Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 07.11.2019 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci drenażowej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na potrzeby stabilizacji poziomu wód gruntowych oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych" przewidzianej do realizacji na działkach nr 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 274/1, 274/2, 274/3, 275/1, 275/2 arkusz 03, obręb Podolany położonych w Poznaniu, z wniosku SKY INVESTMENTS Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.270.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 15.11.2019 r.

od 2019-11-15 do 2019-11-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 234/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-04kV oraz stacji transformatorowej SN/nn, przewidzianą do realizacji na części działek nr 10/5, 6/6, 1/5, 10/7, ark. 10 obręb Winiary, położonych w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej,

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.238.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,

pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-11-15 do 2019-11-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 07.11.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek PWD Deweloper spółka z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej jako "budowa osiedlowej sieci cieplnej w ramach zadania przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej przy ul. Jasielskiej w poznaniu, realizowanego na działkach nr 3, ark. 11, obręb 20 i 5/6, ark. 06, obręb 20" przewidzianej do realizacji na terenie części działek nr 3, arkusz 11 oraz nr 5/6, arkusz 06, obręb Golęcin położonych przy ul. Jasielskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.289.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 15.11.2019 r.

od 2019-11-15 do 2019-11-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 5 listopada 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa szybu dźwigowego dobudowanego do istniejącego budynku", przewidzianej do realizacji na działce nr 53, ark. 23, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 21-23 i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.287.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-11-15 do 2019-11-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 4 listopada 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Veolia Energia Poznań S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa osiedlowej sieci cieplnej w ramach przebudowy kanałowej sieci od punktu (Z1/169) (C4/21b) do węzłów cieplnych na os. Rzeczypospolitej    8-41 w Poznaniu, efektywna dystrybucja ciepła" przewidzianej do realizacji na części działki nr  6/41, ark. 13, obręb Rataje oraz na części działki nr 1/26, ark. 14, obręb Rataje, położonych na os. Rzeczypospolitej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-11-15 do 2019-11-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 30 października 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ST Deweloper Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa sieci wodociągowej" przewidzianej do realizacji na części działki nr 164/20, ark. 06, obręb Górczyn, położonych w rejonie ul. Romana Dmowskiego w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-11-13 do 2019-11-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU POSTANOWIENIA O UZGODNIENIUPROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej "k.p.a."

z a w i a d a m i a m

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości:

-       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-       na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta,

że 7 listopada 2019 r. - po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Wielkopolskiego z 31 paździer­nika 2019 r. - wydane zostało postanowienie o uzgodnieniu przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia; przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 3/25 i 3/38, arkusz 01, obręb Wilda, w Poznaniu - stanowiących teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygnaturze UA-IV.6724.2281.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7:30 - 17:00, czwartki godz.
7:30 - 15:30, wtorki i piątki godz. 9:00 - 12:00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest
13.11.2019 r.

od 2019-11-13 do 2019-11-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 7. listopada 2019 r.  została wydana decyzja nr 233./2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 1/14 (cz.) i 1/20, ark. 24 oraz działce nr 8 (cz.), ark. 23 - obręb Naramowice, położonych w Poznaniu przy ul. Aragońskiej
i ul. Sarmackiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.250.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-11-12 do 2019-11-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 04.11.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Veolia Energia Poznań S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej jako "budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci od punktu (Z1/173) do węzłów cieplnych na os. Rzeczypospolitej 45-104 w Poznaniu, Efektywna dystrybucja ciepła", przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 1/33, 1/34, 1/6, 1/12, arkusz 14, obręb Rataje położonych na os. Rzeczypospolitej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.285.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-11-12 do 2019-11-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 6 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 232/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianą do realizacji na działce nr 50 (cz.), ark. 18, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Karpackiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.242.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,

pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 8 LISTOPADA 2019 R.

od 2019-11-08 do 2019-11-25

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 30 października 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV" przewidzianej do realizacji na działkach nr 33/3, 34 (cz.), 80 (cz.), ark. 32, obręb Dębiec, położonych w rejonie ul. Ludwika Krzywickiego oraz ul. Stefana Okrzei w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 08.11.2019 r.

od 2019-11-08 do 2019-11-22

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 5.11.2019 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji nr 207/2019 z dnia 1.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie drogi publicznej - ul. Sokoła, przewidzianej do realizacji na części działek nr: 36/67 i 54/6, ark. 30, obręb Golęcin, położonych przy ul. Sokoła w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.225.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-11-07 do 2019-11-22

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA / DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 4 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 231/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianą do realizacji na działkach nr: 2/2 (cz.); 4 (cz.); 5/53; 5/48 (cz.), ark. 04, obręb Psarskie, położonych w Poznaniu przy ul. Złotnickiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.236.2019),

w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 7.11.2019 r.

od 2019-11-07 do 2019-11-21

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 14.10.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "przebudowa i budowa ciągów pieszych, budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz zagospodarowaniu zieleni wokół inwestycji", przewidzianej do realizacji na działce nr 24, ark. 38, obręb Winiary, położonej przy skrzyżowaniu ul. Księcia Mieszka I i al. Solidarności w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.267.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-11-06 do 2019-11-21

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O UZGODNIENIUPROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej "k.p.a."

z a w i a d a m i a m

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości:

-       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-       na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta,

że 4 listopada 2019 r. - po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Wielkopolskiego z 29 paździer­nika 2019 r. - wydane zostało postanowienie o uzgodnieniu przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebu­dowie, nadbudowie, zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku nr 10 wraz z infra­strukturą towarzyszącą dla potrzeb Orkiestry Sił Powietrznych; przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki nr: 24/4 i 27/21, arkusz 07, obręb Łazarz w Poznaniu - stanowiących tereny zamknięte.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygnaturze UA-IV.6724.1957.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7:30 - 17:00, czwartki godz.
7:30 - 15:30, wtorki i piątki godz. 9:00 - 12:00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest
06.11.2019 r.

od 2019-11-06 do 2019-11-20

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIAO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 28.10.2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji określonej jako "budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulic Rubież i Bolkaw Poznaniu", planowanej do realizacji na działkach nr 32 (część) i 22/26 (część),  ark.09,  obręb Naramowice,  położonych w rejonie ulic Rubież i Bolka w Poznaniu.  

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-I-U05.6733.208.2016),
w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-11-05 do 2019-11-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O UZGODNIENIUPROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej "k.p.a."

z a w i a d a m i a m

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości:

-       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-       na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta,

że 30 października 2019 r. - po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. - wydane zostało postanowienie o uzgodnieniu przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie budynku nr 56 w kompleksie 6035 ze zmianą sposobu użytkowania przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczo­nej w rejestrze gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 1/25, arkusz 01 obręb Głuszyna II w Poznaniu - stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygnaturze UA-IV.6724.1956.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7:30 - 17:00, czwartki godz.
7:30 - 15:30, wtorki i piątki godz. 9:00 - 12:00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest
05.11.2019 r.

od 2019-11-05 do 2019-11-19

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 25 października 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci gazowej n/c o średnicy 125 mm z rur PE" przewidzianej do realizacji
na dz. nr: 98/2 (cz.), 102/18, 104/58 (cz.), ark. 12, obręb Krzyżowniki, położonych w Poznaniu przy ul. Łebskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne
w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.276.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-11-04 do 2019-11-18