Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 06.12.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części hali namiotowej z funkcji usługowej - punkt  skupu złomu na funkcję usługową związaną z recyklingiem kabli, przewidzianej do realizacji na działkach nr 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 11/18, 11/19, 11/31, 11/32, 11/33, ark. 09, obręb Winiary, położonej w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej 1,

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-I.6730.660.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-12-09 do 2019-12-23

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                           

              

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania,

że zostało zakończono postępowanie dowodowe dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego" przewidzianej do realizacji na części działek nr 22/4 i 22/5 ark. 46, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Łobżenickiej i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.906.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-12-05 do 2019-12-19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Kobylepole, gmina Miasto Poznań.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Kobylepole, gmina Miasto Poznań. POZ.WKUR.4243.1028.2019.MM

od 2019-12-04 do 2019-12-19

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociągów pod dnem rzeki Główna na działce nr 23 obręb Karolin.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociągów pod dnem rzeki Główna na działce nr 23 obręb Karolin. PO.RUZ.421.354.3.2019.KM

od 2019-12-04 do 2019-12-12

wykaz nieruchomości nr 4/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 27.11.2019 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 4/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2019-12-03 do 2019-12-24

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.3/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 27.11.2019 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.3/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2019-12-03 do 2019-12-24

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez Inwestora jako: "budowa domu jednorodzinnego" przewidzianej do realizacji na terenie dz. 219/89, ark. 19, obręb Morasko, położonej przy ulicy bocznej od ul. Morasko w Poznaniu, w dniu 15.11.2019 r. zostało zakończono postępowanie dowodowe
w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.691.2019)
u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-12-03 do 2019-12-17

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE  O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu w dniu 28.11.2019r. decyzji nr 2487/2019, znak UA-IV.6740.2565.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania (reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Olejniczaka - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań), dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Karpiej w Poznaniu, w rejonie ulicy klasy L (bez nazwy) przy posesji ul. Karpia nr 17 i nr 22.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku

od 2019-12-02 do 2019-12-16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIAO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca              1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 27 listopada 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako: "Rozbudowa zakładu produkcji opon Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu do mocy produkcyjnej 40,5 tys. opon na dobę - budowie hali konfekcji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną, drogową, niezbędnymi budowlami instalacyjnymi, drogowymi, technologicznymi np. fundamentami, estakadami, murami oporowymi, zbiornikami, itp.", przewidzianej do realizacji na terenie działek oznaczonych nr ewid. 1/10, 1/7, 1/6 (część), 1/14 (część), 1/8 (część), ark. 17 oraz działek 1/9, 1/10 (część), 1/1 (część), 1/4 (część), ark. 18, położonych w obrębie geod. Główna, a także części działek nr 2/15, 2/9, ark. 06, położonych w obrębie geod. Karolin przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-III.6730.613.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-11-29 do 2019-12-13

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu w dniu 27.11.2019 r. decyzji znak UA-IV-6740.2608.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Cyniowej w Poznaniu (droga gminna).

Pełna treść obwieszczenia w załączniku

od 2019-11-29 do 2019-12-13

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie wolnostojącej (16 budynków) oraz bliźniaczej (108 budynków) z usługą - przedszkole/ żłobek
, drogami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej
do realizacji na dz. nr 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 252/14, 252/15, 252/16 i 252/17, ark. 24, obręb Morasko, położonych w Poznaniu przy ul. Szklarniowej w dniu 25.11.2019 r. r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.510.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-11-28 do 2019-12-12

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych oraz wykonywanie i przebudowę urządzeń wodnych w ramach projektu "Prace na obwodnicy towarowej Poznania".

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych oraz wykonywanie i przebudowę urządzeń wodnych w ramach projektu "Prace na obwodnicy towarowej Poznania". PO.RUZ.421.310.3.2019.PC

od 2019-11-27 do 2019-12-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wiaduktu kolejowego na terenie działki 670/3 obr. Plewiska, gm. Komorniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wiaduktu kolejowego na terenie działki 670/3 obr. Plewiska, gm. Komorniki. PL.6733.4.2019

od 2019-11-25 do 2019-12-10

wykaz nieruchomości nr 12/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 21.11.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 12/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2019-11-22 do 2019-12-12

KOS-VI.6121.17.2019

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości:

projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Strzeszyn".

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

od 2019-11-22 do 2019-12-13

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt. "USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA."

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. 2018 poz. 1431,  z późn. zm.) Miasto Poznań występujące
w projekcie nr RPWP.07.02.02-30-0065/18 pt. "USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA."  w charakterze Partnera, informuje
o rozpoczęciu z dniem 01.09.2019 r. realizacji niniejszego projektu.

W projekcie Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Medycyna Polska z siedzibą
pl. Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączanie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest stworzenie trwałych rozwiązań zapewniających usługi społeczne i medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada podejmowanie działań na rzecz dezinstytucjonalizacji opieki medycznej i usług społecznych nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki na terenie miasta Poznania.

od 2019-11-12 do 2020-11-12

Informacja o realizacji trwałości projektu pt."Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu maista Poznania"

Od 1 listopada 2019 roku Urząd Miasta Poznania będzie realizował trwałość projektu pt. "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w terminie od 1 grudnia 2016 roku do 31 października 2019 roku.
Trwałość projektu będzie realizowana przez okres co najmniej 35 miesięcy.

W celu realizacji trwałości ww. projektu Urząd Miasta Poznania w ramach otwartego konkursu ofert (numer konkursu 88/2019) wyłonił organizację pozarządową, która w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 maja 2020 roku, będzie prowadziła:

- mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,

- pobyty krótkookresowe (czas trwania jednego pobytu - 3 miesiące) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- treningi mieszkaniowe (czas trwania jednego treningu - 1 miesiąc) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- indywidualne  wsparcie psychospołeczne dla uczestników projektu,

- indywidualne sesje aktywizacji społecznej dla uczestników projektu,

- grupowe treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych dla uczestników projektu,

- warsztaty kompetencyjne dla opiekunów opiekunów faktycznych,

- indywidualne porady psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

Organizacja realizująca trwałość projektu:

 - Fundacja Tak dla Samodzielności  KRS: 0000788285

- osoba do kontaktu Pani Karolina Dorożała, tel. 660 755 677, e-mail: karolina.dorozala@wp.pl

Osoby do kontaktu ze strony Urzędu Miasta Poznania:

Pani Zuzanna Ostrowska - e-mail: zuzanna_cebernik@um.poznan.pl, tel. 61 878 52 22

Pani Magdalena Zylik-Kosmowska - e-mail: magdalena_zylik@um.poznan.pl, tel. 61 878 58 59

od 2019-11-01 do 2020-05-31

wyniki naboru na partnera do projektu

W dniu 25 października 2019 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 854/2019/P z dnia 22 października 2019 roku został wyłoniony Partner do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w poddziałaniu 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 12 września 2019 r.

Ocena formalna: pozytywna

Ocena merytoryczna: pozytywna (50/60 pkt.)

Nazwa Partnera: Stowarzyszenie "Monar"
Numer KRS: 0000139796

od 2019-10-22 do 2019-12-31

Dotyczy przeprowadzania w wylosowanych gospodarstwach domowych ankiet pn. Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych.

Dotyczy przeprowadzania w wylosowanych gospodarstwach domowych ankiet pn. Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych. 1.1460.

od 2019-10-03 do 2019-12-31

Dotyczy przeprowadzania w wylosowanych gospodarstwach domowych ankiet pn. Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych.

Dotyczy przeprowadzania w wylosowanych gospodarstwach domowych ankiet pn. Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych. 1.1461.

od 2019-10-03 do 2019-12-31