESZYN Sp.k. ul. Literacka 98, 60-461 Poznań (dawniej: AREA INWESTYCJE Sp. z o.o. EPICKA Sp.k., ul. Strzeszyńska 263/5, 60-479 Poznań) reprezentowanego przez Pełnomocnika:  Pana Pawła Cichockiego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej na terenie działki nr ewid. 12 obręb Strzeszyn, przy ul. Malewskiej, Różańskiego, Epickiej i Literackiej w Poznaniu;
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.31.2019

(dawniej: OS-V.6220.158.2018)

od 2019-03-22 do 2019-04-23

KOS-V.6220.42.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 50 § 1 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1, 60-461 Poznań, reprezentowanego przez Pana Juliana Kalube, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.. "Przebudowa ul. Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr: 5/173, 5/208, 5/670, 5/671, 5/679 ark. 07, obr. 25; 124/10, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/2 ark. 23 obr. 25; 123/5 ark. 24, obr. 25

zawiadamia Strony

 • wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie geologii.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

od 2019-03-22 do 2019-04-05

KOS-V.6220.12.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

 • o wydanej w dniu 21 marca 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, parkingami, częścią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej", zlokalizowanego w Poznaniu na dz. nr 4/1 i 4/2, arkusz 27, obręb 0036 Junikowo.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.12.2019

(dawniej OS-V.6220.84.2018)

od 2019-03-22 do 2019-04-23

KOS-V.6220.40.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

 • wydanej w dniu 21 marca 2019r. decyzji o umorzeniu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego obiektu handlowo-magazynowego SANPOL w Poznaniu, przy ulicy Pokrzywno 8C,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.40.2019

od 2019-03-21 do 2019-04-22

KOS-V.6220.3.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

 • o wydanej w dniu 19 marca 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu mobilnej linii do przesiewania, sortowania zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu wraz z przebudową boksu magazynowego przewidzianego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2/26, ar. 01, obręb 01 Główna, położonych w Poznaniu przy ul. Syreniej 8a,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i  Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.3.2019

(dawniej OS-V.6220.109.2017

od 2019-03-20 do 2019-04-19

KOS-V.6220.58.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: SKY INVESTMENTS RODZINNE PODOLANY Sp. z o.o. Sp.k., ul. Chwaliszewo 72a/208, 61-104 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Danutę Kwaśniewską-Barczak, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie osiedla domków jednorodzinnych RODZINNE PODOLANY, w Poznaniu przy ul. Heleny Rzepeckiej na działkach ewid. nr: 6, 7, 8, 274, 275 ark. 03, obręb Podolany, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 18 marca 2019 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz geologii.

KOS-V.6220.58.2019

od 2019-03-19 do 2019-04-02

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla terenu położonego P-ń ul. Wojciechowskiego 7-17. PO.ZUZ.4.421.108.2.2019.AK

Ogłoszenie o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla terenu położonego P-ń ul. Wojciechowskiego 7-17. PO.ZUZ.4.421.108.2.2019.AK

od 2019-03-18 do 2019-03-26

KOS-V.6220.36.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) w toku postępowania toczącego się na wniosek spółki Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez Pana Jacka Sikorę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN80 w ulicy Chlebowej w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr 11, 10/7 arkusz 04 obręb Śródka

zawiadamia Strony

 • o wydaniu w dniu 08.02.2019 r. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (znak sprawy: PO.ZZŚ.4.435.48.1.2019.MDB) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 • o wydaniu w dniu 13.02.2019 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (znak sprawy: NS-52/1-17/19) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • o wydaniu w dniu 28.02.2019 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak sprawy: WOO-IV.4220.104.2019.WB.2) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Wydziału (w godzinach urzędowania).

KOS-V.6220.36.2019

(dawniej OS-V.6220.170.2018)

od 2019-03-15 do 2019-03-29

KOS-V.6220.36.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 20198 r. poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez Pana Jacka Sikorę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. "Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN80 w ulicy Chlebowej w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr 11, 10/7 arkusz 04 obręb Śródka

zawiadamia Strony

 • wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 14 marca 2019 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji

Na wydane postanowienie nie służy stronom zażalenie.

KOS-V.6220.36.2019

(dawniej OS-V.6220.170.2018)

od 2019-03-15 do 2019-03-29

KOS-V.6220.42.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081.), art. 36 §1 zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1, 60-461 Poznań, reprezentowanego przez Pana Juliana Kalube o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr: 5/173, 5/208, 5/670, 5/671, 5/679 ark. 07, obr. 25; 124/10, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/2 ark. 23 obr. 25; 123/5 ark. 24, obr. 25

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • w dniu 7 marca 2019 r. Inwestor złożył uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.42.2019

od 2019-03-12 do 2019-03-26

KOS-V.6220.23.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 20198 r. poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora EVARTS INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73b/5, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez Pana Dominika Kolendę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin"

zawiadamia Strony

 • wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 08.03.2019 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji

Na wydane postanowienie nie służy stronom zażalenie.

KOS-V.6220.23.2019

(dawniej OS-V.6220.140.2018)

od 2019-03-11 do 2019-03-26

KOS-V.6220.23.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) w toku postępowania toczącego się na wniosek spółki Inwestora: EVARTS INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73b/5, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez Pana Dominika Kolendę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin"

zawiadamia Strony

 • wydaniu w dniu 02.11.2018 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (znak sprawy: NS-52/1-82/18) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • o wydaniu w dniu 08.11.2018 r. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (znak sprawy: PO.ZZŚ.4.435.559.1.2018.MDB) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • o wydaniu w dniu 11.01.2019 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.1153.2018.DG.4 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Wydziału (w godzinach urzędowania).

KOS-V.6220.23.2019

(dawniej OS-V.6220.140.2018)

od 2019-03-11 do 2019-03-26

KOS-V.6220.30.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚC

INa podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • wydanej w dniu 21 lutego 2019r., na wniosek Inwestora: GGW Winogrady 2 Sp. z o.o.  ul. Hawelańska 9/41, 61-625 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Joannę Norsesowicz, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej na działkach ewid. nr: 2/5, 2/7, 2/14, 2/15 ark. 09, obręb Winiary Poznań;
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.30.2019

(dawniej: OS-V.6220.152.2018)

od 2019-03-07 do 2019-04-08

KOS-V.6220.26.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

 • o wydanej w dniu 28 lutego 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi, zjazdami, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego na działkach numer 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41/2, 48, 49, 50/2, 51/2 oraz (z uwagi na realizację zjazdów) 133,132/1, 23, 22/1, 22/2, 21/2, 20/2, 29/2 jednostka ewidencyjna 306401_1 M. Poznań obręb 0021 Jeżyce.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.26.2019

(dawniej: OS-V.6220.144.2018)

od 2019-02-28 do 2019-03-29