Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 10 grudnia 2019 r. została wydana decyzja nr 254/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 141, 142, 143, 175, ark. 13, obręb Winiary, położonych w Poznaniu przy ul. Czarna Rola i ul. Pasterskiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.274.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-12-13 do 2019-12-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 28.11.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "w ramach legalizacji - zmiana sposobu użytkowania części budynku o funkcji usługowej - stołówka przyzakładowa na żłobek" przewidzianej do realizacji na część działki nr 56, arkusz 18, obręb Strzeszyn położonej w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23 i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.300.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-12-13 do 2019-12-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 10.12.2019 r. na wniosek Miasta Poznania - Zarządu Zieleni Miejskiej wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonego przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem zasilania do projektowanej pompowni, stanowiącej element projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na terenie parku im. A. Wodziczki w ramach zadania pn.: Renowacja parku im. A. Wodziczki w Poznaniu", realizowanej na części działek nr: 76/6 i 76/8, ark. 41, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy al. Wielkopolskich.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.297.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-12-12 do 2019-12-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 04.12.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek firmy Jandach Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej jako "budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej (rurociąg tłoczny) w ul. Miętowej w Poznaniu", przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 160/23 (cz.), 249/1 (cz.), 167/4, 168/1, arkusz 16, obręb Umultowo, położonych w Poznaniu przy ul. Miętowej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.305.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-12-12 do 2019-12-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 27 listopada 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek M2 Deweloper Marek Przybylski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz z linią oświetlenia drogowego nn 0,4kV" przewidzianej do realizacji na części działki nr 155/46, ark. 05, obręb Górczyn, położonej wzdłuż ul. Górczyńskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.299.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-12-11 do 2019-12-25

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 09 grudnia 2019r. została wydana decyzja nr 253/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi publicznej - stanowiącej ulice Stanisława Szczepanowskiego i Nad Seganką od skrzyżowania z ulicą Klemensa Janickiego do skrzyżowania z ulicą Stanisława Szczepanowskiego oraz budowie sieci elektroenergetycznej, elektroenergetycznej - oświetleniowej, gazowej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej - kanał technologiczny, przewidzianej do realizacji na działkach nr 100cz, 104/1, 97, ark. 08, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu przy ul. Stanisława Szczepanowskiego i Nad Seganką.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.262.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-12-12 do 2019-12-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 06.12.2019 r. została wydana decyzja nr 252/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie osiedlowej sieci cieplnej, przewidzianego do realizacji na terenie części  działek nr 3,  arkusz 11 i nr 5/6, arkusz 06, obręb Golęcin, położonych przy ul. Jasielskiej w Poznaniu z wniosku PWD Deweloper spółka z o. o.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.289.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-12-11 do 2019-12-25

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 6 grudnia 2019 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Infrastruktury w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "budowie sieci sanitarnej" przewidzianej do realizacji na działkach nr 24/4, 25/4, 26/4, 1/1 (cz.), ark. 32, obręb Dębiec położonych w Poznaniu przy ul. Karola Buczka i ul. Oskara Kolberga.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.294.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-12-10 do 2019-12-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 29 listopada 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV wraz z rurą HDPE oraz złączem kablowym ZK SN 15kV mającej na celu przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego w m. Wysogotowo, ul. Olszynowa 15, przewidzianej do realizacji na działce nr 592/1 (cz.), ark. 04, na działkach nr: 1211/1 (cz.) 1209/1, ark. 13, obręb Plewiska położonych w Poznaniu w zakresie zapisów pkt IV ppkt 1 tiret. 1 decyzji dotyczącego warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-II-U07.6733.324.2017), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-12-10 do 2019-12-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 2 grudnia 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn i sieci kablowej nn-0,4kV", przewidzianej do realizacji na działce nr 3 (cz.), akr. 11 oraz dz. nr 5/6 (cz.), ark. 06, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Jasielskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.303.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-12-10 do 2019-12-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 02.12.2019 r. została wydana decyzja nr 251/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie osiedlowej sieci cieplnej, przewidzianego do realizacji na terenie części  działek  nr 1/33, 1/34, 1/6, 1/12,  arkusz 14, obręb Rataje,  położonych w Poznaniu na os. Rzeczypospolitej w Poznaniu, z wniosku Veolia Energia Poznań S.A.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.285.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-12-04 do 2019-12-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 2 grudnia 2019 r. została wydana decyzja nr 249/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 587/48 (cz.), 587/73 (cz.), 587/74 (cz.), ark. 12 oraz działkach nr: 258/49 (cz.), 258/50 (cz.), 258/51 (cz.), 258/52 (cz.), 258/53 (cz.), 258/54 (cz.), 258/55 (cz.), 258/56, 258/57 (cz.), 258/58 (cz.) - obręb Piątkowo, położonych
w Poznaniu na os. Bolesława Chrobrego oraz os. Zygmunta Starego.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.269.2019),
w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-12-04 do 2019-12-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 02.12.2019 r. została wydana decyzja nr 250/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, przewidzianego do realizacji na częściach działek nr 2/4, arkusz 09 oraz nr 34/5, arkusz 08, obręb Łazarz położonych przy ul. Heliodora Święcickiego, z wniosku FSMNW Inwestycje Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.253.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-12-04 do 2019-12-18

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE  O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu w dniu 28.11.2019r. decyzji nr 2487/2019, znak UA-IV.6740.2565.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania (reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Olejniczaka - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań), dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Karpiej w Poznaniu, w rejonie ulicy klasy L (bez nazwy) przy posesji ul. Karpia nr 17 i nr 22.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku

od 2019-12-02 do 2019-12-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 21.11.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Aquanet S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Obornickiej", przewidzianej do realizacji na części działek nr: 719/2, 717/10, 717/8, 717/7, 717/13, 717/18, ark. 05, części działek nr: 716/2, 715/3, 714/6, 708/5, 708/4, 708/7, 707/2, 706/3, 706/4, 705/8, 705/7, 705/4, 704/6, 703/5, 703/4, 702/5, 701/1, ark. 04, części działek nr: 813/17, 813/31, 813/30, 813/29, 811/3, 809/3, 809/35, 814/3, 1165/3, 813/25, 813/23, 813/39, 813/19, ark. 03, obręb Piątkowo, na części działek nr: 1, 7/1, 5, 2, 3, ark. 07, części działek nr: 193, 194, 187, 188, 182, 160, 159, 158, 203/1, 203/2, 116, 26, 202, 16, 14, 13, 5, 7, 4/3, 28, 157/2, 157/1, 156/3, 156/2, 121, 119, 118/3, 1, ark. 05, Podolany, na działkach nr: 717/9, 717/15, 717/14, ark. 05, działkach nr: 718/1, 718/1, 715/5, 719/1, 708/6, 706/7, 704/3, 702/6, ark. 04, działkach nr: 811/4, 813/32, ark. 03, obręb Piątkowo, oraz na działkach nr: 186, 185, 184, 183, 117, 4/7, 4/6, ark. 05, obręb Podolany               w Poznaniu przy ul. Obornickiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.234.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-11-29 do 2019-12-16