Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Najem lokali z zasobów miejskich


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Najem lokali z zasobów miejskich

Komunikat Termin ważności

Informacja o unieważnieniu postępowania na najem kawiarni w Bramie Poznania ICHOT

Informacja o unieważnieniu postępowania na najem kawiarni w Bramie Poznania ICHOT

od 2019-04-16 do 2019-05-16

Informacja z otwarcia ofert na najem kawiarni w ICHOT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na kawiarnię zlokalizowanej w obrębie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (ICHOT) (postępowanie nr KPRM-I.042.3.3.2.2019)

od 2019-04-12 do 2019-05-12

Mpzp "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu

MPU-ORZ1/5044-30/C1s/16                                                 Poznań, dnia 11 kwietnia 2019 r.
1798/19


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXXIV/566/VII/2016 z dnia 6 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 kwietnia do 21 maja 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2019-04-10 do 2019-06-04

Umowa Najmu

Umowa najmu powierzchni na cele zajęć sportowych - siatkówka, piłka nożna, koszykówka w okresie od 03.09.2018 do 30.06.2020r.

od 2018-09-03 do 2020-06-30

Umowa Najmu

Przedmiotem umowy jest najem powierzchni w celu użytkowania 2 automatów z wybranymi produktami spożywczymi, w tym ciepłych i zimnych napojów w okresie 03.09.2018-30.06.2020r.

od 2018-09-03 do 2020-06-30

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych Zaułek Rzemiosła

30 maja 2017r. ruszył 

Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. "Zaułek Rzemiosła"!

Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje
w zawodach rzemieślniczych.

od 2017-05-30 do 2019-06-30

Wykaz wolnych lokali użytkowych

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oferuje wolne lokale użytkowe do zagospodarowania na pisemne wnioski w nowej formie dostępnej na stronie internetowej: www.zkzl.ekomako.pl

Informacje pod numerem tel. /0-61/ 8694-845, /0-61/ 8694-884, /0-61/6596-721,

od 2019-02-12 do 2020-12-31

Wykaz wolnych lokali użytkowych w budynkach NZOZ

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oferuje wolne lokale położone w budynkach NZOZ do zagospodarowania na pisemne wnioski.

Informacje pod numerem tel. /0-61/ 6596-721

od 2018-10-09 do 2019-04-30

Wykaz wolnych garaży i miejsc postojowych

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oferuje do wynajęcia wolne garaże i miejsca postojowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:

664 467 740 lub 61 8694 845

od 2018-12-03 do 2019-05-31