Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.54.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 21.08.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Ferrex Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja instalacji do wytopu żeliwa zlokalizowanej na terenie istniejącego Zakładu Ferrex Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1", przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym: 8, arkusz mapy: 13, obręb: Żegrze położnej w Poznaniu

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią  Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.54.2019

od 2019-08-23 do 2019-09-23

KOS-V.6220.142.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia Strony

o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w celu ujednolicenia akt sprawy, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze planowanej inwestycji, w ślad za pismem z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącym prośby o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ""Budowa preizolowanej sieci cieplnej do przesyłu ciepłej wody wraz z przyłączami do budynków obecnie zasilanych z węzła grupowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Grochowskiej 49 w Poznaniu".

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.142.2019

od 2019-08-22 do 2019-09-05

KOS-V.6220.118.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: PREFABEST III Sp. z o.o. Sp.k., ul. Św. Marcin 29/8, 61-809 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Ewę Sokołowską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 3 segmentami mieszkalnymi, z pomieszczeniami o funkcji biurowo-usługowej, posadowionego na wspólnej płycie garażu podziemnego, w Poznaniu przy ulicy Świerzawskiej 4, na działkach ewid. nr: 3/1, 3/2, 6/1, 6/2, 8/1 ark. 18, obręb Łazarz oraz nr 13/5 ark. 10 obręb Ławica, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza.

KOS-V.6220.118.2019

od 2019-08-21 do 2019-09-04

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na wniosek Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - lokalizacja : dz. nr 4/9, 4/22, obr. Główna, P-ń.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  na wniosek Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - lokalizacja : dz. nr 4/9, 4/22, obr. Główna, P-ń. PO.ZUZ.4.421.590.2.2019.KP

od 2019-08-16 do 2019-08-23

KOS-V.6220.42.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1, 60-461 Poznań, reprezentowanego przez Pana Juliana Kalube o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr: 5/173, 5/208, 5/670, 5/671, 5/679 ark. 07, obr. 25; 124/10, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/2 ark. 23 obr. 25; 123/5 ark. 24, obr. 25

zawiadamia Strony

  • wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 14.09.2019 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji

Na wydane postanowienie nie służy stronom zażalenie.

KOS-V.6220.42.2019

od 2019-08-15 do 2019-08-29

KOS-V.6220.42.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1, 60-461 Poznań, reprezentowanego przez Pana Juliana Kalube o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr: 5/173, 5/208, 5/670, 5/671, 5/679 ark. 07, obr. 25; 124/10, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/2 ark. 23 obr. 25; 123/5 ark. 24, obr. 25

zawiadamia Strony

  • wydaniu w dniu 12.02.2019 r. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, znak PO.ZZŚ.4.435.56.1.2018.MS stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
  • wydaniu w dniu 01.07.2019 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak WOO-IV.4220.116.2019.JM.5 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
  • możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Wydziału (w godzinach urzędowania).

KOS-V.6220.42.2019

od 2019-08-15 do 2019-08-29

ROŚ.6220.11.2019

WÓJT GMINY SUCHY LAS

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamiam, z powołaniem się na art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Po­stępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami - dalej: KPA) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami - dalej: uioś) zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

"budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, Ogrod­niczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód"

na wniosek Aąuanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-642 Poznań.

Szczegóły w załącznikach.

od 2019-08-14 do 2019-08-28

KOS-V.6220.50.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • o wydanej w dniu 13 sierpnia 2019 r., na wniosek Inwestora:  MARKRUP Marek Sobkowiak ul. Lęborska 20, 60-431 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Sebastiana Wójcika decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.50.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia  polegającego na przetwarzaniu odpadów budowlanych na działkach o nr ewid. 36/1, 36/2 obręb Strzeszyn, przy ul. Szarych Szeregów w Poznaniu;
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.50.2019

od 2019-08-14 do 2019-09-16

KOS-V.6220.53.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

informuje:

  • o wydanej w dniu 2 sierpnia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków biurowo-handlowo-magazynowo-usługowych z częścią socjalną: budynku salonu samochodowego z serwisem mechanicznym i myjnią oraz budynku blacharni, lakierni z myjnią, w Poznaniu w rejonie ulic Torowej i Urszulanek, na działkach nr 1/13 i 1/47, ark. 47, obręb Kobyle Pole,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.53.2019

od 2019-08-02 do 2019-09-01

KOS-V.6220.38.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 22.07.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Wyborowa SA, ul. Janikowska 23, 60-070 Poznań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatowego na pomieszczenie produkcyjne przewidzianego do realizacji na dz. nr 11 i 12, ark. 08, obręb: Karolin położonych na terenie zakładu Wyborowa SA w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 23

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.38.2019

(dawniej znak sprawy: OS-V.6220.174.2018)

od 2019-07-23 do 2019-08-23